1885-1895 

Gå till nästa sida.

År 1885

Hernösands 300 år fest.

Program till Hernösands 300 års fest.

Onsdagen den 11 mars 1885. (1)  klockan 7 f.m. Kanonsalut. (2) 3/4 till 12 f.m. Samling af  stater, kårer och större föreningar å Rådhusgården af anordnande af procession till Domkyrkan. (3) Klockan 12 afgår processionen till Domkyrkan under klockringning och kanonsalut. (4)  klockan 7 e.m. illumination.  (5) kl. 1/2 8 e.m. sång i pelargården utanfor Rådhuset. (6) kl. 8-2 bal å Rådhuslokalen. Härnösand den 7 mars 1885. Festkomitén. För att deltaga i den Gudstjenst, som är anordnad för firande af stadens 300-års fest Onsdagen den 11 i denna månad klockan 12 på dagen, behagade stater och kårer samt inom stadens befintliga större föreningar samlas å Rådhusgården klockan 1/4 före tolf samma dag för att ordna sig i den till Domkyrkan afgående processionen; och torde hvarje kårs medlemmar å gården samla sig kring sin Chef. Stora ingången till kyrkan öppnas icke förr än processionen anländer; men kunna stadens fruntimmer, från klockan 1/2 12 vinna inträde genom de ömse sidor om koret befinliga ingångar. Hernösand den 6 mars 1885. Festkomittén. Balför firande af Hernösands stads 300-års fest är anordnad att ega rum å nya Rådhuslokalen Onsdagen den 11 i denna månad: och tager sin början klockan 8 eftermiddagen. Biljetter å 1 kr 50 öre för Dam och 2 kr. 50 öre för Herre finnas tillgängliga i Lundqvist bokhandel och vid ingången till ballokalen; och behagade de deltagare, som antecknat sig å listor, afhemta sina biljetter i nyssnämnda bokhandel, der de finns tillgängliga från Tisdagsmiddag den 10 dennes.

Lokomotivbyggnaden.

Lokomotivbyggnaden vid hr Alfred Larsson m.fl. tillhöriga laggkärlsfabriken i Hammar nedbrann den 7 sept. Byggnaden var försäkrad i bolaget Svea.

Fyra nya mejerier.

Nya mejerier uppstå i länet. Till förvaltningsutskottet ha nemligen från Arnäs, Anundsjö, Torsåker och Nora inkommit ansökningar om erhållande af lån utan återbetalningsskyldighet af mejerier.

Intressant.

"Intressant föredrag" säger Hernösands-posten att kand. Pettersson höll i söndags. Det måtte hafva hållits enskilt för Hernösands-posten, ty det offentliga "föredraget" blef inställt.

Avbrott under prestvigning.

Ett smärtsamt upprörande afbrott intreffade under prestvigningsakten i vår domkyrka i går (19 april). Biskop Landgren stod inom altarringen och hade nästan avslutadt sitt föredrag, då hr biskopen plötsligt träffade af svimning, så att han segnade ned på sin plats och utsträcktes baklänges, hvarvid han slog hufvudet hårt emot golfvet. Flera närvarande prester skyndade till och efter en kort stund återvann biskopens sansen. I dag befinner han sig åter ganska bra och har kunnat vara ute, men ett hål i hufvudet blev den ledsamma följden af fallet.

Lönkrögeri upphävdt.

Sedan ett ogift fruntimmer vid namn Carin Edström en tid bortåt idkat handel hos maskinisten O.M. Holmblad i hans gård på Rotudden och sedan allmän klagan från traktens invånare försports öfver det af Edström och Holmblad gemensamt drifvna lönkrögeriet derstädes, har för några dagar sedan skarp missämja uppstått mellan nyssnämnda "såta" kompanjoner, hvilket disharmoniska förhållanden hafvt till följd, att jungfru Edström som haft hyreskontrakt angående handelslägenheten med H. tillstängt boden och derigenom till vidare hämmat rörelsen samt till yttermera visso afskuddat sig Gådeåstoftet och lemnat detta otacksamma samhälle ryggen.

Hernösand får gatubelysning.

Efter att frågan om elektrisk belysning för staden varit föremål för stadsfullmäktiges behandling under året, varvid tillsattes en kommitté som utredde frågan, hade den mot slutet av året avancerat så långt, att avtal träffats med en specialfirma, om uppsättning av provbelysning. Ledningen drogs från stadens nyuppförda kraftverk i Gådeå och strax före jul var gatubelysningen färdig för premiär. Sedan fördämningen i Gådeån de senaste dagarne blifvit reparerad har belysningen kunnat utföras oafbrutet i flera timmar, ehuru icke till fullt antal, eller i måndags med 15 lampor och i går med 18 (16 dec). (Hernösand var en af de första städerna i Europa som fick elektrisk gatubelysning.)

Ny bro öfver Sollefteåforsen.

Förslaget att öfver elfven i Sollefteå bygga en bro, af beskaffenhet att kunna motstå det ofantliga trycket af ismassor och timmerbråtar, har som bekant, nu börjat sättas i verket. Stenhuggeri och murningsarbete hvars utförande på entrepreadauktion öfverlämnats till O.M. Jansson för en summa af 22.000 kr. har under ledning af ingeniören Carlander pågått sedan i höstas med en arbetsstyrka af f.n. 40-50 man dagligen. (Äfven sön och helgdagarne bedrifvets arbetet.) Järnet skall lefvereras och uppsättas af Berglunds verkstad för 46.000 kr. Man hoppas att bron varder färdig före hösten. Kostnaden kan f.n. ej i sin helhet uppgifvas, emedan kommunen sjelf tillsläpper åtskilligt material. Staten beviljar ett nu förhöjdt anslag af 44.000 kr.


1886

Pelle Molin studerar måleri.

Hr Pelle Molin, f.d. redaktionsbiträde i Hernösands-Posten, vistas för närvarande i Oviken, Jemtland, der han under sommaren börjat måleristudeier för Johan Tirén. Hr Molin lär komma att fortsätta sina studier i Köpenhamn.

En kalf med två hufvuden.

Från Högsjö skrifves till Vesternorrlans Allehanda: Hos bondeenkan Stina Dahlberg i Dal har inträffat det sällsynta fallet, att en ko häromdagen födde en kalf med två hufvuden. Öfvre delen af hufvudena var fastvext äfvensom halsarne, men för öfrigt voro kropparne alldeles fria och fullständiga.

Se upp med Finnsmöret.

En person, hvilken häromdagen köpte ett mindre parti smör å Finntorget i Hernösand, hade nöjet att strax därefter upptäcka att smöret var i icke ringa mängd förfalskadt med slarfvigt hoppressad potatis, hvaraf rätt stora bitar påträffades. Får man nu betala sin vara dyrare än förut, så eger man full rätt att fodra, att icke få den förfalskad.

Skrämde björn med påk i Gådeå.

I går afton kl 10 var biträdet vid dynamostationen i Gådeå, mekaniske arbetaren Lindström, på väg derifrån till staden. Enligt Lindströms egen uppgift var han försänkt i tankar på belysningen, då han plötsligt kände någonting, som berörde hans ben. Ryckt ur sina tankar kastade han blicken nedåt och ser en stort lurfigt djur nära sig. Ytterst förskräckt, emedan han redan vid första ögonkastet trodde sig se en björn, sprang han åt sidan och svängde den påk eller stör han hade i handen mot det fruktansvärda djuret. Det lunkade då några alnar bort efter vägen. Lindström kunde för mörkret inte längre se det, men väl hörde han dess brummande. Han bidade icke längre, utan satte iväg det fortaste han förmådde till staden.

"Mäster Palm" i Hernösand.

Ett s.k. offentligt möte var till i går qväll utlyst att ega rum å f.d. skarpskyttelägret. Inbjudare var hr Aug. Palm, socilisten som nu i våra byggder företagit en agitationsresa. Omkring 200 personer, män, qvinnor och barn, hade infunnit sig.

Ingen vinhandel i Ytterlännes.

Ett anmärkningsvärdt kommunalstämmobeslut fattades i går af Gudmundrå kommun. Skolläraren Westrin hade väckt motion om inrättande af vinhandel i kommunen. Motionen var tillstyrkt af kommunalnämndens samtlige ledamöter utom en, i afvsigt att dermed kunna utrota missbruket med handlandes vinhandel. Men stämman, till hvilken snart sagdt mangrant hemmansegarne infunnit sig, afslog motionen.

Skidklubb i Örnsköldsvik.

En skidklubb meddelas till Vesternorrlands Allehanda: En skidklubb bildades föregående söndag i Örnsköldsvik, då ett tjugotal lefnadsfriska sportälskande unge män begifvit sig till det s.k. "Bredtornet", vid Åsberget, att der åka skidor.

En förnäm fattiggård

Fattiggården i Ytterlännäs hvilken torde vara en af de förnämsta i riket och säkerligen den första i sitt slag i Norrland, den kostar 66.000 kr har redan i sitt beqväma herberge mottagit omkring 40 af föramlingens mindre lyckligt lottade medlemmar

Fylleri.

För fylleri hafva under föregående månad (okt) 57 personer blifvit anhållna i Sollefteå.

Sodavattenfabrik.

En sodavattenfabrik kommer att af enskild person, en af platsen hotellvärdar att inrättas i Sollefteå. Så är nu påtänkt.


1887

Lappmarksbor ovälkomna i Sollefteå.

Lappmarksbor från Dorotea ha i en skrifvelse till oss beklagat sig öfver ett ogästvänligt mottagde i Sollefteå.  De hade med jervägen kommit dit, för att möjligen der för bättre pris kunna uppköpa åtskilliga varor, serskilt mjöl. De skulle ha logi för natten, men deras drägt och i synnerhet lappstöflarna synas hafva beredt dem svårigheter i detta fall, så att de till sist togo sin tillflykt till en lada, der de lade sig i höet och sofvo några timmar. Men när signal gavs från bantåget, följde de med detta tillbaks och brydde sig icke om kommersen.

Jettefest i Nordvik.

"En jettefest" firades i går (1 juni) vid det natursköna Nordvik, der gootemplare från när och fjerran samlats. Från Hernösand afgingo flera ångare, såsom Sjöfröken, Thor, Freja och från Sundsvall anlände ångaren Hernö, Hemsö kom från Nyland och Noraström från andra platser vid elfven, alla medförande passagerare i mängd. På aftonen uppträdde hr Björkman från Sundsvall och redaktör Lindström (Saxon)

Renhjord på Hernön.

Ytterligare trenne renhjordar kommo i går ned till vår kust. Af dessa drogo sig tvenne till Häggdånger och en till Hernön.

Vårskeppningen i Husum.

Från Husum skrifves till VA: Den s.k. vårskeppningen af trävaror är i det närmaste afslutad. 21 ång och segelfartyg hafva redan intagit sina laster till fremmande orter. I dagarna väntas ytterligare 10 st (3 juni)

Klockstapeln bort i Ramsele.

Från Ramsele: Kyrkostämman beslöt för någon tid sedan att borttaga klockstapeln och den s.k. bogården, samt att i den senares ställe uppsätta ett staket och plantera en häck. K.m:t har nu lemnat tillstånd dertill.

Jenny Lind död.

Vår verldsberömda landsmaninna, en af sin tids största s¨ångerskor, några säga den största, fru Jenny Lind-Goldschimdt har aflidit i onsdags. (2 nov).

Konsumtionsförening.

En konsumtionsförening är under bildning i Kramfors. Ännu återstår dock två ting, som bifva svåra att anskaffa, nemligen kapital och föreståndare.

Ångare hit med kameler.

Tvenne kameler medhade ångaren Vesternorrland, som i går anlände till Hernösand. De sällsynta djuren transporterades härifrån med ångaren Sollefteå till platsen med samma namn.

Snussort.

En ny snussort, benämnd Kronan, har man börjat tillverka vid hervarande tobaksfabrik.

Backe by får badinrättning.

Som af annons i dagens tidning synes har i Näset i Backe by nu öppnats en ny badinrättning benämnd Fjellsjö vattenkuranstalt. Då Backe ligger omkring 10 mil från närmaste kommunikation, bör det nya företaget blifva till serdeles stor nytta för dem i trakten, som äro i behof af vattenbehandling och som annars måste göra dyrbara resor åt annat håll. Anstalten som hålles öppen äfven på vintern, har tillkommit genom ett bolag af några i trakten af ortens nye provinsialläkare doktor Englund och länsman Norlander i Ramsele.

Hornmusik från domkyrkotornet.

Hornmusik från domkyrkotornet utfördes i går  morse af Arbetareordens sextett på ett förjenstfullt sätt. Herr biskop Landgren inbjöd derefter musikanterna på kaffe.

Rektor G.V. Bucht.

Rektor vid härvarande seminarie G.V. Bucht har afrest till Stockholm för att derstädes såsom sekreterare deltaga i lärobokskommitténs arbete.


1888

Dömd till halshuggning för mord och mordbrand.

Arbetaren Olof Olsson-Hjelm, gossen John Petter Vesterbecks, brödförsäljerskan Anna Dahlqvists och prostituerade Anna Sandlunds mördare samt anstiftaren af de fem mordbränderna i Hernösand sistlidne höst, fick i går (28 nov) sin dom af Hernösands rådhusrätt. Som det var att vänta lydde den på i ena bot lifvets förlust genom halshuggning och enligt lagens stadgande, förlust af medborgerligt förtroende för alltid. 

Sedelutprånglare häktad i Nätra.

Till länstyrelsen inrapporteras af kronolänsman V. Engblom i Nätra att förre hemmansägaren Isak Norberg i Koresjö och bonden Per Norbe blifvit häktade och införpassade till länsfängelset i Umeå för utprångling af falska femtiokronsedlar af Sundsvalls enskilda bank för år 1875.

Han föll på sin post.

I natt (14 juni) inträffade vid poststationen i Skog att postiljonen Nils Hansson från Sollefteå under lek råkade afskjuta ett revolverskott, hvilket träffade postiljonen Enoch Östlund midt i pannan, så att han dog på stället. Hansson har i dag införpassats till länsfängelset i afbidan på ransakning vid Nora häradsrätt.

Fick fem år för börs-stöld.

Arbetaren Olof August Hult dömdes af Sollefteå tingslag häradsrätt för stöld till 5 års straffarbete och 8 års vanfejd. Hult hade ur en rockficka tillgripit en börs, värderad till 50 öre, med deriliggande 2 kr och 26 öre.

Sundsvall och Umeå i aska.

Olycksdagen den 25 juni 1888 skall hos en aflägsen eftervärld bevaras i friskt minne. Tvenne städer lagda i aska på samma dag. Men dertill kommer förlusten af Sveriges förnämsta glasbruk, det å Sandö och bland förlusterna får ytterligare räknas ett stort trävarulager på samma ö, flera bostäder och sex under lastning varande fartyg. Följande telegram är från Sundsvalls borgmästare den 25 juni till länstyrelsen anländt: Hela staden brinner, under rådande hård nordvestlig storm. Militärhandräckning är reqvirerad från Östersund. Från Umeå telegrafernas enskildt till Vesternorrlands Allehanda: Hela gamla Umeå är nedbrunnen. Bland andra byggnader ligga residenset, landstatshuset, rådhuset och post och telegrafstationerna i aska.

Dynäs ångsåg nedbrunnen.

Dynäs ångsåg, belägen vid Bollstaviken af Ångermanelfven, nedbrann totalt kl 9 på aftonen den 4 april. lyckligtvis blef trävarulagret och öfriga byggnader oberörda af elden.

Volontärskola i Hernösand.

Volontärskolan lärer, enligt hvad vi från tillförlitligt håll erfarit, definitivt komma att hafva sin plats i Hernösand.


1889

Mayerlingdramat.

Wien 30 jan: Kronprins Rudolf har plötsligt aflidit i Mayerling vid Baden, sannolikt i följd af slaganfall. 6 febr: Wiener Zeitung meddelar protokollet öfver obduktionen af kronprinsens lik: Kronprinsen afled genom förstoring af pannskålen och fremsta hjernpartiet. Förstoringen har förorsakats genom ett i tinningens omedelbara närhet afskjutet skott. Kronprinsen har tvifvelsutan sjelf tillfogat sig döden. Stort uppseende väcker i Donaustaden baronessan Mary Vetseras plötsliga död. Somliga påstå att hon förgiftat sig i Mayerling, andra att hon aflidit i Wien. Baronessan var en i högaristokratiska och hofkretsar mycket omtyckt ung dam på omkring 19 år. Vakthafvande kammartjenaren på slottet Mayerling har skjutit sig. 8 febr: Uppgiften att kronprins Rudolf personligen vändt sig till Vatikanen med begäran om tillstånd till skilsmässa och omgifte bekräftas. Nationalzeitung i Berlin erfar att greve Hoyos vid inträdet i kronprins Rudolf rum i Mayerling fann baronessan Vetsera död jemte kronprinsen.

Kroglifet i Örnsköldsvik.

Från Örnsköldsvik ingår till oss en underrättelse som icke är hugnesam. Att köpingen gör stora framsteg i många afseenden samt att mycket gjorts för dess förskönande, måste villigt erkännas af både bofast och resande. Här tyckes dock finnas en frätande kräfta: det blomstrande kroglifvet. Brefskrifaren gör i det  afseendet svåra anmärkningar, som vi icke nu skola införa, i hopp om förbättring i förhållandet.

Nya sågen i Kramfors.

En invigningsfest försiggick i fredags (6 sep) å Kramfors för den nya sågens öppnande. Sextio personer voro inbjudna bland andra landshöfding Ryding och landssekr Asker, men med verkets egen personal skall samlingen ha uppgått till 600 personer. Profsågning företogs och den första stocken omsköttes af hr Burchardt.

Branting till Långholmen.

Hjalmar Branting, Socialdemokratens redaktör, inställde sig i går middag å Långholmen för att aftjenande af ådömda 3 1/2 månaders fängelse för aftryckande af uppsatsen "Till verldsaltets upphovsman.

Emigranter till Hernösand.

Ett hundratal finska emigranter medföljande ångaren Gustav Vasa, som i går ankom till Hernösand. (31 maj).

Anslag till jernvägen.

Landstinget vägrade lämna anslag till jernvägen Härnösand-Sollefteå vid sitt sammanträde den 19 sept.

Eiffeltornet.

Eiffeltornet är nu fullbordadt och når en höjd af 300 meter.

John Ericson har aflidit.

John Ericson, propellerns, varmluftmaskinen, solarmaskinernas uppfinnare har aflidit. Verlden har härmed förlorat sin störtsta ingengör. (8 mars)

Nya system för mått och vigt.

Det nya systemet för mått, mål och vigt, bringas såsom man känner, med detta år till allmän användning. Man har haft ett tiotal af år att bereda sig derpå och under tiden hafva k. vetenskapsakademiens almanackor flitigt redogjort för det nya metersystemets förhållande till det gamla.


1890

Tjuv rädd för trollgubbe.

Den 19 april bortkom på ett oförklarligt sätt för handlanden L.P. Nyberg i Näs, Högsjö socken, 205 kr ur en plånbok, innehållande 700 kr. Emellertid misstänktes en närboende person för tillgreppet,  hvadan Nybergs hustru begaf sig till dennes hem och sade sig skola fara till trollgubben Åberg på Gåltjärn för att utröna tjufven. Detta konstgrepp hjelpte, ty den 21 s.m. hittades de 205 kronorna, inlagda i papper, instuckna i en fönstersmyg i boden.

Motion om sjukkassor.

Landshöfding Treffenberg har väckt motion om att en million kr skall afsättas till arbetareolycksfallsförsäkring samt bildande af sjukkassor.

Laxen kostar 1,25 kr per kilo.

Laxpriset har i dag (6 juni) fallit betydligt. För några dagar sedan gällde färsk lax 1:75 per kilo, men i dag har den sålts till 1:25 med rätt god tillförsel.

Julskyltning i Hernösand.

I  rik belysning visade sig i går afton i åtskilliga butiker härstädes det bästa och vackraste julmarknaden har att erbjuda. Många voro under aftonen ute för att beskåda de i allmänhet väl lyckade expositionerna.

Lyckat försök Ramsele.

Rödingodlingen i Ramsele har lyckats förträffligt. Alla ynglar äro utkläckta och de äro så talrika, att det faller sig svårt att hålla "silar" i rören rena, men dessas rengörande synes för anstaltens föreståndare hafva varit ett kärt besvär.

Ett godt exempel.

En af Hernösands mera uppsatta män visade en afton nyligen en dag, som väl vore värdt att framställas som exempel för de många hvilka äro bundna af "att icke går an". En kvinna bar med möda en större klädkorg: herren räckte henne vänligt en hjelpsam hand, och detta midt på gatan. Ifrågavarande persons anseende är så grundadt att en snobb skulle ha svårt att rynka på näsan åt hans handlingssätt.

Bara stenhus byggs nu i Sollefteå.

Byggnadsverksamheten i Sollefteå är ganska liflig. Endast stenhus byggas. Det storartade Askbergska huset med dess säregna former nu (18 juni) sin fulländning. Till Hernösandsbankens hus, till handlaren Nordlanders dito samt till lasarettsbyggnaden äro de respektive grundläggningsarbeterna snart afslutade. Hyrorna äro ganska höga. Brist råder råder på goda lägenheter och sådana borttingas i hus, innan dessa ännu blifvit påbörjade. Telegrafstationen, som i många år varit belägen i sadelmakaren Berglunds hus, skall i höst flyttas till O. Hedlunds gård vid Stora gatan.

Seth Kempe köper Drafle.

Det af afl. konsul C.L.Carleson byggda och ordnade landtställe Drafle, som af honom benämdes Lugnet, har i dagarna försålts till grosshandlaren Seth Kempe för en köpeskilling af 25.000 kr. Detta landställe är det i orten kanske hela Ångermanland, luxuriösast utrustade och hållet både i yttre och inre hänseende i en strängt konsekvent villastil. Det hela sägs i sin anläggningskostnad hafva kräft en summa af omkring 100.000 kr.

Skolpojke misshandlad afled.

Länsman J.O. Segerström i Grundsunda har till kon. befde rapporterat, att arbetaren Per Westbergs vid Husum 12-årige son Albert skulle af lärarinnan Therese Näslund under pågående lektion i Husums folkskola hafva blivit så misshandlad, att gossen vid hemkomsten samma dag insjuknat och andra dagen derefter aflidit.

Hernösands handelsflotta.

Hernösands handelsflotta, hvilken starkt minskats genom förlisning består för närvarande af 30 större eller mindre skepp och 8 ångare.

Oscar ΙΙ i Ångermanland.

( Ur ref. den 22-23 aug.) "Drott"  inlöpte klockan 2 genom Norra sundet i vår stora hamn och gled långsamt fram efter eskaderns främre linje. Icke blott eskaderns alla fartyg, utan äfven alla andra i hamnen befinliga segelfartyg och båtar voro flaggprydda. En sådan tafla var nog här förut aldrig sedd. Middagen serverades i Rådhusets synnerligen rikt dekorerade och upplysta högtidssal. Slutligen reste sig h. m:t konungen och behagade utbringa en skål för Hernösand. Konungens utfärd till"Drott" blev ett triumtåg i en stil, som man näppeligen skulle anse möjlig på dessa breddgrader. Detta och allt det öfriga var icke en natt i höga norden, det var en natt ur "Tusen och en natt". I Hammars herrgård intogs af Ådalens verkegare anordnad frukostmiddag. der hade man bygt en landstigningestrad och å denna rest en äreport. Brukspatron Gavelius var värd. H.m:t tog omedlbart efter ankomsten till Sollefteå in på hotell Appelberg, hvarest för honom gafs en af omkring 100 personer besökt soupé.


1891

Hernösands stift delas?

En af de viktigaste kyrliga frågor, som för närvarande föreligga till afgörande inom vårt land, är den om Hernösands stifts delning. Detta stift omfattar en yta af 2.071 kvadratmil, sålunda 176 kvadratmil mer än halfva Sverige samt 352 kvadratmil mer än de öfriga stiften tillsammans. Från stiftstaden är afståndet till den aflägsnaste församlingen 109 mil, d.v.s. ungefär lika långt som från Stockholm till Stettin. Man för färdas sträckor af 10, 12 ja ända till 20 mil i båt och till fots alldeles på samma sätt som när Ansgarius gjorde sin första resa genom Sverige. 

218 länsbor emigrerar.

Under fjolåret utvandrade 25.508 svenskar, hvilket är en ökning från näst föregående år på 1.595 personer. Från Vesternorrland län utvandrade 218 personer.

Stort slädparti.

Tjugondagen aflöpte inte heller i  Hernösand utan förströelse. Bland annat var ett slädparti på 22 slädar anordnadt. Färdens vändpunkt var Äland. På aftonen var animerad bal i Petrilogens lokaler.

Mötte björn.

Arbetaren Erik Pesson i Sotberget Graninge, gick härom dagen ungefär 1 kilometer från sitt hem, då han påträffade en björn, som satt och sof. Han sprang hem efter ett gevär, men vid återkomsten hade nalle behagat sätta sig i säkerhet.

Kapell säljs.

Ulfö kapell. För att rädda detta gamla minnesmärke från början af 1600-talet från att förfalla och förstöras beslöt styrelsen för Vesternorrlands läns museisällskap vid sammanträde den 26 sistl. oktober att begagna sig af kapellagets anbud att till sällskapet sälja kapellet för 500 kr.

Nya fotografer dyker upp.

Fotografi-amatörer finns det nu en hel mängd, främst bland de förmögnare klasserna, skrifver en korrespondent från Stockholm. Dessa amatörer taga som turister vyer från olika delar af vårt land och bidraga derigenom rätt mycket till kännedomen om detsammans utseende.

Inga gåfor till kunderna.

Undertecknade (30) handlanden i Hernösand, som funnit den gamla  plägseden att förära sina kunder s.k. jul och nyårsgåfvor oegentlig och för affären kännbar, hafva från och med denna i dag öfverenskommit att totalt upphöra med dyliga presenter.

Jordras i Sollefteå.

Nyligen inträffade i Sollefteå norr om elfen ett jordras, hvarvid flera tusen kubikstänger jord under ett dån som åskans störtade ned i Ångermanelfven och der bildade en väldig bank, krossande den ett par fot tjocka isen och slungade isblocken ända upp på den midt emot liggande holmen.

Jernvägsstyrelsen har utsetts.

Mötet å landsstatshuset i dag (9 jan.) om jernvägen Hernösand-Sollefteå har varit besökt af 60 delegerade i jernvägsaktiebolaget. Efter anteckning af närvarande delegerade och deras röstetal, beslöt att den blifvande bolagsstyrelsen skulle bestå af sju ledamöter och valdes dertill med slutna röstsedlar enligt tryckt lista: Asker, A. Landssekreteraren, Burchart, P. Vice konsul, Dahlberg, JP. bruksegare, Falck, C. grosshandlare, Huss, P. dispachör, Ryding, G. landshöfding, Versteegh, F.H. v konsul.

Vargar i Viksjö.

Vargar lära de senaste dagarna ha visat sig i Viksjö och Graninge. Troligen hafva de såsom svit medföljt renhjordar, som nedkommit från de jemtländska fjellen.

Ångvisslor plåga i Nyland.

En riktig samhällsplåga synes ångvisslorna från ångsluparna i Nyland vara. En aktad samhällsmedlem derstädes frambär ett behjertansvärdt klagomål deröfver. Det är icke första gången somm missnöje öfver detta ofog ger sig luft. Redan för ett par år sedan uttalades det i denna tidning.


1892

3 drunknade i Rörström.

I måndgas (12 sept) inträffade i Rörström, Tåsjö socken, en sorglig olyckshändelse, som kostade tre personer lifvet. På morgonen begåfvo sig fyra personer i båt öfver Rörströmssjön till slåtterarbete. Ute på sjön skulle ombyte af roddare ske, hvarvid en person kantrade båten och alla kommo i vattnet. Af de fyra voro två bröder. Denene af dem räddades. 

Orgelfabrik i Bjärtrå.

En orgelfabrik har i dessa dagar blifvit upprättad i Bjärtrå. Fabriken, som är förlagd i Strinne by, eges af en hr. Strinholm.

Nylandsborna är törstiga.

Till V.A. skrifves: trots brännvinsmagasinet kan man uppehålla sig en hel dag i Undrom utan att påträffa en enda drucken person. En timme i Nyland är nog för att möta minst 10. Under den tid då brännvin såldes snart sagdt i hvarje bod, behöfvdes ingen polis. Nu deremot sedan de många öltappningarna kommit till stånd vore det olyckligt om icke både polis och länsman funnes att tillgå.

Konjak förvandlades plötsligt till vatten.

Af allt det goda, som forbönderna på sina turer genom Ådalen ha på lassen, är nog ingenting så godt som innehållet i vissa fat från magasinet i Sollefteå. Desto lifligare må man derför beklaga den olyckshändelse, som nyligen timat, i det sex stycken kaggar starkt och godt dricka åt Junselebor, plötsligt förvandlades till vatten. Man har räknat ut att det gått till så här: torparen som förde den ljufligsmakande foran, märkte att det plötsligen vardt hål på en kagge och det medan han sjelf stod och höll uti den. För att nu inte landsvägen skulle bli så nedrigt blöt eller lukta konjak hade karlen ingen annan råd än att stoppa igen hålet med tungan. Hvarpå det att konjaken rann öfver från träkaggen till torparmagen. Folket efter vägen var så hjelpsamt så. De höllo i tur och ordning tungan mot öppningen och då den ene inte orkade längre så orkade den andre. Då lasset kom till Junsele var kaggarne likafullt icke tommare än vid resans början, men den starka drickan hade förvandlats till vatten.

Våld mot polisman.

Arb. Joh. Östlund från Orovais i Finland dömdes i går för fylleri till 5 kr, för våld m.m. mot polisman till 2 månaders straffarbete.

Silfvermalm i Gudmundrå.

Under den nu pågående jernvägsbyggnaden mellan Hernösand och Sollefteå har i närheten af Frånö gästgifvaregård i Gudmundrå socken anträffats ett berg innehållande silfvermalm. Huruvida mäktigheten är så stor att brytning af malmådern kommer att ege rum är ännu oafgjordt. (8 juni)

300 strejkande i Sandslån.

Samtlige vid Ångermanelfvens flottningsförenings insamlings och sorteringsbom å Sandslån varande löse arbetare, till ett antal af omkring 300 stycken, nedlade den 22 juni arbetet med fordran på förhöjd aflöning, samt hindrade de vid platsen varande faste arbetarne att med sitt arbete fortsätta. 29 juni: Flottningsarbetarestrejken vid Sandslån tog i går morse slut. De strejkande afskedades.


1893

Storfest i hela Ådalen när jernvägen öppnades.

Feststämmningen rådde i går (12 dec) med anledning af Hernösand-Sollefteå banan öppnade för trafik. I Hernösand flaggades allmänt. Redan långt före den för nedgående tågets ankomst utsatta tiden begåfvo sig stora skaror ned till jernvägsstationen och när det första ordinarie tåget utgick från Hernösands station rådde nära nog trängsel å perrongen. Nya folksången sjöng unisont. En del hernösandsbor afgingo i Kramfors, där middag var beställd. Vid Bollsta intogs af landshöfdingen m. fl. familjer förfriskningar på inbjudan af grossh. J. Nyberg. Vid Nyland vände en hel del passagerare. Festtåget anlände på den i tidtabellen bestämda tiden kl 3.24 till Sollefteå och mottogs af mycket folk.

Sotare blir barnmorska?

Bland sökande till en barnmorskebefattning i en Medelpadssocken märktes härom dagen bland andra en sotarmästare. Alla tjenster äro eftersökte nu för tiden, anmärkes med anledning häraf.

Fartygkatastrof i Ångermanelfen.

Lördagen den 28 oktober 1893 inträffade en svår fartygskatastrof i Ångermanelfen, då ångslupen Gerda och ångfartyget Nordstjernan strax utanför Lunde brygga klockan 6.40 e.m. sammanstötte, hvarvid Gerda nästan omelelbart sjönk. Vid olyckan omkomna tio personer.

Patent.

Patent har meddelats skorstensfejare A. Ringström i Hernösand på "anordning vid korkskrufvar med i förhållande till skrufven vridbart skaft".

Husförhör.

Husförhör hålles på måndag (13 mars) å Kronholmen på tisdag med Gådeåstaden och Rotudden.

Koleran.

Petersburg, 7 nov. Kompositören Tjajkowskij har aflidit af kolera.

Mot snuset.

I Sprängsvikens slöjdskola har bildats ibland gossarna en förening, hvari redan äro inskrifna ett 40-tal, och som har till ändamål att motverka snusbruket hos minderåriga gossar.

Nora skytteförbund.

Nora skytteförbund, som i juni månad detta år bildades på initiativ af styrman E.P. Bylund i Nora, har fått sina stadgar stadfästa af k. befde.

Törstiga tjufvar.

Inbrottstjufvar hafva här ånyo begynt sina nattliga illdåd. Natten till i lördagen gjordes inbrott i grosshandlare J. Versteegs källare och tillgreps 25 helb. punsch och omkring 100 flaskor vin.


1894

Vad dade han för sig under invigningen?

På årets andra dag invigdes kl 10 på förmiddagen det nya rådhuset i Örnsköldsvik, som blef stad 1893. Magistraten hade på aftonen inbjudit till middag i hotell W-6 länstyrelsen, i staden boende tjänstemän, kommunalmän m.fl. Något vidare om invigningshögtidligheten får man icke veta af den nya stadens enda tidning. Midt i glädjen råkade nämligen redaktören bryta armen och ber sin publik om ursäkt för det härigenom vållade knapphändiga referatet.

Pelle Molin skrifver i VA.

Om "Krig i Ångermanland och ångermanlänningar i krig" börjar i dagens n:r hr Pelle Molin en uppsats efter sägner och tradioner (26 maj)

Elektriskt ljus i Sollefteå.

Sollefteå får elektriskt ljus. Municipalstämman i Sollefteå beslöt i onsdags (28 mars) att antaga Graningeverkens erbjudande att införa elektrisk belysning mot ett pris af 110 kr per år för hvarje båglampa om 1.200 normalljus styrka.

Dödande kyss.

Herr George Harvey, en af de rikaste och mest ansedda invånarna i grefskapet Gloucester (New Jersey) afled härom dagen under besynnerliga omständigheter. Hr Harvey, som var 73 år, och hans fru 69 år gamla fru firade sitt guldbröllop i kretsen av sina många barn och barnbarn. Då hr Harvey kysste ett af barnbarnen, råkade han få i munnen ett hårstrå, som fastnade i halsen på honom och orsakade en hosta, hvarunder ett blodkärl brast. Efter några minuters förlopp var han död.

Kronholmsbron trafikklar.

Bron öfver fastlandet till Kronholmen i Härnösand blev färdig för trafik under senare delen af året. Den var först avsedd att förses med jernvägsspår,men den planen övegavs "tills vidare". Den kallades under sin tillblifelse för Järnvägsbron, Långbron och Kronholmsbron.

Kolerabyrå i Sundsvall.

En kolerabyrå har öppnats i Sundsvall för efterbesigtning och mottagande af anmälningar af personer som kommit från kolerasmittad ort.

Oscar ΙΙ i landskapet.

Konungabesöket i går (1 aug) gynnades af det vackraste vädret. Då Sundsvall lade till vid äreporten vid residenset spelade regementmusiken paradmarschen. På bryggan mottogs gäster, konungen och kronprinsen, af stadens borgmästare. Det kungliga extratåget afgick senare till Sollefteå med uppehåll vid Ådalsstationerna, som voro rikt smyckade och där hyllningar ägnades de kungliga.

Idrottsklubb i Sollefteå.

Till V.A. skrifves från Sollefteå: En idrottsklubb är härstädes bildad. Den synes röna stor tillslutning och antalet medlemmar är efter omständigheterna ganska stort. Klubben komer att idka all sport. Ordförande är apotekaren Axel Askberg.

Kvinnor strejkar.

Å ett i Sprängsviken liggande fartyg som intager splittved, har, som vanligt ett 20-tal kvinnor varit sysselsatta med lastning. Men i lördags förmiddag (21 april) nedlade de samtliga arbetet och fodrade högre betalning, hvilket också efter någon tvekan bifölls. De hade förut 1:50 pr dag men erhöllo nu 1:75.


1895

Kejsar Wilhelm besökta Hernösand och Ådalen.

(Ur referat om kejsar Wilhelms besök i Hernösand och Ådalen 20-25juli). Men så, innan vi visste odet af, spreds ryktet: "Hohenzollern" har passerat lotstugan och strax därefter gled det majestätiska fartyget, åtföljt af "Gefion", in på redden. Kejsaren hade kommit. I lördags vid 6-tiden steg kejsaren åtföljd av grefve Eulenburg iland och gjorde ett slag utåt Fridhem. Klockan 7 på lördagsafton gaf "Hohenzollerns" musikkår konsert i Petriordens trädgård. publiken i salen och verandorna torde godt kunna skattas till 1.600 personer. Men de närliggande gatorna voro dessutom fullproppade med åhörare. Kl 10 på måndagen lättade "Hohenzollern" ankar och gick till Nyland, där kejsaren med uppvakning bestego Strömkarlen och afreste till Sollefteå. Efter en kvart där återvände båten till Nyland. Kejsaren var vid strålande lynne och uttryckte sin förtjusning äfver de vackra naturscenerierna.

Frånö får industri.

Ett nytt industriellt etablisement, som sannolikt skall blifva af stor betydelse för vår ort har man i dagarna lagt grunden till vid Frånö, i det att Frånös nya aktiebolag därstädes börjat anläggningen af en cellulosafabrik, vid hvilken sågverksavfallet skall komma till användning i särdeles vidsträckt grad. Den nya anläggningen är beräknad för en tillverkning af 5.000 ton per år, således en bland de större i sitt slag i riket.

Dreyfus Degraderad.

Den franske förrädaren Dreyfus degradering ägde rum i fredags kl 9 f.m. i ecole militaire. Dreyfus bedyrade fortfarande, att han var oskyldig samt höjde ett lefve för Frankrike.

Ny skola i Lugnvik.

Kyrkostämma hölls i Bjärtrå söndagen den 24 d:s (febr.), h varvid förelåg till behandling frågas om inrättandet af en ny folkskola vid Lugnviks såg.

Fyndigheter i Nordingrå.

De inmutade fyndfastgheterna inom Nordingrå socken, bestående af nickel, koppar och järn lära nu, enligt hvad man meddelar V.A. vara sålda till ett engelskt bolag för obekant pris. Den funna malmen lär gifva rik procent enligt skedda undersökningar som verkställts såväl i Filipstad som Hernösand, hvarför flitiga mätningar af olika personer under sommarens lopp företagits i och för inmutande af flera områden.

Sågverksbrand.

Från Örnsköldsvik telegraferades den 16 juni kl 2 middag: Alfredshems stora sågverk, brädgårdar och kajer stå i lågor. Ingenting anses kunna räddas.

Viktor Rydberg har aflidit.

Då i lördags afton (21 sept) sol började dala, spreds på telegrafens vingar ett sorgebud öfver Sveriges land. Viktor Rydberg har gått hädan!

En adlig dräng.

Drängen von Ahn har i 65 år tjenat på samma gård, hos häradsdomaren Johansson i Hässjö. Drängen von Ahn lär vara den siste af sin adliga släkt.

Ingen präst i Örnsköldsvik.

De kyrkliga förhållandena i Örnsköldsvik lida af den olägenheten att någon prest icke är bosatt inom staden. Nu har stadsfullmäktige tillsatt en kommitté  af tre personer för att ordna de kyrkliga förhållandena, så att en prest anställs.

Pojkliga i Gådeåstaden.

En pojkliga har en längre tid öfvat allehanda ofog ute i Gådeåstaden i Hernösand. Icke så sällan har de händt, att fredliga vandrare efter mörkrets inbrott blifvit öfverfallna och misshandlade. Ligan utgöres af halfvuxna slynglar, som sysslolösa stryka omkring dagen i ända.

Häradsrätt i Torsåker.

Från Nyland meddelas, att den 27 december i fjol höll Boteå tingslag häradsrätt för sista gången sammanträde i Hammar, der den haft husrum i cirka 30 år. Från och med 1895 års början är nämligen en ny lokal förhyrd för 5 år i Torsåkers folkskola.

Varför vill han ej heta Ärlig?

I Posttidningen annonserar porslinsarbetaren Nils Ärlig att han hädanefter kallar sig Sundberg.

Upp