klart.se

Du är besökare.[counter]                                                                                                   Sidan uppdaterad 2016-09-24
Video Härnösand. 
 
                                                                           Gamla härnösandsbilder.
           Bron över Östra kanalen                          Bron över Östra kanalen                              Sjöbodar Östra kanalen
     Skolor på Brunnshusgatan 1927                Svängbron Nybrogatan 1927                 Skepp på redden i Härnösand 1927
Musik inspelningar.

Evelyn Ribbenvik Songbird                       Isabelle Hofrén Shoreline                    Leif-Tommys Kommer du till sommaren
                                                                    Cd-inspelningar Musikobild.
                  Hallelujha                                          Glöm ej bort det inns rosor                                 Främling
 Pop och dansband från 60-talet.
                             Tommys                                          Bengt Andersson m.fl.                                 Tommys
 
                     Dean Beats                                                  Tommys                                                     Group 66 
Boka Leif-Tommys.                                                    Affisch 2016                                                    Affisch 1961
Dansbolaget Härnösand.
Dansbolaget bildades 1973. Bandets medlemmar var: Bengt Berggren, Peter Strindlund, Tomas Marklund, Roland Eriksson I dag består bandet av: Kenneth Nordling, Roland Eriksson, Jonas Ödmark, Ulf Järnankar.   Länk till: Dansbolagets hemsida:      Facebook
Invigning av Ådalsbanan 2012.
2012-09-14 invigdes Ådalsbanan. Medverkande var bl.a infrastrukturminister Cataharina Elmsäter-Svärd, trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, landshövding Bo Källstrand samt Härnösands kommunalstyrelse ordförande Fred Nilsson. På programmet stod också uppträdande av: Molly Sandén, Martin Häggström, Patrik Törnsten, Marika Willstedt och Härnösandsbandet Krantz & Krantz. 
Invigning av Härnösands bilmuseum 2015-05-31.
Härnösands bilmuseum är Sveriges största med ca. 200 bilar, pluss motorcyklar, mopeder, motorer, mobiler m.m. Konferencier vid invigningen var Lars Åke Krantz, Krantz & Krantz stod för musikunderhållningen. Fred Nilsson Kommunstyrelsens ordförande var en av många som hyllade Calle Lundqvist.
Diggiloo 2009-2016.
           Arja Saijonmaa Järvsö 2009                   Gunhild Carling Ö-vilk 2010                Linda Pritchard Skulebergget 2011
        Lasse Holm Bispgården 2012               Jessica Andersson Älvsbyn 2013                      Lena Philipsson Härnösand 2014
    Charlotte Perrelli Bispgården 2016            Oscar Zia Bispgården 2016                             Linda Bengtzing Bispgården 2016
Allsång på Murberget.
            Susanne Alfvengren 20111                                   FJK  2012                                      Marie Bergman 2012
              Tommy Nilsson 2014                                      Birgit Carlsten 2012                           Anna Hanning 2014
 Tidningsnotiser från Västernorrlands Allehand 1885

Hernösands 300 år fest. Program till Hernösands 300 års fest.

Onsdagen den 11 mars 1885. (1)  klockan 7 f.m. Kanonsalut. (2) 3/4 till 12 f.m. Samling af  stater, kårer och större föreningar å Rådhusgården af anordnande af procession till Domkyrkan. (3) Klockan 12 afgår processionen till Domkyrkan under klockringning och kanonsalut. (4)  klockan 7 e.m. illumination.  (5) kl. 1/2 8 e.m. sång i pelargården utanfor Rådhuset. (6) kl. 8-2 bal å Rådhuslokalen. Härnösand den 7 mars 1885. Festkomitén. För att deltaga i den Gudstjenst, som är anordnad för firande af stadens 300-års fest Onsdagen den 11 i denna månad klockan 12 på dagen, behagade stater och kårer samt inom stadens befintliga större föreningar samlas å Rådhusgården klockan 1/4 före tolf samma dag för att ordna sig i den till Domkyrkan afgående processionen; och torde hvarje kårs medlemmar å gården samla sig kring sin Chef. Stora ingången till kyrkan öppnas icke förr än processionen anländer; men kunna stadens fruntimmer, från klockan 1/2 12 vinna inträde genom de ömse sidor om koret befinliga ingångar. Hernösand den 6 mars 1885. Festkomittén. Balför firande af Hernösands stads 300-års fest är anordnad att ega rum å nya Rådhuslokalen Onsdagen den 11 i denna månad: och tager sin början klockan 8 eftermiddagen. Biljetter å 1 kr 50 öre för Dam och 2 kr. 50 öre för Herre finnas tillgängliga i Lundqvist bokhandel och vid ingången till ballokalen; och behagade de deltagare, som antecknat sig å listor, afhemta sina biljetter i nyssnämnda bokhandel, der de finns tillgängliga från Tisdagsmiddag den 10 dennes.

Lokomotivbyggnaden.

Lokomotivbyggnaden vid hr Alfred Larsson m.fl. tillhöriga laggkärlsfabriken i Hammar nedbrann den 7 sept. Byggnaden var försäkrad i bolaget Svea.

Fyra nya mejerier.

Nya mejerier uppstå i länet. Till förvaltningsutskottet ha nemligen från Arnäs, Anundsjö, Torsåker och Nora inkommit ansökningar om erhållande af lån utan återbetalningsskyldighet af mejerier.

Intressant.

"Intressant föredrag" säger Hernösands-posten att kand. Pettersson höll i söndags. Det måtte hafva hållits enskilt för Hernösands-posten, ty det offentliga "föredraget" blef inställt.

Avbrott under prestvigning.

Ett smärtsamt upprörande afbrott intreffade under prestvigningsakten i vår domkyrka i går (19 april). Biskop Landgren stod inom altarringen och hade nästan avslutadt sitt föredrag, då hr biskopen plötsligt träffade af svimning, så att han segnade ned på sin plats och utsträcktes baklänges, hvarvid han slog hufvudet hårt emot golfvet. Flera närvarande prester skyndade till och efter en kort stund återvann biskopens sansen. I dag befinner han sig åter ganska bra och har kunnat vara ute, men ett hål i hufvudet blev den ledsamma följden af fallet.

Lönkrögeri upphävdt.

Sedan ett ogift fruntimmer vid namn Carin Edström en tid bortåt idkat handel hos maskinisten O.M. Holmblad i hans gård på Rotudden och sedan allmän klagan från traktens invånare försports öfver det af Edström och Holmblad gemensamt drifvna lönkrögeriet derstädes, har för några dagar sedan skarp missämja uppstått mellan nyssnämnda "såta" kompanjoner, hvilket disharmoniska förhållanden hafvt till följd, att jungfru Edström som haft hyreskontrakt angående handelslägenheten med H. tillstängt boden och derigenom till vidare hämmat rörelsen samt till yttermera visso afskuddat sig Gådeåstoftet och lemnat detta otacksamma samhälle ryggen.

Hernösand får gatubelysning.

Efter att frågan om elektrisk belysning för staden varit föremål för stadsfullmäktiges behandling under året, varvid tillsattes en kommitté som utredde frågan, hade den mot slutet av året avancerat så långt, att avtal träffats med en specialfirma, om uppsättning av provbelysning. Ledningen drogs från stadens nyuppförda kraftverk i Gådeå och strax före jul var gatubelysningen färdig för premiär. Sedan fördämningen i Gådeån de senaste dagarne blifvit reparerad har belysningen kunnat utföras oafbrutet i flera timmar, ehuru icke till fullt antal, eller i måndags med 15 lampor och i går med 18 (16 dec). (Hernösand var en af de första städerna i Europa som fick elektrisk gatubelysning.)

Ny bro öfver Sollefteåforsen.

Förslaget att öfver elfven i Sollefteå bygga en bro, af beskaffenhet att kunna motstå det ofantliga trycket af ismassor och timmerbråtar, har som bekant, nu börjat sättas i verket. Stenhuggeri och murningsarbete hvars utförande på entrepreadauktion öfverlämnats till O.M. Jansson för en summa af 22.000 kr. har under ledning af ingeniören Carlander pågått sedan i höstas med en arbetsstyrka af f.n. 40-50 man dagligen. (Äfven sön och helgdagarne bedrifvets arbetet.) Järnet skall lefvereras och uppsättas af Berglunds verkstad för 46.000 kr. Man hoppas att bron varder färdig före hösten. Kostnaden kan f.n. ej i sin helhet uppgifvas, emedan kommunen sjelf tillsläpper åtskilligt material. Staten beviljar ett nu förhöjdt anslag af 44.000 kr.