Åren 1916-1925 

År 1916

Örnsköldsvik intresserar spioner.

Örnsköldsvik är uppenbarligen en inressant stad för dem som ha till uppgift att utspionera svenska förhållande och orter. Man kan sluta sig därtill, när man erfar att sedan krigets utbrott ej mindre än 34 misstänkta individer utvisats därifrån eller kort efter det de lämnat Örnsköldsvik. Endast två andra svenska städer ha uppvisa större antal utvisningar för spioneri.

Malmbåtarna får eskort.

Ubåtarna lurade utanför tremilsgränsen och malmbåtarna från Luleå till Tyskland eskorterades längs hela svenska kusten av fartyg ur vår kustflotta.

Idrottsplats i Härnösand.

Vid gårdagens stadsfullmäktigesammanträde (14 nov) bifölls kommitterades förslag att ett område om 16.000 kvm beläget å ett av stadens hemman strax vid landstormsförrådet på vägen till friluftmuseét måtte upplåtas till idrottsplats. Till styrelse valdes drätselkammarens ordförande, d:r Karl Norén, stadsingengöer U. Sundén, modellsnickaren G. Nordin samt typografen Anshelm Wallin. 

Ivar Österström ny VA-redaktör.

Till redaktör och ansvarig utgivare av Västernorrlans Allehanda har antagits redaktören för Norrbottens Tidning i Luleå Ivar Österström, känd för tidningens läsare från den tid, då han var dess redaktionssekreterare.

Röstvärvare i Ullånger har stämts.

Herr E. Modin i Öd, Ullånger m.fl. har uttagit stämning å hemmansägare J.A. Wikner i Invik med yrkande av ansvar å honom för det han genom hot, tubbande och andra olagliga medel värvat röster till förmån för v. komminister E.K. Borman, vid nyss i Ullånger hållet kyrkoherdeval.

Vibyggerå kyrka lagd i ruiner.

Vid 9-tiden i tisdags afton slog blixten ned i Vibyggerå kyrka, som, då åskledaren tydligen var brisfällig, genast antändes. Försök att släcka den i tornet först uppflammande elden misslyckades på grund av svårigheter att bringa upp vatten varför man, sedan elden spritt sig till själva kyrkan, måste inrikta sig på att rädda själva inventarierna, vilket delvis lyckades.

Z. Höglund fick tre år.

Stockholm, onsdag 3 maj: Utslag har i dag avkunnats i förräderiprocessen. Red. Z. Höglund dömdes till 3 års straffarbete, red. I Oljelund 1 ½ års straffarbete och dr. E. Hedén 1 års straffarbete samt samtliga 1 års vanfrejd.

Sockerkort.

Från och med i dag (25 aug.) ha sockerkort delvis införts i Härnösand.

Uppfinning av Frånöbo.

En uppfinning för tillverkning av mjukt glas har gjorts av hr Carl Nordlander, Ytterfälle, Frånö. Glaset, som kan hanteras som tyg har uppvisats för fackkunniga personer som anses kunna bli till stor nytta inom glasindustrin. (20 mars).

Munhygieniska undersökningar.

Enligt vad lärovärksöverstyrelsen bestämt, skola vid bl.a. högre allmänna läroverket i Härnösand och Sundsvall samt vid samskolan i  Örnsköldsvik under innevarande termin värkställas munhygieniska undersökngar.

Th. Hellman till Härnösand.

Folkskoleinspektören d:r Th. Hellman i Falun har uppsagt sin plats för att tillträda intendentsbefattningen vid Norrlands kulturhistoriska museum i Härnösand.

KIF:s årsmöte.

Kramfors idrottsförening höll i söndags (23 jan) sitt årsmöte,, varvid till stytrelsen för 1916 valdes hrr O. Högman, N. Björck, R. Lidbaum, Backlund, K. Svanholm. K. Modigh och H. Svensson.


År 1917

Ryssland får ny regering, Lenin blir president.

Petrograv, fredagen den 23 nov. Följande förklaring har tillställts ambasadörerna: Jag har äran meddela Er, att kongressen för det allmänna arbetare-soldat och bonderåden i hela Ryssland den 8 november grundat en ny regering för hela Rysslands republik, vilket utgöres av kommisariernas råd. Vladimir Iljitsj Lenin har utnämnts till regeringens president. Politiken har anförtrotts åt min vård, i det har jag blivit utnämnd till kommissarie för utrikesangelägenheter.

Full revolution råder i Finland.

Hufvudstadsbladet, Helsingfors, meddelar att under fredagen och lördagen befann Helsingfors sig i revolutionstillstånd. Stora militära demonstrationer förekomma och all affärsverksamhet var under lördagen nedlagd i stadens centralare delar.

Sollefteå blir stad.

Enligt vad man väntat beviljade k.m:t i fredagens konselj (29 dec. 1916) stadsrättigheter för Sollefteå köping fr.o.m. 1 januari 1917.

Torpedkryssare strandade.

Torpedkryssaren Clas Uggla strandade under fredagen (22 juni) å Storgrundet utanför Ullånger. Till följd av hård sydlig storm blev fartygets läge på natten kritiskt, varför besättningen ombordtogs å en bärgningsångare och infördes till Ullånger. Från sjöförsvarets kommandoexpedition meddelas, att torpedkryssaren Clas Uggla under rådande hård storm (30 aug.) brutits sönder, glidit av grundet och sjunkit.

Kramfors-ångaren Fredrika torpederad.

Till Kramforsbolagets huvudkontor i Stockholm ingick i söndags (15 juli) meddelande från Newcastle, att rederibolaget Vilhelminas i Kramfors ångaren "Fredrika" torpederats vid engelska kusten. Hela besättningen har bärgats. Den fördes av kapten H. Nyberg från Bollsta. Ångaren hette tidigare "Clara" och ägdes då av härnösandsrederiet Hernodia.

USA dras in i krig.

London, fredag 9 febr: President Wilson fruktar nu att kriget icke kan undvikas och krigsförberedelserna bedrivas med stor kraft. Landets alla sjöstridskrafter hålla på att mobiliseras och presidenten har beklätts med diktatorisk myndighet. Många amerikanska banker ha redan avskedat sina tyska funktionärer.

Stuveribolag bildas.

Sågverksbolagen tänkt ta stuverirörelsen i Ådalen helt och hållet i egna händer för att bringa reda i densamma. Enligt vad vi nu lyckats inhämta har saken redan avancerat så långt, att ett bolag härför är konstituerat, nämligen Ångermanälvens stuveriaktiebolag, vilket träffat ekonomisk uppgörelse med härnösandsstuvarna.

Duktig 5-åring.

Det är Anna Näslund, Jude, Högsjö, visserligen icke 5 år förrän i januari, men en liten dam, som dock vill göra rätt för sig. Hon har högst egenhändigt samlat in sina modiga 100 kg lav.

Kramforsarbetare plundrade källare.

I går (24 april) ägde en stor livsmedelsdemostration rum i Kramfors, vari 3.000 arbetare från de närliggande verken deltogo. Efter demonstrationen fingo en del bönder sina källare inventerad. Bl.a. påträffades 1.000 kg potatis i en källare och i en annan 40 tunnor. Ett par livsmedelshandlare fingo sina lagerrum genomsökta.


 År 1918

Spanska sjukan på retur, men 600 offer i länet. 

Spanska sjukan synes nu (19 nov.) dess bättre vara på retur i våra orter. V.A har gjort en rundfråga på pastorsexpiditionerna i hela Ångermanland för att få en fullständig statistik över antalet dödsfall i farsoten och har därvid kommit till den nedslående siffran av drygt 600 från epidemiens början fram till 1 nov. I norra Ångermanland har i spanska sjukan under november månad dött 220 personer. Sjukdomen synes nu vara på retur. Spanska sjukan i Furuhult i Såbrå tycks nu vara på retur sedan sex unga, friska i blomman av sin ålder varande ungdomar fått sätta livet till. Enligt ingångna  meddelande befinner sig bland de svenskar, som stupat i stormningen av kasärnerna i Tammerfors också en härnösandsbo, nämligen sågverksinsp. Edvard Dahlin.

Fotbollen får eget förbund.

På sammanträde i Kramfors i söndags med representanter från distriktets idrottsföreningar beslöt att bilda ett särskilt fotbollsförbund, som uteslutande skall handhava skötseln av fotboll och bandysporten inom länet. Tillstyrelse valdes hrr. N. Björck, Kramfors, F. Bylund, Strömnäs, Th. Käck, Sundsvall, O. Olsson, Örnsköldsvik, H. Norling, Nyland, G. Nordin, Härnösand och R. Hellström, Frånö.

30 sälar sköts.

Massor av sälar ha med drivisens förts in mot kusten. Från Ostholmen och Bremöns lotsplatser meddelas sålunda, att man därute under lördagen och söndagen skjutit över ett 30-tal sälar.

Ingeborg Jungner ny underläkare.

Medicinalstyrelsen har utnämt legitimerade läkaren Ingeborg Jungner att vara underläkare vid Härnösands lasarett, telegraferas till Västernorrlands Allehanda. (Den här notisen var införd den 29 april 1918. Ingeborg jungner har fortfarande, 55 år senare praktik i Härnösand)

"Skilsmässa" gav nya medlemmar.

Härnösands soc. dem. vänsterkommun hade i söndags (24 febr.) årsmöte, varvid närvaro ett 80-tal medlemmar. Sedan den s.k. "skilsmässan" med socialdemokratiska högerpartiet skedde ha 58 nya medlemmar tillkommit, enligt årsberättelsen.

Stenström ny landshövding.

Landshövding Ström har beviljats avsked och hans efterträdare blir hovrättsrådet Stenström.

Segerns dag.

Den betydelsefullaste dagen i Sveriges politiska historia sedan 1809, då enväldet störtades. Så betecknade en liberal talare i första kammaren vad som skedde i går (17 dec.) genom riksdagsbeslutet om rösträttsreformen. Uttalandet innebär ingen överdrift, en förflyttning av den politiska makten har skett, vars betydelse vi har svårt att ens tillnärmelsevis fatta. Det svenska folket är äntligen efter seklers långa kamp herre i sitt eget hus.


 År 1919

Spjutegården drar folk tll Murberget.

En av bristerna i Härnösand sedan långa tider tillbaka har varit dess så gott som totala avsaknad av utvärdhus. Man har nu fått en ersättning i det vördnadsbjudande Spjutegästgiveriet, som just nu upplever sin första lysande säsong. Friluftsmuseet på Murberget har i Spjutegården sin största dragningskraft. 

132 krigsbarn till Härnösand.

I lördags (5 juli) anlände med ångaren Njord den bebådade kontingenten krigsbarn till Härnösand. Samtliga barn - 132 flickor och pojkar sågo pigga och glada ut och då Njord närmade sig hamnen började hurraropen omväxlande med glada sånger att ljuda med kraft och iver.

Kraftstation i Lo i aska.

I går morse (26 jan.) härjade åter en svår eldsvåda i vår ådal, ödeläggande en betydande industriell anläggning varmed även belysningskällan för så gott som två socknar förstördes. Det var Lo kraftstation och stålpressningsfabrik vilka på en kort stund lades i aska.

BD-pengar delas ut.

Styrelsen för Barnens dag i Härnösand hade i går afton sammanträde. Därvid fattades beslut om utdelning av följande slag. Till barnkrubbor 500 kr, till fattiga skolbarns beklädnad 3000 kr, Härnösands hjälpförening 700 kr, diakonissan (huvudsakligen för inköp av mjölk åt småbarn) 300 kr, barnbespisningen 300 kr, och för sommarutackordering av fattiga skolbarn 1000 kr.

Sollefteå får ett soldathem.

På söndag (7 dec.) invigdes i Sollefteå det i dagarna färdiga soldathemmet. Der är ett kärt önskemål, som därigenom blivit verklighet, ty behovet av en fristad för de västernorrländska värnpligtiga, som i Sollefteå fullgöra sin militärtjänst, har länge varit påkallat. Bland de vid festligheterna närvarande märktes krigsministern statsrådet E.A. Nilsson. Soldathemmets förste föreståndare blir predikant Simon Svensson.

Tigrarna vann.

Tigrarna mötte den 9 juli Kramfors IF i en fotbollsmatch. Stockholmslaget vann med 3-2. Kramforslaget spelade över förväntan bra. Det begagnade sig av den gamla taktiken att bara rycka på. Ingen tvekan, ingen räddhåga.

Fotbollvecka i Härnösand.

Svenka fotbollsförbundets styrelse har beslutat att nästa år i Härnösand anordna en norrlänsk fotbollsvecka, till vilken samtliga fotbolllag i Norrland skola inbjudas.

Märkesdag i bankhistorien.

I dag (15 nov.) är det en märkesdag i Härnösands bankhistoria. Stockholms Handelsbank försvinner och efterträdes av Svenska Handelsbanken, genom sammanslagning med Bankaktiebolaget Södra Sverige.

Landsfogde JK-anmäld.

Gransjö koopertiva handelsförening i Helgum har enligt vad VA inhämtat hos J.K. gjort anmälan mot landsfogden i Helgum K. Linde för det han i egenskap av notarius publicus i distriktet skulla ha överskridit sin befogenhet.

Nästan bara vatten.

För bedrägeri har av polismyndigheterna i Kramfors efter utredning av polisuppsyningsman Björkstrand i Lunde häktats safttillverkaren Helmer Strandberg i Kramfors. Häktningen har föranlets efter anmälan av fru Hilma Kristina Mandahl i Stockholm. Vid något tillfälle i september hade Strandberg offererat till fru Mandahl, dels ett parti om 3.000 liter blåbärssaft, dels ett om 10.000 liter lingonsaft, därvid S. genom Stockholms Handelsbank i Kramfors erhållit 6.750 kr, resp. 15.000 kr. Varoran hade köpts efter prov som befunnits vara av fullgod beskaffenhet, men när varorna anlände befanns det, att de innehöllo vatten med obetydlig tillsats av saft. Efter ytterligare utredning har det konstaterats att safttillverkaren Karl Gustav Hellgren i Kramfors varit medskyldig och antagligen drivfjädern till det hela varför han i går förklarades häktad.


År 1920

Kronprinsessan död.

Kronprinsessan Margareta avled i dag (3 maj.) på Stockholms slott. Dödsorsaken var förgiftning i ena örat, vilket medförde allmän blodförgiftning.

Gudmundrå störst.

Folkmängden utgjorde vid 1920 års början i Härnösand: 10.155, Gudmundrå: 11.831, Ytterlännäs: 6.545, Nora: 3.975, Nordingrå: 3.906, Sollefteå: 2.517, Helgum: 3.060, Fjällsjö: 2.340, Högsjö: 4.242, Ullånger: 1.859, Stigsjö: 2.168.

Härnösand har modernaste friluftsteatern.

Landsorten modernaste och förstklassiga friluftsteater med scenutrymme för 200 personer invigdes i dag (22 maj) i Härnösand. Kostnaden för anläggningen har dragit 40.000 kr. Ritningarna till byggnaden har uppgjorts av parkföreståndaren E.P. Forsberg.

Gammal sed återinförs.

Ramviks musikkår under herrarna Norlanders ledning spelade i går morse från kyrktornet i Högsjö, en gammal god sed, som pastor Wiking fått återinförd. Därefter styrdes kosan dels till ålderdomshemmet och dels till prästgåden, där båda ställena musik utfördes.

Lokal revy i Härnösand.

En lokal nyårsrevy tycks vi få även i år även så sent som i februari. Det är Hildi Waenmarks sällskap som inleder en kort sejour i Härnösand den 8 febr. med revyn "Nöjesskatten" av Bror Abell. Det lokala inslaget, som lär vara synnerligen rikligt, är skrivet av en känd stadsbo.

Ramsele-protest inför tinget.

Landsfogden Sune Påhlman har nu uttagit stämning å pastor N.A. Vännaeus för brott mot strafflagen kap. 12 par. 4 (förfalskning) och kap. 15 par. 22 (utpressning). Målet förekommer första gången vid Ramseletinget 4 maj.

VA landskpets största tidning.

I sin nya dräkt presenterar sig VA i dag (31 dec.) för läsekretsen. Det har äntligen lyckats att få vår nya rotationspress monterad och i verksamhet. Det är inte utan att vi äro en smula stolta över den prestationen, som läsaren håller mellan sina fingrar. En så stor tidning har aldrig förr varit tryckt i det här landskapet.

Älgarna vann sitt första DM.

I går (9 maj) hölls distriktmästerskapstävlingar i Härnösand i terränglöpning med S.K. Älgarna som arrangör. Distriktmästare blev S. Bäckström. Distriktmästerskapen i laglöpning erövrades av Älgarna, som härmed erövrade sitt första distriktmästerskap.

Amsterdamolympiaden.

I finalen i längdhopp i går (18 aug.) i Amsterdamolympiaden segrade Pettersson Sverige. Resultat: 1: a Pettersson Sverige 7.15, 2:a Johnsson USA 7.09, 3:a Abrahamsson Sverige 7.08 Finalen i simhopp blev en stor triumf för Sverige. Wallman, Skoglund, Jansson och Adlertz belade de fyra första platserna.


År 1921

Kvinnorna får rösträtt.

De vilande grundlagsändringarna slutbehandlades i går (26 jan.) i riksdagen. Då fastställdes den stora författningsreformen, som ger kvinnorna rösträtt på samma villkor som män, gör kvinnor valbara som riksdagsrepresentanter, sänker den politiska valrättsåldern till samma som gäller för kommunala val, alltså 23 år fyllda senast året före valet samt utskyldsstreckets slopande.

Härnösand får rysk stororder.

Enligt vad Västernorrlands Allehanda inhämtat har ledningen vid Härnösands mekaniska  verkstad i dagarna fått mottaga en ganska anmärkningsvärld förfrågan om leverans. Från en ingengör Selander i Stockholm har ingått förfrågan om leverans  av inte mindre än 1.000 stycken järnvägsvagnar. Huruvida beställningen skall gälla finska eller ryska staten har inte vid beställningen angivits men verkstadens direktör lutar åt åsikten att beställningen skulle gälla ryska staten.

Lyckade försök av Calmette.

Ett synnerligen viktigt stadium i kampen mot tuberkulosen hos djuren har nu överskridits. Efter både långa och tålamodsprövande försök som anställts av underdirektören vid Pasteurinstitutet i Paris Calmette kan detta glädjebudskap spridas fyllt av löften för mänskligheten: kreaturstuberkulosen har besegrats.

Två dödsfall i sömnsjuka.

Sömnsjuka synes utbreda sig allt mera  för varje dag som går och är nu på väg att omfatta hela riket, ty från vitt skilda platser inrapporteras dödsfall. I Härnösand inträffade under gårdagen ytterligare två dödsfall. En del andra sjukdomar lära även föreligga i Härnösandstrakten av rätt så svår art.

Härnösand får landets tredje skidbacke.

Skidbacken i Hälletorp i Härnösand, vilken invigdes den 27 febr. är av landets alla den tredje i ordningen. Rekordet slås som bekant av backen i Södertälje närmast följd av Hammarby.

Skattebetalare bildar förening.

Skattebetalarnas förening, vars ledande kraft under förberedelsetiden varit häradshövding Marcus Wallenberg, har i dag konstitueras.

Olof Högberg får De Nios pris.

Samfundet De Nio har utdelat sitt stora pris på 10.000 kr för första gången till den stora vredens författare Olof Högberg.

Nordingrå kyrka har återinvigts.

Den högtidliga invigningen av Nordingrå ombyggda och grundligt restaurerade kyrka ägde rum på Trettondagen. Biskop Lönegren, assisterad av domprosten och kontraktsprosten jämte grannförsamlingarnas särskilt inbjudna präster förrättade invigningen.

Två byar var hotade vid brand.

Både Saloms och Hola byar voro starkt hotade när Torsåker hemsöktes av en eldsvåda, som lätt kunnat få ödesdigra följder, under fredagen (25 mars) synnerligen starka storm. Två mangårdsbyggnader eldhärjades.

948 motböcker har dragits in.

Hittills i år (1 nov.) ha vid Härnösands utskänkningsbolag indragits 948 motböcker. Huvudanledningen härtill är bristande skattebetalning.

Strejkmöte i kyrka.

Under söndagen (6 febr.) utvidgades arbetsnedläggningen i Ådalen till att omfatta ännu en fabrik. Arbetarna vid Frånö meddelade nämligen ledningen kl. 7 på aftonen att arbetet skulle nedläggas fr.o.m. kl. 10 på kvällen. Därmed har tre Ådalsfabriker nu stoppat, nämligen Frånö, Svanö och Nännsjö samtliga berörande omkring 700 arbetare. Både vid Väja och Kramfors fabriker nedlades arbetet i går kväll (8febr.) Nära 2.000 cellulosaarbetare i Ådalen strejkar nu. Fr.o.m. kl. 10 i går kväll (9 febr.) råder allmän strejk bland cellulosa-arbetarna i Ådalen, sedan arbetarna i Utansjö fr.o.m. det klockslaget förklarat att de skulle göra gemensam sak med de övriga. Därmed är antalet strejkande i distriktet nära 3.000. Ådalens arbetare hade i går (söndagen 14 febr.) kallats till ett sammanträde å Höga nöjet i Kramfors kl. 12. Vid tiden för mötets början visade det sig emellertid att lokalen var alldeles för liten. En deputation sändes därför till Gudmundrå kyrka för att hos kyrkoherde Nordling anhålla om kyrkans upplåtande för sammanträdet. Deputationen fick först ett nekande svar, vilket senare ändrades till ett jakande.Arbetarna ansågo sig inte ha fått ett klart besked av kyrkoherden, som blivit osäker på den ovanliga framställningen. Arbetarmassan satte sig därför i rörelse och tågade till kyrkan för att få klart besked. Vid framkomsten visade det sig att dörrarna voro öppna och efter en viss tveksamhet tågade arbetarna in i kyrkan, som blev fullsatt, men inga andra än de som hade medlemsböcker insläpptes. Kyrkovaktmästaren Per Enoch Dahlin uppgav vid polisförhör (19 febr.) att prosten sagt att om folket skulle komma så var det bäst att låsa upp kyrkan så att inget ofog skulle göras. På arbetarnas inrådan hade därför Dahlin skaffat bord och stolar. Man hade till och med velat  använda sig av predikstolen, vilket dock Dahlin avrått ifrån. Dahlin hade därefter fått en order från prosten om att kyrkan skulle stängas men eftersom han varit irriterad menade han att han stängt dörrarna slarvigt så att de glidit upp. Dessutom hade han satt upp ett anslag utanför kyrkogrindarna om att kyrkan var stängd. Uppgörelsen är träffad vid sågverket. Båda parter har oförändrat godkänt medlingsförslaget (6 april).


År 1922

Ångermanland röstade för totalförbud.

I går (27 aug.) utkämpades slaget om totalförbud eller ej. De som röstade för förbud röstade ja, de som ville ha kvar spritutskänkningen röstade nej. Kampen var väldigare än i mannaminne och insatser som å ömse sidor gjorts under de sista månaderna större än man någonsin bevittnat i vårt land. I Ångermanland röstade 36.848 ja och 10.100 nej. Efter senast verkställda justeringar ställa sig slutsiffrorna vid 7-tiden på onsdagskvällen (30 aug.) enligt TT:s sammanräkning 896.339 ja röster, 930.016 nej röster.

700 omkom vid jordbävning.

Enligt vad Reuter meddelar från Santiago de Chile ha vid jordbävningen i Cogulmbo omkommit 500 personer och i andra orter ha troligen 200 omkommit.

SK tog hem VA-stafetten.

Stafettlöpningen Härnösand runt om Västernorrlands Allehanda vandringspris blev synnerligen lyckad och tävlingsapparaten fungerade ypperligt. Härnösands Sportklubb segrade överlägset med Älgarna på andra plats. Största delen av tävlingarna blev en tvekamp mellan de båda föreningarna. En hård blåst hade nog avskräckt en del folk, men åtskilliga tusental voro på benen långt föra start.

115 startade i Vasaloppet.

Starten i första Vasaloppet ägde rum från Sälen kl. 6 i morse. 115 av de 150 anmälda löparna startade. Alm, Norsjö var först i mål och gick den historiska vägen 7 tmmar 30 minuter. Fjärde pristagaren Fjellberg, Mörsil, var ende deltagande lappman. Svanholm, Salsåker, placerade sig på 12:e plats.

Mussolini bildar regering.

Officiellt meddelas att belägringstillstånd proklamerats för hela Italien fr.o.m. i dag (30 okt.) kl. 12 middagen. Efter att ha mottagit Salandra har konungen uppdragit åt Mussolini att bilda regeringen.

Rektor Sandler lämnar Hola.

Rektor J. Sandler, som snart fyller 65 år, har begärt avsked från rektoratet vid Hola folkhögskola fr.o.m.(3juli) då avskedet beviljades, uttalade dess ordförande P. Ödman, styrelsens varma tack för det arbete han nedlagt för Hola folkhögskola.

Första ångaren i Gustafsvik.

I måndags (15 maj) gick den första ångaren i Gustavsviks torrdocka i Ramvik. Det var en norsk ångare "Etterstad". Gustafsviks torrdocka är den enda norr om Stockholm och mäter icke mindre än 125 meter i längd, 21 meter i bredd och har ett djup av 8 meter. på tröskeln. Dockan påbörjades den 1 februari 1918. Den har allt som allt kostat 3.400.000 kronor.

Eldsvåda i Kramforsfabrik.  

En eldsvåda, som för en månad framåt gjorde ett par hundra arbetare sysslolösa, inträffade i går (31 jan.) i Kramfors pappersmassafabrik i det vedrenseriet  svårt härjades av eld.

Kung Gustav inblandad i bilolycka.

Konungen av Sverige har varit utsatt för en automobilolycka på väg från Nizza till Genéve. En automobil försökte köra förbi konungens bil, men gjorde plötsligt en gir mot densamma och slet bort dess vänstra framhjul. Konungen fick en del kontusioner i vänstra sidan. En person i hans svit blev allvarligt skadad.

Hovrätt i Härnösand?

I sitt i dag (16 nov.) till regeringen avgivna yttrande i den norrlänska hovrättsfrågan uttalade sig Svea hovrätt beträffande förläggningsorten Härnösand, som enligt hovrättens tanke ur olika synpunkter äger företräde framför de båda andra städer, Umeå och Sundsvall, som nu synes vars ifrågasatta som förläggningsorter.

1.000 på konsert i Ytterlännäs.

Ytterlännings orkesterförening och Bollsta-Väja sångförning höllo Mariabebådelsedag konsert i Ytterlännings kyrka. Åhörarantalet torde ha uppgått till över 1.000 personer.

Sollefteå manskör.

Sollefteå manskör höll sitt första årsmäte (28 mars) under ordförandeskap av kantor N.H. Vikberg.

Travsport.

Intesserade för travsporten i Frånö i söndags (12 febr.) varvid beslöts bildande av en travklubb i Gudmundrå. Till ordförande valdes hemmansägare S. Lidbaum.

År 1923

Nu spökar det i Reseles prästgård.

Det har tidigare omtalats en del egendomliga fenomen i Resele prästgård och nu har två av de personer, som uppehållit sig i prästgården uttalat sig närmare om vad de sett.  Dessa personer är dr Evelius och jur. stud. Gösta Lagergren, båda från Stockholm. Lagergren berättade att han och dr Evelius vid en promenad förbi kyrkogården sett den vita handen. Det var en mycket stor hand, som var bländande vit och som höjde sig rakt från marken. Dess fingrar voro utspärrade. I närheten var en grav------ Dr Evelius berättar, att han under natten mellan juldagen och annandagjul 1922 låg länge vaken och läste, då han hörde steg i trappan till hallen. Den gamla trappan knarrade tydligt för varje steg. Den gående öppnade dörren till sidorummet, som låg bredvid sängkammaren och som gränsade till det rum, där dr Evelius låg. Den okände gick rakt igenom rummet och in i garderoben. Några dagar efteråt såg kyrkoherde Beskow själv den vita handen, berättar Evelius. Det var på nyårsmorgonen. Klockan var ungefär kl 8. Kyrkoherden fick då se en vit hand ungefär en halv meter över golvet. Den lyste med ett vitt sken. Den var ungefär som en mindre manshand och riktat nedåt. Riktningen var sådan att den pekade rakt på den garderob i vilken den okände hörts försvinna några nätter tidigare.

Va-radion är nu startklar.

Det är inte allenast de som ha Allers familjejournal och släktingar i Amerika som intresserar sig för den s.k. rundradion. Västernorrlands Allehanda har skaffat sig förbindelse med en specialfirma i branchen, vilken på tidningens ekonomiska risk kommer att demonstrera den sensationella uppfinningen och därvid ge åhörarna tillfälle att avlyssna röster från de stora stationerna i Skandinavien, Tyskland och England. Biljetterna till föreställningarna säljes i Teaterns biljettlucka och i Clyde Lundbäcks tobakshandel och priserna är 2:50 för första och 1:50 för andra plats.

Harry Persson vann knappt.

Allmänna Boxningssällskapets fjärde klubbafton ägde på torsdagen rum på Cirkus. Kvällens huvudmatch i tolv ronder vanns av Harry Persson, som i en synnerligen jämn match segrade över Hans Breitensträter.

Ådalens sågverksarbetare.

Ådalens sågverksarbetare har nu beslutat att underteckna distriktets lokala arbetsavtal. (5 april)

Ny bankbyggnad vid torget i Härnösand.

Sundsvalls enskilda bank har som bekant fattat beslut om att uppföra en bankbyggnad i Härnösand vid Stora Torget. Ritningarna är nu färdiga och godkända av banken och ha inlämnats till byggnadsnämden för godkännande. (6 mars)

Branting har avått.

Behandlingen i rikdagen av frågan om arbetslöshetsdirektiven ha nu slutförts med det resultatet att den socialdemokratiska regeringen Branting avgått. (6 april)

Häktningsorder mot Hitler.

Häktingsorder utfärdat mot Hitler och Ludendorff. Pålitliga riksvärnstrupper under general von Seeckts befäl på march mot Munchen.

Kvinnor vid Läroverket.

Vid fredagens konselj behandlades den stadsfullmäktige i Härnösand gjorda framställning om rätt för kvinnliga lärjungar att vinna inträda i gymnasiet vid läroverket i Härnösand, varvid framställningen bifölls.

65.000 är avstängda.

I hela landet har 65.000 industriarbetare drabbats av den avstängning varom Arbetsgivareföreningen fattat beslut och enbart lockouten vid sågverken berört bortåt 25.000 man. I Härnösandsdistriktet är 3.000 sågverksarbetare avstängda. ((1 febr)

Förhandlingarna inom pappersbruksindustrien har nu lett till enighet mellan parterna i det att på onsdagen nytt avtal gällande till den 1 febr. 1924 underskrivits. (22 febr.)

År 1924

Lenin är död.

Ett iltelegram från Moskva meddelar att Lenin avlidit på måndagseftermiddagen. I det av Rostabyrån utsända meddelandet om Lenins död heter det: Han avled i Gorti i närheten av Moskva. Lenins hälsotillstånd hade på måndagen företett en stark försämring. Kl. halv sex eftermiddagen blev andningen häftig och orolig och döden inträdde efter något mer än en timme. (23 jan.) 

Märkligt skelettfynd i Högsjö.

Ett märkligt skelettfynd har i dagarna gjorts i Högsjö socken. Under grävningar invid ålderdomshemmet påträffades i leran ett skelett, vilket av allt att döma syntes vara av mycket hög ålder. Man trodde först att skelettet förskrevs från en jätteödla men av allt att döma härleder det sig från en säl. Det påträffades i ett lager av istidslera och är sålunda av mycket gammalt datum.

Kravaller i Sundsvall.

Demonstrationerna mot de arbetsvilliga vid renhållningsverket i Sundsvall fortsatte i går (17 jan) då de f.ö. nådde sin kulmen och upplöstes i kravallartade uppträden. Polisen måste draga blankt för att återställa ordningen. Under dagen anlände en polisstyrka från Stockholm,20 man stark.

Hälsofarligt att bada.

Att äldre personer bada eller tvätta sin kropp helt torde höra till undantagen, heter det i en av de till medicinalstyrelsens nu ingivna provinsialläkarberättelserna. I det fria badas sällan, det anses hälsofarligt. 

Rundradio.

Rundradiointresset är i stark tillväxt och antalet beviljade licenser har vid årsskiftet nått siffran 5.000

Olympisk fotbollsturnering.

Matchen mellan Sverige och Holland om tredje pris i olympiska fotbollsturneringen, som efter gårdagens oavgjorda match spelades om i eftermiddag, slutade med att Sverige slog Holland med 3 mål mot 1. Domare var egyptiern Yousel Muhamed. Vid skidtävlingen i Charmonix på 18 km segrade Haug, Norge, på 1.14.9. Åttonde man man blev Elis Sandin Salsåker-Ullånger IF. Gillis Grafström segrade i figuråkning.

Adolf Hitler fick fem år.

Domen i Hitlerprocessen har i dag kl. 10 avkunnats. Hitler, Poehner, kriebel och Weber dömdes vardera till 5 års fängelse. Ludendorff frikändes.

Ny fotbollsplan i Härnösand.

Invigningen av nya idrottsplatsens fotbollsplan ägde i går rum, då IF Friska Viljors representations och reservlag mötte Älgarnas båda lag i tvenne matcher. Älgarna vann båda.

Nyland får sanatorium.

Landstingets sanatoriumkommitté sammanträdde i går (3 aug.) i Väja under ordförandeskap av d.r. Fr. Kaijser Härnösand. Därvid enade man sig enligt Västernorrlands Allehanda erfarit om ett förslag till årets landsting för lösandet av länets sanatoriefråga. Enligt förslaget skulle under de närmaste fyra åren företagas dels en tillbyggnad av Örnsköldsviks lasarett och dels uppföras ett bygdesanatorium i Nyland.

"Famn" försvinner.

Regeringsförslaget rörande vedhandelns ordnande upptar kubikmetermåttet såsom det grundläggande för ifrågavarande handel. Benämningen "famn" är så rotfast i det allmänna medvetandet, att det möter vissa svårigheter att få densamma ur bruk, men dylika få icke avhålla från en lösning av frågan. Samma sak gäller även den omfattande användningen av beteckningarna "säck", "korg" "mått" m.fl. för att vid vedinköp angivna myckenheten.

Smugglare med 800 liter sprit greps av tullen.

Tullmyndigheterna i Söderhamn avvärjde i torsdag (9 okt.) en allvarlig spritsmugglareattack mot Härnösand i det man lyckades lägga beslag på 800 liter 96-procentig estlänsk sprit, vilket parti tillhörde fyra härnösandsbor, som voro på väg hit i en öppen motorbåt för att avyttra spriten vid den nu pågående marknaden.

Gravhögar i Torsåker.

Under innevarande höst ha fyra gravhögar, vilka förut icke varit kända, blivit upptäckta i Aspby i Torsåker. Högarna, som äro belägna i sluttningen av Åberget i Aspby, utgöres av tvenne fält. 

 År 1925

 Ostkustbanedel har öppnats.

Öppnadet av ostkustbanedelen Härnösand-Njurunda för allmän trafik blev en minnesdag av stora mått för Härnösand och de omkringliggande orterna. Det blev visserligen inte något av en större officiell festlighetsglans över händelsen, men icke desto mindre blev invigningen just vad man avsett med den nämligen en enkel men värdig högtidlighet (17 dec.). Ostkustbanans tågtidtabell är nu fastställd för de blivande tågen, när desamma komma att insättas. Till en början komma tre tåg i vardera riktningen att trafikera bansträckan Härnösand-Sundsvall.

Sandler blir statsminister.

K. m:t har i konselj på lördagen beviljat statsministern Branting entledigande från statsministerämbetet på grund av sjukdom. K. m:t har till statsminister utnämt statsrådet och chefen för handelsdepartementet Sandler. (26 jan.)

Branting död.

Statsrådet Hjalmar Branting avled kl. 12.37 på tisdagsmiddagen. (24 febr.)

Tio vargar i Bodumskogarna.

De tiotal vargar, som under den gångna veckan gjort livet surt för lapparna i Junseletrakten och som i fredags lyckades bryta sig igenom den ring, som man inneslutit dem i, synes nu (9 febr.) ha definitivt kommit undan sina förföljare. De har möjligen satt sig i säkerhet i skogarna åt Bodumdhållet.

Första studentskan.

Den första studentskan vid Härnösands högre allmäna läroverk blev fröken Margit Simskowsky.

Renhjord.

En renhjord på omkring 700 djur tågade i går från Strinne i Multrå till Bjärtrå socken.

Arne Borg i Härnösand.

På sin glänsande Eriksgata i vårt avlånga land inträffade det berömda simmarparet  miss Martha Norelius från U.S.A. och hela Sveriges Arne Borg i sällskap med Arnes några minuter yngre tvillingbror Åke i Härnösand på lördag afton (29 aug.) och gav i "simstadion" nere vid norra kajutsprånget en uppvisning inför en tusenhövdad publik.

Wide under världsrekord i Kramfors.

Edvin Wides tävling i Härnösand på midsommardagen blev en glänsande uppvisning. Hans tid på 3.000 meter 8.36, 8 efter den fenomenala löpningen på 2 engelska mil i Kramfors dagen före visar att han är i glänsande form. I Kramforstävlingen underskred han världsrekordet, men tiden kunde ej godkännas, då tävlingen icke var officiellt uylyst. Han underskred Shrubbs världsrekord men 1 sekund och sitt eget svenska med inte mindre än 4 sekunder.

Arbetskonflikter.

Kl. 1 i natt (16 mars) meddelades följande från den av regeringen tillsatta medlingskommission i de stora arbetskonflikterna: Medlingskommissionens förhandlingar med parterna i de olika konflikterna slutade vid 1-tiden natten till måndag, utan att det lyckades kommissionen att samanjämka de återstående meningsskiljeaktigheterna före lockoutens ikraftträdande. Den nu ikraftträdande lockouten kommer, som förut meddelats, att omfatta cirka 130.000 man. De flesta av Ådalens större industrier berörs.

SMXE

A-B Harald Anderssons Radio.

I dag (5 febr.) kl. 6 em. 1. Den frivilliga försvarsrörelsen i Sverige. Föredrag av Gustav Berger. 2. Pianospel av Sven Ritzler. 3. Om radions grunder. Föredrag av ing. Nils Fjäderhane. 4. Pianosolo av Sven Ritzler.


Upp 

Jag rekommenderar Din Studio