Åren 1906-1915 

Gå till nästa sida. 

År 1906

Inga krigare utan  tänder.

Regementchefen för Norbottens regemente påpekar i en till landtförsvarsdepartemente ingifves skrifvelse, att det under den senaste tiden allt oftare inträffat, att militärläkare förklara fast anställda och beväringsmän odugliga till krigstjenst på grund af tandlöshet. Det händer icke sällan tillägger regementschefen att vid sport och idrottstäflingar som anordnas under beväringsrekrytskolorna, att men bland pristagarna finner "icke vapenföra" just i sådana täflingar som kräfva styrka , uthållighet och smidighet. Men de åro ju tandlösa!!!

Dreyfus frikänd.

Kasstionsdomstolen har upphäft den af krigsrätten i Rennes öfver Dreyus afkunnande domen utan att hänvisa saken till ny krigsrätt. Domstolen anser att Dreyfus oskuld är bevisad och frikänner  Dreyfus från alla mot honom riktade anklagelser.

Olympiska spelen i Athen.

Vid bedömandet af de gymnastiska prestationerna vid olympiska spelen i Athen kommer norrmännen och danskarna i första klass. Svenskarna voro hors de concours. I stafsprång blev tjänstemannen B. Söderström, Stockholm, n:o 2. I loppet på 5 eng. mil inkom svensken J. Svanberg som ander man och n:o 3 blef svensken E. Dahl, Stockholm. (Athen-OS 1906 var en extra tävling och den enda olympiad som gått ett icke skottår.)

Sverige får ny Prins.

I dag på morgonen (23 april) ingick från Stockholm följande telegram: Härtiginnan af Skåne nedkom kl.11.10 i natt med en prins. Allt väl. Den nyfödde prinsen har fått namnet Gustav Adolf Oscar Fredrik Emanuel och skall kallas Gustav Adolf. Han är hertig af Västerbotten.

Vulkanutbrott i Italien.

Neapel 1 april: Tidigt i morse kringflöts Boscotracate fullständigt af lavaström. Befolkningen kring Vesuvius flyr. Staden ottojano är starkt hotad. Portico är insvept i ett tätt moln av aska. Neapel 10 april: Staden Ottojano är fullständig förstörd. Man tror att 200 personer ligger begrafna under ruinerna.

Bank rasade vid Kramfors.

I tidningsnumret (22 maj) meddelade vi, att järnvägsbanken vid Öd, Kramfors, befann sig i dåligt skick. På onsdag morgon ingick underrättelse om att ett skred skett kl. 12.15 samma dag rasade banken. Rasets läge är tätt  under ett högt och brandt bärg, nedom landsvägen, vid Djupdalen, c:a 2, 5 kilometer norr om Kramfors räknadt. Denna plats är en af de riskablaste längs hela banan.

Lubbe  Nordström om teatern i Hernösand.

Att hysa Thalia i en trälada hämmar sig förr eller senare. Här har hämnden rått för länge redan. Förhållandena å Arbetarföreningens teaterlokal äro nu komna så pass långt in i det absurda, att stadsborna allmänt börja inse, att någon ändring måste ske. Man har i många kretsar för länge sen tänkt på och dryftat förslaget att uppföra ett teaterhus, och bara den omständigheten att ett dyligt förslag radikalt ställer frågan på sin spets styrker dess värdehalt. Det förvånas ej, att sundsvallsborna hysa en spefull sinnesstämmning mot Hernösand och hernösandsförhållanden, ty länge nog har här rådit enn allt för sorglig stagnation och patriarkatets tvifvelaktiga välsignelse har hängt fet öfver staden.


År 1907

Landsarkivet i Hernösand

Hernösands representant  i Andra kammaren, rektor A.J. Hagström, har väckt motion om anslag till uppförande af ett landsarkiv för Norrland i Hernösand.

Örnsköldsviksgranit till Dramaten-bygget.

Hälleviks stenhuggeribolag, som bl.a. skall leverera granittrappan till dramatiska teatern i Stockholm, kommer att därvid använda sig af granit från Åsberget invid Örnsköldsvik. Ett tjugotal stenhuggare beredes härigenom arbete. Därifrån har samma bolag förr levererat bland annat sockel till Gustav Adolfsstatyn i Stockholm samt en större bautasten, som Sydafrika rests vid Magersfontein till minne af de där boerkriget stupade skandinaverna.

Rykten om VA.

Om Vesternorrlands Allehanda har under densenaste tiden en del rykten varit i omlopp angående förändring af tidningens politiska program m.m. Dylika planer har också varit i görningen, men dess bättre totalt strandat därpå, att innehafvarna af aktiemajoriteten i Hernösands Boktryckeriaktiebolag, trots intensiva påtryckningar i motsatt riktning, öfverlåtit sina aktier till undertecknad och kontorsfaktorn å VA:s officin A. Törner. Redaktör och utgifvare af Vesternorrlands Allehanda. GUST. P ÖSTERDAHL.

Folksem har invigts.

Folkskollärareseminariets nya byggnad i Hernösand invigdes i går den 25 oktober. Bland de närvarande märktes representanter från domkapitlet, länstyrelsen, magistraten, stadsfullmäktige samt lärarekårerna vid stadens olika skolor. 

Väja får ny folkskola.

Ett nytt folkskolehus uppföres f.n. i Väja i Ytterlännäs af byggmästaren J. Villander i Bollsta för en entreprenadsumma af 23.000 kr.

Sandler hyllad.

Hyllad på sin födelsedag blev fil..kand. Rickard Sandler den 29 januari då ombud från hans f.d. lärjungar öfverlämnade till hr Sandler ett prydligt skriftställ af oxiderat stål jämte ljusstakar och en lampa.

Rösträttsfrågan är afgjord.

Vid lördagens (2 febr.) plena öfverlämnades till riksdagen de väntade s.k. propositionerna i rösträttsfrågan. De äro tre till antalet och innehålla: den första förslag till grundlagsändringar, den andra förslag till ändringar i förordingen om landsting och den tredje förslag till ändringar i kommunalförfattningarna. Dessutom medföljer som bilaga till påseende ett förslag tillvallag. 13 maj: RÖSTRÄTTSFRÅGAN AFGJORD. I proportionalismen och kompromissens tecken.

Verdandiloge i Sollefteå.

Efter ett förslag af N.O.V:s talare C. Björkholm har i dagarna i Sollefteå bildas en Verdandiloge. I den nya logen, som fick namnet "Nya Samhället" läto 24 personer antecknas sig som medlemmar.

Industrier byter ägare.

Två stora ådalsindustrier bytte ägare under året. Kramforsverken förvärfades af ett konsortium med dir. O. Midling, Hudiksvall som chef. Grosshandlare Seth Kempe försålde på hösten sågverken i Dal och Sandö till enintressentgrupp med disponenten Åke Belfrage i spetsen.


År 1908

Grafhögarna från år 300.

Undersökningen af grafhögarna i folkparken vid lasarettet är nu afslutad. Fyra högar hafva utgräfts, de öfriga tio skola bevaras i orubbadt skick såsom minnen av Hernösands äldste inbyggare. Det var af stort intresse att få konstateradt, att dessa gravar icke tillhöra hednatidens allra sista århundraden, "vikingatiden", utan en betydligt äldre tid. Grafvarna härstamma med säkerhet från 300 eller 400-talet, säger amanuensen O. Almgren som utfört utgräfningarna.

Attentat i Malmö.

Söndag den 12 juli några minuter efter kl. 2 på natten föröfvades ett attentat mot det i varfsbassängen här liggande logementsfartyget Amalthea, där för närvarande ett 80-tal engelska arbetsvilliga äro inlogerade. Attentatorn har genom en lastglugg kastadt in en bomb. Malmö fredag den 18 sept. Slutrannsakning hölls i dag med de för dynamitattentatet mot Amalthea tilltalade. Anton Nilsson och Algot Rosberg dömdes att mista lifvet och Alfred Stern till lifstids straffarbete.

Olympiska spelen.

De olympiska spelen öppnades i går i Stadion under stor tillslutning. Deltagarna, 2.500 från 21 länder, samlades efter nationalitet och sportgren, hvarefter trumpetsignal gafs till processionens början. Afdelningarna hälsades vid inmarch med ihållande bifall. Närvarande voro engelska kungaparet samt kronprinsparet af Sverige. Svenskarne anfördes af officerare i uniform. I spjukastning , fri fattning, blefvo deltagarna delade i 8 afdelningar. I 6:e afdelningen blef Lemming, Sverige, n:o ett med 178 fot 7 ½ tum. Han satte därmed olympiskt rekord. I täflingarne i dag i trampolinhopp slog sig engelsmannen Cane svårt och sjönk genast, men räddades af svensken Hj. Johansson (22juli).

Kungabesök.

Allas blickar gingo bort mot Hernösands norra inlopp, där "Drotts" bägge gula skorstenar just döko fram. Direktör Carlberg knackade med sin taktpinne.... Nu voro förtöjningarna klara, landsgången fälldes och Sveriges kung Gustaf var raskt iland., följd af statsminister Lindman m.fl. Medan musiken spelade "Kungssången" afverräckte landshöfdingskan en vacker rosenbukett. Konungen slutade sitt anförande med "Tack, mina vänner". Efter en färd genom staden intogs lunch hos landshöfdingen.

Messina ödelagt.

Rom, tisdag 29 dec. En häftig jordstöt förmärktes på måndagsmorgonen kl. 5.20. Stor ödeläggelse åstadkoms i flera städer. Enligt de senaste underrättelserna från Messina är staden fullständigt ödelagd. Offrens antal uppgår till 10.000. Elden har fullbordadt ödeläggelsen.

Handelsföreståndaren J. Andersson.

J. Andersson i Ramvik har erhållit inmutningsrätt å två malmfyndigheter i Vibyggerå.

Sandödeputation.

Den deputation, som hade till uppgift att hos konungen begära nåd för de såsom ledare af Sandökravallerna dömda bröderna Fritz och Henning Ståhl samt A. Sundin hade i går (7 april) företräde. Sedan konungen vänligt hälsat deputationens medlemmar framförde lektor J.O. Nilsson dess ärende

Kungamord i Portugal.

Lissabon den 2 febr: Konung carlos och kronprinsen Luiz blefvo i går på återvägen från Villa Viscosa ihjälskjutna af en grupp beväpnade personer.


År 1909

Lockouten besvaras med Storsträjk.

Stockholm måndag den 26 juli: Landssekretariatet har i afton till Svenska arbetsgifvareföreningens styrelse afsändt följande skrifvelse: Med anledning af eder skrifvelse till oss af den 14 juli 1909 mot Landsorganisationen riktade lockoutförklaring får vi härmed till Eder delgifva, att Landsorganisationen representantskap funnit sig nödgadt besluta uppdraga åt landssekretariatet att händelse ingen uppgörelse kan åvägabringas i nu förefinliga konflikter och Eder nyssnämnda angifna beslut vårkställes genom utvidgning af lockouten den 26 juli och 2 augusti detta år- under sådana omständigheter hemställa till landsorganisationen samtliga medlemmar att onsdagen den 4 augusti nedlägga arbetet öfver hela landet för att åvägabringa en för oss antaglig uppgörelse i nu pågående konflikter.

9 augusti

Ett extranummer af Vesternorrlands Allehanda utkommer i afton vid 7-tiden ifall såsom troligt är Hernösands typografer gå med på den proklamerade typografstrejken. Detta extranummer är afsedt att innehålla  de viktigaste nyheterna för dagen samt att lämna herrar affärsmän ett sista tillfälle till annonsering, innan VA på grund af sträjken tills vidare upphör att utkomma.

17 augusti

Vesternorrlands Allehanda utkommer åter fr.o.m. i dag med åtminstone ett par nummer i veckan, fast gifvetsvis under förhandenvarande förhållanden till vidare blott i förminskat format.

Storstrejken afblåses.

Striden fortsättes blott mot Svenska arbetsgifvareföreningen. På öfriga platser återupptages arbetet den 6 dennes.

Mjölksträjk i Sprängsviken.

Mjölksträjken i Sprängsviken har nu ledt därhän, att konsumenterna skaffat sig mjölk från Lökom till ett pris af 13 öre per liter, eller samma pris som konsumenterna betalt förut. De gamla leverantörerna fordrade, som VA förut meddelat 15 öre per liter. På norra sidan af älfven, vid Lugnviks sågverk, betalas endast 12 öre per liter.

Prestmonfabrik totalförstörd.

Natten till igår (18 nov.) nedbrann till grunden fabrikör P. J. Johanssons snickerifabrik i Prästmon.

Ny landshöfding.

Till ny landshöfding för Vesternorrlands län utnämdes i på lördagen (22 maj) hållen konselj expeditionenschefen i landtförsvarsdepartementet Fredrik Engelbert Bergenholtz samtidigt med att landshöfding Rudebeck erhöll begärt avsked.

Ny biskop.

Till biskop i Hernösands stift har utnämnts e.o. hofpredikanten pastorn vid diakonissanstalten vid Ersta E. F. Lönegren.

Nobelpris till Selma Lagerlöv.

Selma Lagerlöf  blev årets nobelpristagarinna i litteratur.

Hockeymatch i Hernösand.

Hockeymatch spelades i går (3 jan) i Hernösand af "Kamraterna" mot "Sverre" därvid de förra segrade med 12 mot 0.

Rösträttsförslaget antaget.

Redan vid 2-tiden i går middag (10 febr.) kunde VA genom utsända extrablad meddela, att det hvilande rösträttsförslget efter kortare förmiddagsdebatter antagits af riksdagens båda kamrar.

Belönas med 27 kr.

För långvarig ladugårdstjänst har Hushållningssällskapets förvaltningsutskott tilldelat Anna Katarina Norberg från Trehörningsjö en belöning af 27 kr.

Slöjdförening har bildats.

I Sollefteå var i går (13 april) ett möte anordnadt för bildande af en ångermanlänsk slöjdförening. Mötet, som var ganska talrikt besökt, öppnades af riksdagsman Hugo Fahlén. till medlemmar i styrelsen valdes femton personer med hr Hugo Fahlén som ordförande och rektor A. J. Hagström i Hernösand som vice ordförande.


År 1910

Länstyrelsen har flyttat in.

I gårdagens nummer omnämde vi, att Länstyrelsen håller på att flytta in i det nyuppförda landstatshuset i Hernösand. Landskansliet har redan tagit sina lokaler i besittning och landskontoret kommer väl snart efter. Det nya landstatshuset, som har kostat 175.000kr är beläget å gamla seminarietomten. Ritningarna har uppgjorts af riksdagshusets arkitekt Aron Johansson.

Landstinget köper Hampnäs.

Som bekant beslöt förlidet års landsting att för 45.000 kr inköpa egendomen Hampnäs för att där inrätta en folkhögskola, under villkor, att till köpeskillingen lämnades ett förskott af 15.000 kr. Landstinget anslog nämligen för inköpet endast 30.000 kr. Folkhögskolans styrelse har nu blifvit i stånd att fullgöra detta vilkor och i lördags afslutades köpet.

Carl Milles i Hernösand.

I Lördags den 26 november anlände till Hernösand bildhuggaren Carl Milles för att öfvervaka arbetet med resandet af Franzénstoden, viket beräknas vara färdigt under loppet af denna vecka. Avtäckningen kommer antagligen först att ske nästa sommar.

Första skid-SM i Hernösand.

41 man af 51 anmälda startade kl 7 i lördags den 19 februari från Volontärskolan i Hernösand för att täfla om första svenka mästerskapen å skidor på 30 km. Föret var rent af ohyggligt och löpningen därför synnerligen ansträngande. 1:a pris A. Hejdersson, Djurgårdens I.F.

Motorklubb I Sollefteå.

Norrlands motorklubb bildades i Sollefteå den 5 juli vid sammanträdet å hotell Appelberg med automobilägare från flera platser i Norrland.

Fin uppfinningi Köpmanholmen.

Den af ingengör Vallin från Köpmanholmen i flera länder patenterade uppfinningen för tillverkning af denaturerad sprit vid Köpmanholmens sulfitfabrik, hvilken sprit ännu ej förts ut i marknaden, har afprofvats i en sinumbralampa och befunnits vara lika bra som den vanliga denatuerade spriten. Priset kommer att uppgå till endast hälften af det nuvarande.

Museisällskapet får Ullångers klockstapel.

I dagarna (2 april) har Ullångers gamla klockstapel lämnat plats i församlingen, där den stått i århundraden. På gjord framställning af länets museisällskap beslöt församlingen skänka den till föreningen och nu ligger den på Äskja kaj och väntar på öppet vatten och vidare befodran till Hernösand.

5 drunknade i Ulfvik.

I går kväll (9 maj) vid half 10-tiden meddelades oss om en ohygglig drunkningsolycka, som något mer än en timme tidigare inträffat i Älandsfjärden och hvarvid icke mindre än fem personer tillhörande besättningen å Malmöångaren "Gottfrid"som ligger och lastar i Ulfvik, fingo sätta lifvet till.

Uteblifvande från mönstring.

För uteblifvande från mönstring år 1909 ha 1.057 värnpliktige, tillhörande Sollefteå rustningsområde påförts böter sammanlagdt belopp af 5.285 kr, därsf 163 personer inom Hernösand stad, 533 inom södra Ångermanlands nedre fögderi och 361 inom södra Ångermanlands öfre fögderi med bötesbeloppen resp. 825, 2.665 och 1805 kronor.

Amerikanska galenskaper.

New York, tisdag den 5 juli: Till följd af att negern Johnson segrat i den med så stort intresse motsedda boxningen mellan honom och amerikanen Jefferies ha på en mängd trakter i hela landet allvarliga oroligheter inträffat.

Tolstoy och Twain döda.

Mark Twain avled den 22 april på sitt gods i Connecticut. han var född den 30 november 1835. Från S:t Petersburg telegraferas den 20 november att författaren Leo Tolstoy aflidit.

Treflig föreställning.

Å Folkets Hus i Ullånger gafs i söndags af ett amatörsällskap från Lugnvik i Bjärtrå en liten treflig teatralisk föreställning hvarvid uppfördes "En svartsjuk tok". De uppträdande kunde glädja sig åt fullt hus och full belåtenhet rådde bland publiken.


År 1911

Vangsta-mördare en dansk tukthusfånge.

Som var och en torde erina sig begicks den 16 augusti 1906 ett mord ute i Vangsta på Hernön under synnerligen mystiska omständigheter. En 66-årig kvinna Lovisa Lindmark blev nämligen följande dag funnen nedbäddad i höet i det i ladugården belägna foderrummet. Den döde företedde svåra skador. Den skyldige kunde ej spåras, men så igenkände ett par härvarande polismän i polisunderrättelser i "Pjäxans" dubbelgångare, den danske tukthusfången Madsen en person som för några år sedan varit i Hernösand. Det blev undersökning och konstaterades, att han arbetat här i staden vid tiden för mordet. Polisen i Horsens höll förhör och Madsen erkände mordet. (Pjäxan" var en skåning som arbetade hos Fouhags i Hernösand när Vangsta-mordet begicks. Han hade tidigare arbetat i Danmark i samband med att ett par personer mördades på samma sätt som Vangstafrun. På så lösa grunder häktades han som misstänkt för alla tre morden. Så småningom erkände "dubbelgångaren morden.

Regementet till Önsta.

Från och med i år har Västernorrlands regementes nya kasernetablissemang vid Önsta i Sollefteå tagits i besittning. De första dagarna i april ryckte stammen dit upp och några dagar efter kom beväringen och installerade sig i de stora stenhusen.

Krig mellan Italien och Turkiet.

Då ottomanska regeringen ej har gått in på de av Italien uppställda fordringarna har i dag kl. 2.30 e.m. krigstillstånd inträtt mellan Italien och Turkiet.

Svinstallar i Kramfors.

Kramfors sågverksaktiebolag låter f.n. i Kramfors i närheten av arbetarbostäderna uppföra ett 60-tal svinstallar vilka komma att upplåtas till de arbetare, som önska egna sig åt svinskötsel.

Brevlåda.

Nya Norrland gläder sig åt VA:s logiska kullerbyttor, som givit tidningens redaktion anledning till ett gott skratt. Väl bekommet! Men Nya Norrlandsredaktion, som i hela sitt uppträdande visar, att den icke ens har en aning om vad logik är, och vars redaktionsmedlemmar äro så virriga i knoppen, att de i det ena ögonblicket icke veta, vad de sagt det andra, gjorde nog klokast uti att ta sig en funderare över ordspråket: "Skrattar bäst som skratter sist". Nej, gå hem och lägg sig ärade Nya Norrlandsredationen eller bättre: lägg ned pennan, till dess Ni lärt Er konsten att föra densamma.

Fröding död.

Skalden Gustav Fröding avled den 8 februari kl.8.45 e.m.

Ny landshövding.

I går förmiddag 31 mars ingick till oss från Stockholm telegram, som vi genom extrablad läto sprida i staden, att till landshövding i Västernorrlands län uynämts t.f. landshövdingen i Gefveborgs län C.M. Ström.

Helgum får nytt skolhus.

I Holmsta skolrote i Helgum har uppförts ett nytt skolhus för en kostnad av cirka 7.000 kr.

Var fjärde är nykterist.

Sveriges nykraste län torde Västernorrlands län vara. På omkring 240.000 invånare finns det för närvarande 60.000 organiserade nykterhetsvänner. Var fjärde person i länet tillhör således någon nykterhetsorganisation.

Tio i förhör om Kramfors-brand.

Polisutredning angående den stora branden i måndags i Kramfors har nu hållits av länsdetektiven J.A. Stertman, varvid ett tiotal personer blivit hörda.


År 1912 

1.600 omkom när Titanic förliste.

New York, måndag 15 april: Atlantlinjens ångare Virgina meddelar genom trådlöst telegram, att Titanic sammanstött med ett isberg och begärt hjälp. 17 april: G.H.T:s engelske korrespondent telegraferar från London , att enligt senaste underättelser, som uppgivas vara fullt tillförlitliga, räddades från Titanic 675 passagerare och 200 man av besättningen. Antalet omkomna torde sålunda uppgå till omkring 1.500. senare telegram från New York att över 1.600 mäniskor omkommit.

Högtidlig invigning.

Den nya diakonissanstalten för Norrlands vid Södra sundet i Hernösand invigdes i går (19 sept.) i närvaro av landshövdingen, borgmästaren, rektor Tham, ett stort antal präster och en del andra personer.

20 omkom vid tågolycka.

Vid Malmslätt inträffade  kl 5.08 en fruktansvärd tågolycka, i det att det från Malmö kommande snälltåget, som var försenat, inne på stationen kom in på ett orätt spår och körde på ett godståg. Enligt senaste uppgifter äro 20 dödade och 16 skadade.

Varg i Överlännäs.

Banvakten P. Persson i Korfsta, Överlännäs, blev i onsdags vid middagstiden överaskad av att en varg kom i fullt språng fram ur skogen hack i häl efter Perssons hynda, som han dock lyckades rädda undan förföljaren. Att en sådan best uppenbarar sig i våra bygder torde få anses såsom något högst ovanligt.

Strindberg död.

I går e.m. (14 maj) ingick till V.A. följande telegram, som vi genom extrablad läto sprida i staden: Aug. Strindberg avled kl. 4.30 e.m.

Fredagar oroar folk i Ullånger.

Ullångers handlande som hafva rätt att försälja vin litervis varje fredag, har nu av kommunalnämnden erhållit varning, enär oordningar och slagsmål på senaste tiden förekommit på de s.k. vindagarna. Återstår nu att se huruvida varningen kan åstadkomma åsyftad värkan, meddelas V.A.

Stadskällaren nedbrunnen.

Vid halv 11-tiden i går kväll (6 januari) nedbrann gamla stadskällaren i Hernösand vilken byggnads ägs avaktiebolaget Hernösands statshotell.

Olympiska spelen.

I lördags (6 juli) ägde de olympiska spelens högtidliga öppnande rum i Stockholms Stadion. I spjutkastning, bäste hand, i första gruppen blev svensken E. Lemming nr 1 med 57,42 m. I sluttävlingen gjorde Lemming ett lysande kast och uppnådde under publikens jubel 60 meter och 64 cm och erövrade därmed guldmedaljen. I lagprishoppningen erövrade Sverige första pris (17 juli). De olympiska seglingstävlingarna avslutades i dag (23 juli). Sverige fick 1 guld-2 silver och 1 bronsmedalj.


År 1913

Åtta omkom i Härnösand

I går ingick till VA meddelande om att ångaren Westkusten på resa från Wasa till Härnösand grundstött vid Rönnskär och gått till botten med man och allt. Vid 5-tiden på e.m. anlände till Härnösand ångaren Carl von Linné vilken vid Holmbergsgrundet vid Rönnskär anträffat det sjunkande vraket av Westkusten samt räddat den ende överlevande kreaturhandlaren O.R.G. Henriksson. Av de omkomna var minst 8 från Härnösand.

Travtävlingar å Kyrkviken.

Den för blott ett år sedan startade Ångermanlands travklubb har redan hunnit lägga trenne tävlingar till sin meritlista. Efter starten ägde de första tävlingarna rum å Kyrkviken i Gudmundrå. I fjol var det också tävlingar i Sollefteå och så kommo i går Kyrkviken klubbens tredje stora tävling. 19 hästar voro anmälda och av dessa i flera olika lopp. Vid ½ 1-tiden då starten skulle ske hade 3.000 personer samlats.

Bäckmans källare har upphört.

Nyårsaftonen 1912 upphörde de hittillsvarande rättigheterna för den s.k. Bäckmans källare som i över 40 års tid existerat i Härnösand. Med anledning av "dagens betydelse" hade en fulltalig publik samlats på den gamla restaurangen, som en tid lär ha varit stadens förnämsta.

Nystavning ska tillämpas.

Sedan k. m:ts föreskrivit att i de skrifter, som efter k. m:ts beslut eller genom statens förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket från och med i år 1913 den s.k. nystavningen skall tillämpas, har k. bfhde nu anmodat magistrater, kommunala myndigheter och övriga vederbörande att iakttaga det sålunda påbjudna stavningssättet i sådan stadgar, reglementen, kungörelser och andra skrifter, vilka insändas till k. bfhde för att befodras till trycket.

8.000 såg flygningar.

Cirka 2.500 hade i lördags (5 juli) infunnit sig å Sollefteå läger för att åse kapten Sundstedts förta uppstigning. Flygningen skulle äga rum kl. 7 på aftonen men det blev den dagen ingenting av. Gång på gång försökte flygaren sätta igång maskinen men misslyckades. Till i går (6 juli) på förmiddagen hde det emellertid lyckats kapten Sundstedt att få motorn klar och på aftonen klockan 5 företog han på Sollefteå läger inför en åskådarmassa, som beräknades till omkring 8.000 personer, två mycket vackra flygningar.  


År 1914

Österikeska-ungerska tronföljarparet mördat.

Berlin, söndag (28 juni) kl. 3.17 e.m. Från Sarajevo telegraferas: Då österikiska-ungerska tronföljarparet ärkehertig Franz Ferdinand och hans gemål hertiginnan av Hohenberg i dag åkte genom gatorna avlossade en person i deras omedelbara närhet flera pistoskott mot dem. Bägge blevo dödligt sårade och avled efter några minuter. Gärningsmannen var en gymnasist som avlossade två revolverskott mot hertigparet. 

Bondetåget och borggårdstalet.

Stockholm, fredag 6 febr: Bondetågets "stora dag", fredagen, har ingått med blidväder och mulen himmel. Vid 10-tiden hade såväl kör-som gångtrafiken avstängts i trakten av Gustav Adolfs torg. Framför Gustav Adolfs staty hade bondetågets ledande män tagit plats. kl. 10.45 voro de första avdelningarna av tåget i annalkande. De 10 deputerade från varje landskap kommo först. Kl. 11.00 satte sig tåget i rörelse över Norrbro mot slottet och halv 12 hade de sista deltagarna i tåget anlänt till slottet. De 30.000 lantmännen hade fattat posto på yttre och inre borggården eller i Slottsbacken. En öppen fyrkant bildades kring den kungliga tribunen. Härnösand, den 7 febr. Gårdagens verkligt uppseendeväckande händelse, som kan få konsekvenser med så stor räckvidd att det i detta ögonblick inte är möjligt att överblicka dem, är konungens tal till bondetågets deltagare. Innebörden i detta kan bäst karaktäriseras med orden: En stridshandske kastad mot regeringen. Stridsförklaringen är så mycket märkligare som det torde vara första gången, som åtminstone i nyare tid en svensk proklamerar krig mot sin sittande regering. Stockholm, söndag 8 febr: Deltagarna i det socialdemokratiska tåget samlades kl. 1 på middagen. Inalles torde deltagarna uppgå till 48.000. Efter några inledningsord uppläste hr Branting den till statsministern riktade adressen. Stockholm tisdag 10 febr: I dag lämnade konungen äntligen klart besked på den framställning regeringen gjort till honom. Svaret var sådant, att regeringen inlämnade sin avskedsansökan.

Motboken i antågande.

Den kommitté, som har till uppdrag att utarbeta förslag till reformerad rusdryckesförsäljning i Härnösand har nu slutfört sitt arbete. Ingen av utskänkningsbolagets kunder äger rätt att inköpa mer än 15 liter brännvin i kvartalet. Samtliga bolagets kunder skola vara försedda med tillståndsbevis, som utfärdas av bolaget. 

Ny fabrik vid Wäija.

Vid Wäija håller man nu (4 dec.) som bäst på med uppförande av en sulfatcellulosafabrik, en bland de största i Sverige. Den nya fabriken väntas att bli färdig i slutet av januari nästa år.

VA:s upplaga över 10.000

10.000-talet har VA:s upplaga i dag (9 mars) överstigit i det att tidningen utgår i 10.188 exemplar. Det är en billighetsprenumeration som åstadkommit detta.


År 1915

Fartyg gick på mina, 12 omkom.

Örnsköldsvik, fredag 21 maj: Enligt till rederiet härstädes ingånget meddelande synes ångfartyget Johan Nyberg, kapten Magnus Darlington, i natt ha på resa mellan Husum och Nordmaling gått under med man och allt, enligt vad det antages offer för någon mina. Båtens gods har iaktagits flytande utanför kusten och vid Järnäs har ilandflutit liket av eldaren på båten. Bland de 12 omkomna var en härnösandsbo. 

Sjöslag utanför Gotland.

Visby, fredag 2 juli: Efter en avlägsen kanonad, som hörts hela natten, iaktogs i dag på morgonen vid halv 7-tiden ett sjöslag utanför östra Gotland. Det tyska kriksfartyget Albatross gick in i Katthammarsvik, jagat i land av fyra ryska pansarkryssare. Albatross grundstötte under beskjutningen i Herrviken och blev läck. Ombord funnos 21 döda och 27 sårade.

1502 omkom när ångare torpederades.

London, fredag 7 maj: Cunnardlinjens ångare Lucitania har torpederats och sjunkit. Hjälp har avsänts. London, 8 maj: Officiella pressbyrån meddelar, att inalles räddats 658 av de 2160 personer, som befann sig ombord. Bland de omkomna befinner sig den amerikanske miljonären A. Vanderbilt.

Prosten svimmade.

Prosten Nordberg i Bjärtrå, viken under senaste tiden lidit av sömnlöshet och därav följande kraftnedsättning, blev i söndags under pågående altartjänst "illamående" och svimmande.

Biografägaren ska vara tyst.

"Thalia" i Kramfors hade som vanligt på söndagarna även i söndags samlat en fulltalig publik, vilken till fullo uppskattade det utmärkta programmet. Även "Skandia" visade ett gott program. Biografägaren skulle emellertid helt säkert ej förlora på att hålla sig tyst under föreställningarna. Som nu är, är det många som avhålla sig från att besöka den eljest utmärkta biografen för att slippa höra hans tämligen misslyckade "åskådliggörande" av bilderna.

Ädelhem har nu invigts.

Ädelhems invigning ägde rum i går afton (12 april). Till densamma hade inbjudits medelst kort ett stort antal församlingsbor, som den stora samlingssalen kunde rymma. Biskop E. Lönegren höll invigningstalet.

Italien är med i kriget.

Från Rom ingick i går (24maj) följande telegram. Tribuna meddelar i går afton, att Italien förklarat Österrike krig. Österrikes ambassadör har fått sitt pass återlämnat och avreser i dag. Italiens ambassadör i Wien har hemkallats.

Gammal dopfunt i Nora kyrka.

I Nora kyrka finnes en gammal dopfunt, som inte torde ha använts på kanske ett århundrade. Nu har man emellertid tagit fram den präktiga antikviteten, resaurerat densamma och placerat den framme i koret. I dagarna har den också blivit försedd med ett väldigt fat, som fyller den rätt vida dopfunten.

Västernorrlands Allehanda.

Västernorrlands Allehandas chefredaktör Gustav Petrus Österdahl avled den 23 november.

Upp