Åren 1896-1905

 
År 1896
 
Demonstration i Kramfors.
 
Rösträttsdemonstration höll nedre Ådalens rösträttsvänner i går (17 maj) i Kramfors. Demonstrationståget afgick efter kl 2 från ångbåtsbryggan, företrädt af ett standar med inskrift: "Allmän rösträtt". Kandidat O. Högberg hälsade de närvarande och härefter höll f. riksdagsmannen J. Myrdahl ett kraftigt framfört tal. Å mötesplatsen voro samlade väl 600 deltagare.
 Förening för handlare.
 
 Till möte å hotell Rosenqvist i Sollefteå samlades i måndags ett 70-tal handlanden från alla socknar inom Ådalen för att diskutera för handelklassen viktiga frågor. 1) Anses det behövligt, att köpmännen i Ådalen bilda handelsförening? Frågan besvarades af mötet med ja och föreningen skulle erhålla namnet Ångermanlands handelsförening.
 Lifligt intresse för folkhögskola i Ådalen.
 
Den nya folkhögskolan i Ådalen synes, glädjande nog, komma att omfattas med lifligt intresse. Af enskild person erbjudes fri lokal för skolor, om hon förläggs till Torsåker. Flera elever äro redan antecknade till deltagande i undervisningen. Förberedande underhandlingar pågå om anställande af lärare, hvilkas namn och föregående lif äro en borgen för, att anstalten ej blott kommer att lämna god undervisning, utan äfven ledes af en god, för vår ungdom värnande och fostrande anda.
 Nordpolen funnen.
 
Rysk telegrambyrån har mottagit ett telegram från Irkutsk, att Nansens leverantör, en sibirisk köpman, meddelat till guvenören i Kolymsk, Nordsibirens, att Nansen uppnått polen och upptäckt land därstädes samt återvänt (13 febr).
 Finsk badstuga vid folkskola.
 
Kommunalstämman i Junsele har den 11 januari beslutat att för en kostnad af 800 kr låta uppbygga och inrätta en s.k. finsk badstuga vid folkskolan. I första hand skulle den vara afsedd för skolbarnen. Junsele torde vara en af de få församlingar i hela Sverige som beslutat inrätta skolbad.
 Ramsele räddat!
 
Förslaget om inrättandet af ett utminuterings och utskänkningsställe i någon af byarna Krången, Nyland eller Viken i Ramsele, hvilket förslag kommunalnämnden förut tillstyrkt, behandlades den 13 d:s å kommunalstämma, därvid stämman efter votering, som föregick af en liflig diskussion beslöt förkasta förslaget i dess helhet.
 Celeber förlofning.
 
Förlofning har eklaterats mellan fröken Dora Westerlund, dotter till den berömde Enköpingsdoktorn, och grefve Leo Tolstoi, son till bekante store ryske författaren.
 Till Sollefteå.
 
K. m.:t har förordnat om vesternorrlands regementes förflyttning från Sångamo till å Sollefteå bruks egor beläget område. (12 dec).
 Mörkt i Ö-vik.
 
Den elektriska belysningen är ännu ej i ordning i Örnsköldsvik och missnöjet med dröjsmålet är stigande. (14 jan).
 Vaccination.
 
Vaccinationen mot smittkoppar kan innevarande år fira sitt 100-års jubileum.
 År 1897 Biskopshuset klart.
 
År 1895 antogs byggmästare C.A. Ljunggrens anbud på uppförande af nytt biskopshus i Härnösand. Byggnaden uppfördes följande år och 1897 flyttade biskopen Johansson in.
 Nästan bara kronvrak.
 
Vid inskrifningsförrättningen förliden vecka med värpliktige från Styrnäs socken å tingsstället i Hola kasserades hela högen, utom en enda som ansågs duga till fosterlandets försvar.
 Bönhusinvigning.
 
Bönhusinvigning förrättades i tisdags (17 aug.) i Mjälloms by, Nordingrå. Bönhuset, som nyligen uppbyggt af Mjälloms byamän, är ytterst trefligt och beläget ungefär i midten af byn. Det består af en samlingssal samt 2 rum, ett på hvardera sidan om ingången.
 Kvinnor duga ej.
 
Vid Själevads tingslags häradsrätt uppträdde nyligen en hustru försedd med rättegångsfullmakt. Häradsrätten godkände henne ej som ombud, då lagens föreskrifer, att ombudet skall vara man.
 Nya kyrkstallar.
 
Två nya tidsenliga kyrkstallar med 60 spiltor i hvarje håller man nu på att bygga vid Gudmundrå kyrka. De gamla rucklen skall rifvas.
 Örnen på väg.
 
Andrée uppsteg söndags afton (11 juli) med sin ballong Örnen under god vind och gynnsamma omständigheter. Allt väl.
 Ett 50- årsminne.
 
I dag för 50 år sedan afled härstädes biskopen och skalden Frans Mikael Franzén. (14aug.)
 Vackra vyer.
 
Vyerna från Nordingrå, som på uppdrag af Svenska turistföreningen tagits af fotografen K. Stein i Hernösand, ha af Turistföreningens styrelse befunnits så vackra, att styrelsen gått i författning om deras utförande i fölrdubblad storlek.
 Kungabesök i Nordingrå.
 
Konungen af Siam, Chulalonkorn, anlände på aftonen den 16 juli med sin lustyacht till Hernösand för att göra en lustresa på Ångermanälfven. han afreste på förmiddagen den 17 med ångaren Strömkarlen till Nordingrå.
 År 1898
 
Trängen till Sollefteå.
 
Gårdagen (7 maj) var en stor dag för Sollefteå. Samhället tog då det första egentliga steget mot det mål det tydligen satt sig för, att blifva en betydande militärstad. Hela samhället firade händelsen som en stor "begivenhed". På en stor mängd hus flaggades det. När det långa extratåget-30 vagnar- ångade in på stationen myllrade det af folk där. En väldig kanonsalut knallade från Appelbergsnipan. Den fåtaliga truppen spridd bland flyttsakerna, imponerade inte synnerligen. Först när de omkring 25 hästarna fördes ur vagnarna, sadlades och bestegos under många små piruetter, fick folket lite roligt och ögonfägnad. Den beridna truppen sattes sig genast i rörelse mot bataljonens etablissement på Remslemon. Norrlands trängbataljon bildades 1 november 1893 och har tills nu varit förlagd i Stockholm. Den består af 42 man, 20 underofficerare, 12 officerare och 2 läkare och 1 veterinär. Bataljonschef är major N.G. Hallström.
 Kejsarinna mördad.
 
Kejsarinnan Elisabeth af Österrike blef i middags mördad härstädes af en italiensk anarkist medels knifhugg i bröstet. Förd till lasarettet afled kejsarinnan utan att ha återfått medvetandet.
 Bismarck död.
 
I lördags afton de 30 juni kl. 11 e.m. afled furst Otto von Bismarck å Fredrichruhe.
 Jag anklagar.......
 
Emile Zola har i tidningen "I Aurore" (13 jan.) rigtat följande öppna bref till presidenten Faure: "Jag anklagar......
 Nora får telefon.
 
Telefonstolparna äro alla redan uppsatta från Klockestrand till Torrom, där växelstationen blir förlagd. Från Torrom skall fortsättningen gå till Nordingrå. Nu pågår stolpuppsättningen till Skog.
 April, april...
 
På belysnings och telefonstolparna utefter Storgatan i Sollefteå läste man i fredags anslag, tryckta med fet stil, af följande lydelse: "Glöm ej att bevista zigenarbröllopet i afton kl. 6 på Ramslemon af ett zigenarsällskap på genomresa". Ja, en hel del godt folk knogade förstås upp till mon vid 6-tiden, glömska af dagens betydelse, för att skåda bröllopsstassen, men långa näsor fingo de i stället, ty det hela var endast ett aprilskoj.
 Arbetarkommun i Hernösand.
 
Hernösands arbetarkommun bildades i går (25 sept.) på möte med samtliga fackföreningar inom staden med undatag af stufveri och brädgårdsarbetarefackföreningarna, hvilka ej hade infunnit sig.
 Gladstone död.
 
Englands "store man" Gladstone afled i går morse den 19 maj. Han var född 1809.
 Utansjöbygge ger 200 jobb.
 
Arbetet på vår nyaste industriella anläggning vid Utansjö  utmed Ångermanelfvens strand, där inom kort länets tredje trämassefabrik kommer att resa sig, skrider raskt framåt. Själfva fabriken kommer att upptaga en sammanhängande komplex af icke mindre än nio byggnader. I december förlidet år började arbetet med arbetarekasernernas byggande. F.n. sysselsättes en arbetsstyrka om 200 man.
 Hes neger i Junsele.
 
Kongonegern James Stapp har konserterat i Junsele. Sången var icke mycket att skryta med, ty sångaren var hes, men då han sjöng slafvens sång, då fick han skrattarna på sin sida.
 År 1899
 
Öfversvämning i Sollefteå efter åsknedslag i en nipa.
 
Ett häftigt åskväder rasade i går eftermiddag (11 juli) öfver Sollefteå. Åskan slog ned i en nipa ungefär 200 meter ofvanför trängbataljonens lägerplats, så att nipan upprefs och störtade i älfven. Den svallvåg, som därvid uppstod, åstakom en fruktansvärd förödelse. Hela Rösta ångsåg öfversvämmades, sågen blev i hög grad ramponerad och allt som fanns i brädgården slungades ut i älfven. En nyinrättad lokomobilsåg, som egdes av ett konsortium landtmän, ödelades fullständigt. Högbergs och Bergstrands garfveri blev ödelagt och ett mindre boningshus, där garfveriarbetarna hade sin bostad är fullständigt bortfördt. En lada, som stod långt uppe på ett gärde, fördes med af strömmen. Snickerifabriken vid Rösta blef fullständigt förstörd. Landsvägsbron vid Rösta är helt och hållet försvunnen. Flera människor blefvo skadade, dock ingen lifsfarligt.
 Sammla sedlar dyrt nöje.
 
Med anledning af att de enskilda bankerna sedelutgifningsrätt snart upphör, har man börjat samlat enskilda bankers sedlar, hvilka vilket inom kort blir unika. Det torde bli ett rätt dyrt nöje att egna sig åt denna sorts samlarevurm.
 Skalliga samhällsfara.
 
Skalliga 21-åringar får man icke sällan se vid inskrifningsförrättningar. Borde ej, frågar J.T. underrättelsen om en så ynklig ungdom tvinga läkare och läraremyndigheter till energisk undersökning om orsakerna till eländet och till åtgärder för denna samhällsfaras aflägsnade? Ty ett fosterland med skalliga 21-åringar har ingen framtid.
 Kortare arbetstid.
 
En petition rörande kortare arbetstid, undertecknad af verkets samtliga arbetare inlemnades af 5 deputerade till förvaltningen vid Bollstabruk onsdagen den 22 mars. Petitionen anhöll om afkortning med en timme per dag (från 7 till 6 på e.m.) och motiverade sitt yrkande med att arbetet blifvit alltmera forcerat den senaste tiden. Efter en kompromiss bestämdes 3 och en halv timme kortare arbetstid i veckan.
 Minus 40 grader i Resele.
 
40 grader kallt var det kl. 5 på morgonen i tisdags (7 mars) i Resele. Månne icke Bore med detta har ”rasat” ut bland våra fjällar? Undrar vår meddelare.
 Ångermanlands blåsbandsförbund.
 
Ångermanlands blåsbandsförbund, omfattande Ångermanland och Vesterbotten, bildades på ett möte den 16 april i Örnsköldsvik.
 Nytt historiskt Strindberg-drama.
 
August Strindberg har fullbordadt ett nytt historiskt drama, hvars hufvudpersonen är Gustav Vasa.
 Dreyfus-affären.
 
Följande telegram ingick sent i lördags (9 sept.): Dreyfus i dag dömd till 10 års fängelse för brott under förmildrande omständigheter med 5 röster mot 2. Ett iltelegram meddelar, att Dreyfus appellerat till högre rätt med begäran om revision av domen.
 Zola-processen.
 
Paris 28 nov: Zola-processen, som började den 23 afslutades i går. Zola frikändes af jurydomstolen.
 År 1900
 
Renskjuts i Hernösand.
 
Renskjuts fick man i går (4 februari) se i Hernösand för första gången i vinter. Ett par lappar voro då här med sina ackjor och små ystra gångare och körde omkring sina varor i staden, flitigt beskådade af ett stort antal stadsbor, för hvilka synen var, om än icke alldeles ny dock ganska ovanligt.
 Nylandskrog blef nykterhetslokal.
 
Logen Folkets Lycka och templet Brödrahjälpen i Nyland hafva inköpt den s.k. gamla boklådan samt den invid belägna i f.d. läskedrycksfabriken. Meningen är att ändra den ena lägenheten till ett tidsenligt ordenhus. Det egendomligaste är att det  blifvande ordenhuset under en tid af 14 år varit ölkrok.
 Svår brand i Sollefteå.
 
Eldsvåda i Sollefteå utbröt i morse kl. 7 (23 juli) i en bageribyggnad, tillhörig konditor Emil Andersson. Byggnaden nedbrann jämte en annan byggnad inne på gården. Kl. 8 var man herre öfver elden. Stark vind blåste så att de närmaste husen utåt Appelbergs hotell voro hotade.
 Kramforshotell får utsiktstorn.
 
Kramfors hotell har under sommaren blifvit tillbygdt med ett särdeles storslaget utsiktstorn, hvilket gör att hotellet nu framträder såsom en af samhällets mera imposanta byggnader(14 aug.)
 3500 bakelser.
 
3500 bakelser konsumerades under marknaden å Wirströms konditori i Hernösand. Af hela lagret fanns kvar endast 7 tårtor.
 Ny förening i Hernösand.
 
På initiativ af några af Hernösands yngre köpmän hade inbjudan utgått om bildande af en köpmannaförening i Hernösand. Till styrelse för den nybildade föreningen valdes vid sammanträde den 5 juni: ordf. hr I. Schöning, v. ordf. hr Frans Wingstedt, sekr. handl. Kr. Karlfeldt, v. sekr. handl. Forrssius, kassör handl. Ekman. v. kassör handl. Axel Moberg.
 Seklets sista natt.
 
Nästan öfverallt synas åtgärder ha varit vidtagna för att på ett högtidligt sätt fira öfvergången från 1800-till 1900-talet och i Hernösand voro dessa anordningar både vackra  och storartade. Stora skaror af människor syntes ute från tidigt på aftonen till långt efter midnatt. Nybrogatan och rådhusparken voro briljant illuminerade af facklor. Jernvägsstationen var praktfullt dekorerad med signallycktor, hvita röda och gröna, och öfver entrén strålade en stor transparang årtalet 1900. Allmänt voro fönstren i husen vackert upplysta med ljus. Kl. halv 12 på kvällen öppnades domkyrkan och var inom några minuter fylld.
 År 1901
 
Ett norrländskt stationssamhälle.
 
Nedanstående lista torde gifva ett begrepp om den finansiella och industriella utvecklingen inom ett norrländskt stationssamhälle. Det är Kramfors stationssamhälle här är frågan om. Där finnas nämligen: 2 ångsågar, 1 dialsåg, 1 elektrisk cirkelsåg, 1 vattensåg, 2 kvarnar, 1 bokbindare, 2 urmakare, 18 handlande, 2 gårdfarihandlare, 3 uppköpare, 2 kaféer, 1 matservering, 1 ångkök, 1 hotell (rum för resande), 1 vice konsul, 6 agenter, 8 skomakare, 2 skräddare, 15 sömmerskor, 1 filhuggare, 1telefonreparatör, 3 telefonister, 2 telegrafister, 1 smed, 1 bleckslagare, 2 slaktare, 1 apotek, 1 poststation, 1 telegrafstation,  1 bankkontor, 1 läkare, 2 kappsömmerskor, 2 bagare, 7 snickare, 2 byggmästare, 3 fotografer, 6 åkare, 3 målare, 2 murare, 3 tidningskorrespondenter, 1 stämpelfabrik, 1 glasmästare samt i Kramfors omedelbara närhet, 1 möbel och snickerifabrik och 1 ångbagare. Men vad som ännu fattas är en välförsedd matvaruaffär och konditori.
 Märkligt slut på supgille.
 
För någon tid sedan hade en hemmansegare i en af nedre Ådalens socknar anordnat ett supgille i sitt hem, där det gick gladeligen till vid de fyllda glasen. Sedan hans gäster frampå småtimmarna aflägsnat sig, släckte den rusige värden lamporna, raglade så in till sin sofvande hustru och utan någon föregående ordväxling grep hennes hand och bet i det närmaste af hennes ena lillfinger.
 Victoria död.
 
I dag den 23 Januari på morgonen ingick från London underrättelsen att drottningen af England, Victoria Alexandria, afled i går afton kl. 6.30
 Skidtäflan i 22 grader.
 
Väja skidklubb hade den 3 mars anordnat sin ordinarie skidtäflan. Starten försiggick i 22 graders kyla, hvarför det uppnådda resultatet ej blef så godt. 1:a pris Bernh. Strömberg, 2:a pris Nils Asplund, 3:dje pris Oskar Andersson.
 Husvilla spöken.
 
Den nya ammunitionsfabriken i Hernösand kommer att inrymmas just i det allom väl bekanta och så mycket fruktade ”spökhuset”, strax ofvan kyrkogården, hvilket ingen på långliga tider vågat bo på grund af de hemska gäster det enligt ”den barnsliga tron” skulle hysa inom sina väggar.
 President mördad.
 
President McKinley var i går (6 setpt.) utsatt för ett attentat i Buffalo, i det en obekant person aflossade två skott mot honom. Hans tillstånd är betänkligt. Presidenten McKinley afled den 14 september. Vice president Theodore Roosevelt blir president.
 Rudebeck ny landshöfding.
 
Till landshöfding i Vesternorrlands län efter Bror Rolf Gustav Ryding, som afled i oktober, utnämdes i går (22 nov.) häradshöfdingen i Fryksdals domsaga i Värmland, kommendören af Vasa-Orden och riddaren af Nordstjärne-Orden Gustav Mauritz Ulrik Rudebeck.
 Yrkesatleten besegrad.
 
I cirkus Mattsson, som f.n. uppträder i Sollefteå, egde i lördags brottning rum mellan atleten Paderson, tillhörande Stockholms atletklubb, och nattpolisen Sjödin i Sollefteå. Sjödin skulle få 25 kr om han kunde hålla sig på benen i 20 minuter och 200 kr om han kunde placera sin medteflare på rygg. Efter 22 minuter låg mister Paderson med ena skuldran mot marken, hvaremot Sjödin höll sig uppe. Han inhöstade också sina 25 kr och ett bedöfvande bifall af publiken.
 År 1902
 
Oscar ΙΙ besökte Österåsen.
 
Konung Oscar besökte den 11 juli Sollefteå och Österåsens sanatorium. Vid Österåsen var en trappa byggd uppför sanatoriebacken  direkt från spåret, och å ömse sidor af trappuppgången stodo hvitklädda barn, kastandes blommor. Landshöfding Rudebeck tackade konungen som med anledning af jubileumsgåfvan instiftat Österåsens sanatorium. Till h. m.t öfverlämnades genom öfverläkaren d:r Tillman ett präktigt album, upptagande en mängd olika vyer öfver sanatoriet, tagna af fotatgrafen Stein i Hernösand.
 Märklig uppfinning.
 
En märklig uppfinning på telegrafiens område har gjorts af en ung australisk journalist vid namn Donald Murray. Uppfinningen består af en apparat eller rättare en serie apparater som mottager ett telegram och nedskrifver detsamma på mottagnigsstationen å en vanlig skrifmaskin. Apparaten verkar både elektriskt och mekaniskt och är så enkel att till och med en icke fackman kan sköta densamma.
 Gräsligt, övermåttan gräsligt!
 
Natten till i går (28 april) var en svår frostnatt på många ställen, ej minst i Långsele, där termometern visade -23 grader, enligt meddelande till V.A. Detta i slutet af gräsmånaden.
 Fem innebrändes i Nyland.
 
Ett fasansfullt eldsdrama timade natten till tisdagen (25 mars) i Nylands municipalsamhälle hvarvid fem personer ljöts en hemsk död. Vid eldsvådan ödelades det Wesslundska bryggeriet hvarvid egaren hr Westerlund samt hans hustru och tre barn innebrändes.
 Sollefteå blir köping.
 
I lördags (4 Januari) ingick meddelande om att Sollefteå köpingfråga den 31 sistlidne december blfvit afgjord i konseljen så att Sollefteå municipalsamhälle från och med ingången af år 1903 erhåller köpingsrättigheter.
 Härnösands Folkets hus.
 
Det under sommaren af härvarande arbetareföreningar uppförda Folkets hus i Hernösand invigdes i går afton (21 dec.) med en enkel men tilltalande festlighet.
 Ny fabrik i Långsele.
 
Forsse trämassefabrik, Långsele socken, som uppförts af Graningeverken, är nu i det närmaste färdig och torde börja sin verksamhet under veckans lopp (17 febr.)
 Emile Zola död.
 
Från Paris ingick i går (29 sept.) följande telegram: Författaren Emile Zola anträffades i förmiddags död i sin bostad. Han synes ha blifvit kväfd genom olyckshändelse.
 Arbetet nedlagt.
 
De dåliga tiderna fortfara. Vid flera af nedre Ådalens sågverk är arbetet nedlagt, bl.a. vid Kramfors, Nylands och Lo sågar, på de båda förstnämnda ställena på grund af att vinterupplagen slutsågats och på det senare på grund af bristande vattentillgång, skrifves till Vesternorrlands Allehanda.
 Dals sågverk brann  ned.
 
Klockan half 2 i går middag (18 aug.) utbröt eld i Dals sågverk, antagligen genom varmgång i lager i stafsågen. Inom några få minuter stod hela sågverket i ljusan låga.
 Jernvägsbron är säker!
 
Med anledning af en rapport att jernvägsbron öfver Ångermanelfven vid Forsmo visat sig osäker vid passerandet af tvänne malmlokomotiv ha baningengörerna Werner från Sollefteå och Marcus i Örnsköldsvik inspekterat bron. Därvid visade sig denna i fullgodt skick (27 nov.) Werner från Sollefteå och Marcus i Örnsköldsvik inspekterat bron. Därvid visade sig denna i fullgodt skick (27 nov.)
 År 1903
 
Frimurarlogen i Hernösand.
 
Norrlands femte frimurarloge kommer under närmaste tiden att träda i verksamhet, nämligen i Hernösand. Här har sedan flera år tillbaka funnits en frimurarklubb, som nu skall utvecklas till en egen loge. Dess ordförandemästare blir landshöfding Rudebeck.
 Ny Bjärtrå såg.
 
Fjerdviks ångsåg i Bjärtrå, som under vinterns lopp varit under byggnad, är nu färdig.
 Hvad klockan är slagen.
 
Ett normalur, inrättadt för automatisk utlösning medelst elektrisk ström från Stockholm observatorium är under uppsättning å härvarande telegrafstation att användas från den 1 februari. Hvarje måndagsmorgon kl. 8.30 injusteras normaluret och kan sedan allmänheten dagligen vid anmälan å telegrafstationen få veta vad hvad den officiella klockan är slagen.
 Statskupp i Serbien.
 
Officiellt meddelas från Belgrad den 11 juni: Konung Alexander och drottning Draga ha i natt blifvit skjutna. En ny regering har bildats. Författningen af den 6 april har åter trädt i kraft. Statskuppen har utförts af armén. Armén har i natt utropat Peter Karageogewitsch till konung af Serbien.
 Storbrand i Jerfed.
 
Vid ½ 3-tiden i lördags morse (10 jan.) utbröt eld i färre handl. A.J. Hägglunds gård i Jerfed utanför Örnsköldsvik, i hvilket gård Jerfeds handelsaktiebolags affär var inrymd. Elden spred sig med rasande fart öfver byggnaden så att de innevarande med knapp nöd hunno rädda sig. Snart stodo äfven de gården tillhörande uthusen i lågor. Elden kastade sig öfver till två närbelägna gårdar, den ena tillhörande Jerfeds sågverksaktiebolag, den andra fröken Anna Nilsson. Äfven dessa gårdar med tillhörande uthus nedbrunno. En annan intill dessa belägen fastighet lyckades man rädda.
 Dags att deklarera första gången.
 
Tiden för sjelfdeklaration är för första gången inne. Många har ännu icke fullgjort denna dem åliggande plikt. Det måste ske före den 1 april. Vi erinra, att det är riskabelt att visa tredska i detta fall, enär taxeringsmyndigheterna då ega rätt att upptaxera sådan person efter godtfinnande, och den försumliga har förlorat rätten att öfverklaga taxeringen. Falska uppgifter äro belagda med stränga straffbestämelser.
 Tekniska läroverket är färdigt.
 
Tekniska läroverket i Hernösand (nuvarande Ångströmsskolan), hvars ståtliga byggnad nu framträder i fullfärdigt skick, började med septembers ingång sin verksamhet. Antalet elever är 46, hvaraf 24 nyintagna. Skolan har härmed börjat sitt första läroår. De stora förhoppningar, som fästes vid dess verksamhet, skola helt säkert ej komma på skam, utan den kunskap, som här meddelas, skall förvisso bära vårt land och i främsta rummet för vår provins välsignade frukter. Vid Hernösands stadsfullmäktiges sammanträde i går afton (13 okt.) anmälde ordförande, att nästan alla de handlingar, som vid sammanträdet skulle föredragas på ett oförklarligt sätt förkommit.
 145 barn äro i behof av hjälp.
 
Skolrådet i Sidensjö beslöt vid sitt senaste sammanträde , att af de medel som insamlats  för bekädnad af fattiga barn i Norrland söka erhålla en summa af 290 kr för inköp av skodon till 145 fattiga barn inom socknen hvilka äro i behof af hjälp.
 År 1904
 
Kronprinsen i Hernösand.
 
Hernösand hade smyckat sig för att mottaga landets kronprins, som gjorde samhället den äran af att besöka dess frimurarloge. Som kungjort var skulle han ankomma hit med extratåg. Tåget blåste och rullade in. Kronprinsen hälsade vänligt och gick fram och tog den första ynglingen i hand, hvilken sträckte på sig, rodnade och kände sig stolt. Sedan prinsen intagit lunch hos landshöfdingen på residenset begaf han sig till Frimurarehuset för öfvervarande af invigningshögtidligheterna, hvarpå han åkte till S:t petrilogen till den stora middagen. (Ur ref. den 18 nov.)
 Automobil.
 
En automobil uppenbarade sig i går den 8 juli på Hernösands gator och ådrog sig i synnerhet den yngre släktes stora intresse.
 Tam räf i Långsele.
 
En tam räf, som promenerar omkring på perrongen, utan någon rädsla för omgifningen, äges af stationsinpektoren Alsterlund i Långsele. Räfven ådrager sig de resandes stora uppmärksamhet och intresse.
 Rysk-Japanska kriget.
 
(Petersburg den 9 februari)Japanska torpedbåtar ha i natt anfallit den på Port Arthurs redd liggande ryska eskadern, hvarvid två slagskepp och tre kryssare skadades. Japanska trupper ha landsatts vid Chemulpo på Korea.(Tokyo den 11 februari)Kejsaren har i dag utfärdat en proklamation, hvari kriget med Ryssland förklaras.(Petersburg den 5 september)Ryssarna ha utrymt Liaojang, som blifvit besatt af japanerna. Första sibiriska armékåren under general Stackelberg, en styrka på 25.000 man, har afskurits från återtåget. Ryssarna ha börjat utrymma Mukden. Vid Port Arthur pågå våldsamma strider.
 En lyckad björnjakt.
 
Till i söndags (6 mars) hade grosshandlare Karl Kjellberg på Backe inbjudit alla Kramfors förvaltare och skogsvaktare att afjaga en af honom för 1500 kr inköpt ring vid Lillåsnäset nära Harrsjöhöjden inom Alanäset men nära länsgränsen. Jakten aflopp utomordentligt väl. Icke mindre än fyra björnar fälldes, af hvilka 3 voro 2 år, en tre år gammal, samtliga särdeles vackra exemplar.
 Karlsfonden i Ullånger.
 
I Ullånger socken finnes en fond för beredande af lifränta åt inom samhället födda barn. Fonden, som bär namnet ”Karlsfonden”, har tillkommit hufvudsakligen genom tillskott af personer som inom socknen med namnet Karl. År 1875 uppgick det insamlade beloppet 2.500 kr.
 ”Tvåfotavildt”
 
Marknaden i Sollefteå pågår nu som bäst, ehuru tillförseln är skäligen klen. Däremot är tillgången på ”Tvåfotavildt”, däri inberäknadt tattare, klockbytare samt andra ”affärsmän och män af ära”, de där gärna gå med sina händer stoppade i andras fickor, tämligen riklig.
 År 1905
 
Nytt telegrafhus i Hernösand.
 
Hernösands postens bolag har beslutat godkänna ett med telegrafstyrelsen upprättadt kontrakt om försäljning till staten av bolagets fastighet vid Nybrogatan för ett pris af 41.000 kr. nytt telegrafhus skall byggas på platsen.
 Örnsköldsvik får tingshus.
 
En inom Själevads och Arnäs domsaga tillsatt tingshuskommitté fattade i lördags beslut om att bygga tingshus i örnsköldsvik. (16 febr.)
 Kejsare i Hernösand.
 
I flaggskrud hade Hernösand i lördags (15 juli) smyckat sig för att hälsa den tyske kejsaren välkommen. På kajen böljade på aftonen ett svart mäniskohaf. Kejsarjakten lade sig på redden. Omedelbart efter "Hohenzollerns" hitkomst begaf sig stadens honoratatiores ut för att uppvakta.
 Revolution i Ryssland.
 
(Petersburg, Söndag 22 januari). Kl. 2 e.m. tågade stora skaron på flera tusen man till platsen framför Vinterpalatset. En sammanstötning med militären ägde rum. 150 människr dödades, därvid många sårades.
 Revoution i Norge.
 
Stortinget har i dag enhälligt bemyndigat den afgående regeringen "att tills vidare som norsk regering utöfva den konungen tillagda myndigheten i öferensstämmelse med norges grundlag och gällande lagar, med de ändringar, som nödvändiggöras  därigenom att föreningen med Sverige under en konung är upplöst som följd af att konungen har upphört att fungera som norsk konung". Stortinget har enhälligt antagit en adress till konungen, meddelande de träffade åtgärderna och anmodade  konung Oscar att medverka till, att en yngre prins af  huset Bernadotte besstiger Norges tron. Kungaval försiggick i lördags den 18 november kl.6 i stortinget, och som därvid enhälligt valde prins Carl af Danmark till Norges konung. 116 stortingsledamöter voro närvarande.
 Port Arthur kapitulerar.
 
I går eftermiddag (7 jan.) ingick det märkliga och så länge med spänning motsedda meddelandet, att Port Arthurs hjältemodiga försvare sett sig nödsakade erbjuda kapitulation. 6 mars: kuropatkin fullständigt slagen. Största blodsdramat i historien. En fruktandvärd dag för Ryssland. 9 mars: Ryssarna på fullständigr återtåg. Mukden fall synes nära förestående. 10 mars: Mukden besatt af japanerna. 11 mars: 200.000 ryssar omringade. 13 mars: japanerna har segrat över hela linjen. 200.000 ryssar dödade. Tokio måndagen den 30 maj: Rodjestvenskys flotta är till större delen förstörd. Ryssarnas hela förlust är 22 fartyg. Portsmouyh den 5 september. Kl. 3.52 i e.m. har fredstraktaten undertecknats!
 För 87,5 Öre
 
För 87,5 pr st. såldes i Sollefteå i torsdagens auktion i det närmaste 1.000 träd uystämplade å ett hemman i Nordsjö, Långsele.Härnösands hästförädlingsförening.Härnösands premieringsdistrikts hästförädlingsförening bildades på sammanträde i lördags å gästgifvaregården i Hernösand.