Åren 1926-1932 

År 1926

Hemsökasern inreds till vanföranstalt.

Frågan om utnyttjande av Hemsökasernen står nu enligt vad Västernorrlands Allehanda erfarit äntligen inför sin definitiva lösning. Kasernkomitén hade föreslagit att det tidigare kontraktet mellan staten och stadens angående upplåtande av vissa markområden på Hovsjorden för Hemsö kustartellerikårs räkning skulle från den 1 juli 1927 till alla delar vara hävt. Staden upplåter emellertid utan ersättning med full äganderätt nordöstra hörnet av området. Härefter förbinder sig kronan att i det uppförda kasernetablissementet inreda en vanföranstalt med plats för 150 patienter.

Sjö blev torrlagd.

En fruktansvärd naturkatastrof  har på fredagsmorgonen (11 juni) inträffat invid Örträsk by i Norsjö socken. Den stora flottningsdammen nedanför Örträsk sjö, har till följd av vattenmassornas tryck sönderbrutits och vattenmängden har fått fritt utlopp efter Maslån ut i Skellefteåälven. Sjön blev inom en kort stund fullständigt torrlagd.

Biltrafikförbud på Ådalsvägar.

Länstyrelsen i Härnösand har på fredagen (23 april) utfärdat numera varje vår återkommande förbudet mot biltrafik å samtliga för sådan trafik eljest upplåtna vägar inom Gudmundrå tingslags och Sollefteå tingslags väghållningsdistrikt samt Nylands landsfiskalsdistrikt. Förbudet väntas komma att stå i ett par veckor.

Viksjö kyrka brann ned.

Viksjö församling har på måndagkvällen (8 febr.) drabbats av en synnerligen svår förlust, då församlingens kyrka nedbrann till grunden. Klockstapeln, kyrkosilvret och en del papper räddades. Kyrkan var försäkrad för 50.000 kr.

Skandinaviskt köldrekord.

Ett skandinaviskt köldrekord torde vara att anteckna från Mandjärv, Älvsby socken i Norrbotten, där termometern i söndags visade 60 grader! Vid samma tid var temperaturen vid Niemisels järnvägsstation 54 grader.

Hemsö kyrka har invigts.

Hemsö kyrkas högtidliga invigning ägde i går (13 juni) rum under de mest gynnsamma yttre förutsättningar. Från en molnfri himmel strålade en värmande sol och lockade ut till den lilla kyrkan på ön en stor skara intresserade.

Sinovjev ger Stalin problem.

Stalin, som nu tycka vara den egentliga ledaren inom sovjetregeringen och som understöds av Trotskij, har råkat i en synnerligen häftig konflikt med Sinovjev, vilken hotar att bege till Kaukasus, vilket man i Moskva söker hindra, då man fruktar att han där skall organisera ett parti mot Moskvaherrarna.

Ny regering.

Regeringsskiftet ägde rum kl. 10 måndag förmiddag då den nya regeringen Ekman utnämdes vid regeringen Sandlers sista konselj (8 juni.)

Totopremiär i Härnösand.

Regerigen har lämnat Ångermanlands travklubb tillstånd att i år anordna vadhållning med totalisator vid travtävlingar under tre dagar under tiden febr-mars vid Härnösand.

Folkets hus har ödelagts.

Folkets hus i Härnösand har i natt (7 augusti) ödelagts av eld.

Eldsvåda i Piteå stad.

Piteå stad har i natt (31 maj) hemsökts av en förödande eldsvåda som lagt ett av stadens centralaste och tätaste bebyggda kvarter i aska. Tjugsju familjer har blivit husvilla.


År 1927

Rådhuset har flyttats upp på Murberget.

Det gamla rådhuset i Härnösand, som flyttats upp till friluftsmuseet på Murberget står nu färdigt (9 sept.) och landshövdingeparet, landstingets ledamöter och stadsfullmäktige voro i går inbjudna av museistyrelsen till Murberget, där museistyrelsens ordförande, landssekreterare Wik, hälsade välkommen.

Ådalen fär nya fabriker.

Ådalsdistriktet får som bekant två nya trämassafabriker: en sulfatfabrik i Sandviken och ett träsliperi i Ulvik. Sandviksbygget har efter den långvariga strejkens avblåsning fortskridit synnerligt raskt och man beräknar att driften skall komma igång i början av 1928. I Ulvik har man också hunnit med åtskilligt. Där skall driften börja instundande höst.

Luftens Columbus.

New York, 20 maj.

Den svensk-amerikanska flygaren Charles Lindbergh startade kl. 7.52 i morse, amerikansk tid, för atlantflygningen New York-Paris. Han medför ingen radio. Hans enda sällskap är en kattunge.

Paris, 21 maj.

Lindbergh höll ord, nästan. Halv tio hade han beräknat att vara framme i Paris och kl. 10.21 landade han välbehållen på Le Bourget efter sin djärva färd över Atlanten. Färden hade tagit 33 timmar och 47 minuter.

Revolt i Wien.

Minst 150 personer torde ha omkommit och 900 skadade under revolten i Wien. På söndagsaftonen meddelas, att förbundskanslern Seipel föreslagit socialdemokraterna tillsättande av ett parlementariskt utskott, i vilket socialdemokraterna skulle ha majoritet.

Televisionen en verklighet.

Enligt vad bergsingenjör S. Strömgren, som i dagarna återvänt från en studieresa till Amerika, bl. a. berättat för D.N. har den svenske uppfinnaren professor Alexandersson nu nått ett gott steg framåt på sin uppfinning, den trådlösa bildöverföringen vid telefonering. Televisionen befinner sig visserligen på experimentstadiet i vad det gäller praktisk användbarhet, men är tekniskt full löst.

VA-sporten får egen avdelning.

Från och med måndagen den 12 december sammanföres idrottsnyheterna i en egen avdelning i VA från att förut ha varit placerade fristående på obestämda platser i tidningen.

Kramforsbo gör succé i Italien.

Kramforssångaren Kari Nylanders framgångar i Italen fortsätter alljämt och synes bli större för varje konsert han håller. Hr Nylander har tydligen tagit hela den italienska folket med storm. Efter konsertturnén kommer han att uppträda på operan i Milano. (19 sept.)

Fanérfabriken har satt igång.

Fanérfabriken i Härnösand, stadens nyaste industri och Sveriges modernaste anläggning för tillverkning av plywood, satte för någon tid sedan igång driften på försök och sedan ett par dagar har ett jämt fräsande från komplexet nere vid Nattviken burit vittne om att fabriken kört igång på allvar (16 dec.)

Många bygger på Brännan.

Byggnadsintresset i vår stad har under de senaste åren varit ganska livligt, förklarar stadsingenjör P. Björner. Säskilt är det Norlinska tomten eller Södra Brännan som det numera i dagligt tal benämnes, där villorna tätast och snabbast skjutit upp, så att vi nu ha en liten villastad med ett 50-tal vackra villor där.

Gene Tunney slog Dempsey.

I matchen om världsmästerskapet i tungvikt segrade Gene Tunney över Jack Dempsey på poäng. 150.000människor åsågo jättefighten. (23 sept.)

Ostkustbanan invigd.

Invigningen av Ostkustbanan Härnösand-Gävle på måndagen 31 okt. blev ett triumtåg med väldig uppslutning från befolkningens sida. Det hela gick väl i lås och hade icke vädrets makter varit onådiga hade starten i Härnösand blivit en verklig upplevelse. Extratåget med konungen och gästerna anlände vid halv 8-tiden. Sedan konungen hälsats välkommen företog han en biltur genom staden, varpå det väldiga invigningståget på slaget halv 10 ångade ut från stationen under hurrarop och viftningar från folkmassorna.


År 1928

Bron över Ångermanälven diskuteras.

Som tidigare vid flera tillfällen meddelats, ha planer varit å bane att utlysa ett större möte för diskussion av den aktuella frågan om en bro över Ångermanälven vid Sandö. Enligt vad VA erfarit vid samtal med initiativtagaren till förslaget, landstingets ordförande, folkskollärare Enar Berglund i Strömnäs, är det nu bestämt, att det planerade mötet skall äga rum i Sprängsviken i februari. Professor Forsell, som utarbetat förslag till eventuell bro, kommer därvid att närmare redogöra för sitt förslag. Vid mötet, som hölls den 25 februari och bevistades av 1.000 personer, föredrogs av hr Berglund ett hälsningstelegram från länets riksdagsmän. Det löd: Västernorrlands riksdagsmän frambära till brobyggnadsmötet sina förhoppningar om ett gott och eningt resultat av strävandet att fortast möjligt åstadskomma tilfredsställande komunikationer mellan byggderna å ömse sida om Ångermanälven. Vennerström, Molander, Österström.

Arne Borg.

Arne Borg vann finalen på 1.500 meter fritt simsätt i Amsterdam med tiden 19.51.8 vilket är nytt olympiskt rekord. Charlton, Australien blev tvåa. Borg ledde från start till mål. Svenskarna vann en dubbelseger i modern femkamp. Thorfeldt belade första plats med Lindman på andra och Berg på fjärde. Rudolf Svensson erhöll guldmedaljen i grekisk-romersk brottning. Flugviktaren Lennart Bohman, Ö-vik fick stryk på poäng i boxning av tysken Böck. 

Landsarkiv i Härnösand.

Den väntade propositionen om inrättande av landsarkiv för Norrland har nu framlagts på kamrarnas bord. I propositionen föreslår riksdagen att till utförande av specialritningar till en byggnad för ett till Härnösand förlagt landsarkiv för Norrland för budgetåret anvisa ett extra reservationsanslag på 3.500 kr.

Svårt återfå konstföremål.

Vid biskopsvisitationen i Ådalsliden den 19 och 20 maj beklagade biskop E. Lönegren det otillfredsställande förhållandet, att församlingen avhänt sig flera kyrkliga konstföremål, som utlånats till Norrlands kulturhistoriska museum i Härnösand men trots upprepade påstötningar icke kunnat återfås. Föremålen utlånades, enligt kyrkoherde Tjernström, år 1912.

Fontän till Härnösand.

I en skrivelse till stadsfullmäktige meddelar fru Jenny Andersson att hon och övriga sterbhusdelägare efter vicekonsul Fredrik Andersson beslutat hugfästa hans minne genom att till Härnösands stad donera en monumental fontän att placeras i stadsträdgården mitt emot S:t Petrilogen, på den plats där för närvarande sommartid blomstergrupper pläga anordnas. Skisser till fontänen komma att utarbetas av konstnären Almgren.


År 1929

Motoriserad präst i Gideå.

Att vara präst i en norrlandsförsamling synes icke höra til det bekvämaste. Kyrkoherden i Gideå Georg Bergfors bör bli en verkligt berest man, om han fortsätter i samma takt som hittills. Under ett ecklesiastikår har han mestadels på bil, fått företaga 1.662 predikresor, 654 skolbesök fram och åter eller summa summarium 2.364 km, ämbetsresor under året. Härtill kommer ett antal resor för sjukbesök m.m. som icke bokförts.

Smugglingen ökar i Ådalen.

Byråinspektören i kontrollstyrelsen W. Hoijer har nu avgivit rapport över sin inspektion i Gudmundrå i vad densamma berör nykterhetstillståndet därstädes. Nykterhetstillståndet inom kommunen kan icke sägas vara gott. Tyvärr måste konstateras att missbruket av rusdrycker synas vara statt i starkt tilltagande bland ungdomen. Smugglingen synes på sista tiden ha nått en enorm omfattning i Ådalen, främst i Kramfors. Under ett år har insmugglats mer än 100.000 liter starkvaror i Ådalen, främst i Kramfors. Tillfrågade polismän anser t.o.m. denna siffra snarare var för låg än för hög. Hembränningen spelar en betydligt mindre roll.

Västra sågen har brunnit ned.

Kramfors västra såg nedbrunnen i natt (13 april) till grunden. Den brunna sågen som uppfördes 1916, hade dragit en anläggningskostnad av 1 miljon kronor. De närliggande brädgårdarna räddades.

Molins byst på Murberget.

Det blev glans och festivitas över Pelle Molin festen i går (9 juni) uppe på Murberget, då Carl Frisendahls byst av diktaren avtäcktes. Föreningen för Norrlänsk hembygdsforskning ordförande landssekreteraren Christina Wik bjöd efter ett anförande täckelset falla och sedan höll ordförande i Uppsala studentkår, fil. lie. Elof Ehnmark, högtidstalet.

Vatikanen en egen stat.

Den tidigare omtalade högtidliga överenskommelsen mellan påvestolen och italienska staten undertecknas på söndag. I samma ögonblick det skett är den oberoende påvestaten ett fullbordat faktum, och påvens frivilliga fångenskap i Vatikanen kan därmed också upphöra.

138.000 till trädgårdsskola.

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t om utverkande om bemyndigande att mottaga en donation av bruksägaren Seth M. Kempe, Stockholm, samt fru Lotty Brunzelius och fru Eva Kempe, på 138.000 kr för upprättande av en trädgårdsskola för Norrland och Söråker i Hässjö socken.

Sparbanken inställer betalningarna.

Allmänna sparbankerna i Stockholm, Göteborg och Örebro samt Bergslagarnes sparbank i Falun komma , enligt vad TT erfar, att på måndagen den 8 april inställa sina betalningar. Orsaken härtill lär vara, att dessa sparbanker i sin kredigivning frångått de sunda grundsatser som sedan gammalt tillämpas inom det svenska sparbanksväsendet. Den sammanlagda inlåningssumman vid Allmänna Sparbanken i Sundsvall med dess avdelningskontor i Härnösand, Sollefteå och Kramfors utgör enligt bankledningen 2.525.322.10 och utlåningssumman 2.323.162.34. Samtliga kontor har stängts t.v.

VA får tidningsbil.

För att på ett effektivare sätt tillfredställa prenumeranternas krav beträffande snabbare och bättre transport av tidningen till Ådalen har Västernorrlands Allehanda beslutat att fr.o.m. 1 januari 1930 anordna transport av tidningen medelst bil till Ådalen.


År 1930

Kraftigt jordskalv kändes i hela länet.

Måndagskvällen (10 mars) jordskalv gick fram över ett högst betydande område och gjorde sig mer eller mindre märkbart i hela Ångermanland och Medelpad. I tullhuset i Härnösand hörde man en stöt och ett dån som om en bil kört mot huset och alla rusade ut för att se vad som hänt. I Älandsbro ansåg man allmänt, att det var den schermanska ribbkajen som rutschat ut i sjön. En tjänsteman på Västanå bruk i Viksjö  trodde att det var ett dynamitinbrott, som förövats och vid kraftstationen i Västanåfallet trodde man att det inträffat någon explosion i verket. Hod landstingsorförande Enar Berglund i Strömnäs flyttade sig en kakelugn tre cm, från väggen och tapeten på en av väggarna slets loss. Vaktmästaren på tinghuset i Nyland väcktes av ett brak och trodde att dynamitarder var i farten, varför han rusade ut i skjortan med revolvern i hand.

Storbrand i Kramfors.

Kramfors Folkets hus lokal nedbrann i går morse till grunden. Elden hade då den varsnades fått ett så stark spridning att det snart stod klart att det ej var möjligt att rädda byggnaden, i vilken inrymdes en större sal och ett par mindre samlingssalar. Efter en och en halv timme var den eldhärjade byggnaden så gott som en enda ruinhög.

Storbrand på Svanö.

En våldsam eldsvåda härjade på lördagskvällen (24 maj) Svanö sulfitfabrik och lade på knappa två timmar värden för en kvarts miljon kronor i aska. Det var det stora massamagasinet med inneliggande lager, en del dyrbara maskiner, fabrikens hela presseningslager, tre stora transformatorer m.m. som förstördes.

Barnkolera i Gudmundrå.

En svårartad barnkileraepidemi har under den senaste tiden börjat gripa omkring sig i våra orter. Inom Gudmunrå har sålunda under de sista 10 dagarna inte mindre än tre fall med dödlig utgång inträffat. (16 aug.)

Brännan bildas.

Brännans IF valde den 18 september sin första styrelse. Den bestod av Gösta Johansson, ordf. Knut Strandberg v. ordf., Anton Sjölund, sekr., Sixten Calissendorff, v. srkr., och Manne Kling, kassör.

Drottningen död. 

Rom den 4 april. Drottningen avled lungt och stilla i afton kl 7 av hjärtförlamning. A Munthe. Livmedikus. Hennes majestät Drottningens läkare. Rom, Villa Svezia den 4 april 1930.

100.000 svenskar följde polarhjältarnas sista färd.

Oslo, fredag 22 aug. Fångsfartyget Terning av Tromsö kom på fredagsförmiddagen till Tromsö. Kaptenen berättade att han den 8 augusti blivit prejad av fångsfartyget Bratvaag från Aalesund med en expedition, som leddes av den norske geologen d:r Horn. Denne berättade, att man den 6 augusti på sydvästsidan av Kvitseya på Frans Josefs land, cirka 100 m. från stranden, fann den svenke polarforskaren Andrées läger.

Andrées, Strindbergs och  Fraenkels stoft blevo på söndagsmiddagen (5 okt.) mottagna under storslagna högtidligheter vid ankomsten till Stockholm. Det var mer en stämmning av ärofullt hemvändande än en sorgeakt över ilandförandet, fast hela staden flaggade på halv stång. Högtidligheterna rönte en överväldigande anslutning. Överallt, där man kunde uppfatta  någon skymt av vad som försiggick, var det packat med folk. Cirka 100.000 följde polarhjältarna på deras sista färd.


År 1931

1-Maj tåget i Ådalen filmades.

Vädrets makter voro föga gunstiga på arbetarnas traditionella mönstringsdag. Kl. 1 samlades de socialdemokratiska och Kilbomkommunistiska demonstranterna uppe vid Ödskajen i Kramfors. Under tonerna av två kraftiga musikkårer marscherande tåget till Folkets park, där demonstrationstal hölls av riksdagsmannen Mårtensson och Flyg. Under marschen upp till parken voro fotografer och för första gången filmfotografer i verksamhet med att föreviga evenemanget. Detta råg räknade mellan 3.000 och 4.000 deltagare och den rymliga parken föreföll nästan vara för liten, men så småningom fick alla plats.

Bro byggs vid Hammar.

Styrelsen för Boteå vägdistrikt sammanträdde i går i tingshuset i Nyland under ordförandeskap av häradsdommare Hans Boman i Valla. Bland de många ärenden, som förelåg till behandling var även Länstyrelsens remiss angående ordnandet av trafikförbindelse över Ångermanälven vid Hammar innefattande byggandet av en bro eller färja. Styrelsen beslöt enhälligt att föreslå stämman bygga en bro i enlighet med förslag av distriktschefen överstelöjtnant A. Lundström, Sundsvall. Kostnaden beräknas till 681.000 kr.

Historiskt ögonblick.

Vanföreanstalten för Norrland har nu öppnat portarna i Härnösand för de första patienterna. Det smått historiska ögonblicket inträffade i onsdags (15 juli) anstaltens första officiella poliklinikdag.

Kung Alfonso har abdikerat.

Konung Alfonso har abdikerat. Från Barcelona telegraferas via London, att rebubliken kl. 2.15 på eftermiddagen utropats där och att den replublikanska flaggan hissats på rådhuset. I Madrid går rykten om att konungen skall ha för avsikt att lämna staden i automobil och begiva sig till den portugisiska gränsen.

Karlfeldt död.

Svenska akademiens ständige sekreterare Erik Axel Karlfeldt avled natten till onsdagen den 8 april efter ett par veckors sjukdom, svårartad bronchit, beledsagad av hjärtfel. Till årets Nobelpristagare i litteratur har Svenska akademin utsett Erik Axel Karlfeldt.

Sverige upphäver guldmyntfoten.

Beslut fattades vid extra konselj den 27 september om att Sverige ska upphäva guldmyntfoten. Den kris inom det internationella betalningsväsändet, särkilt Tysklands finansiella svårigheter, förvärrades i särskilt hög grad genom Englands åtgärd att ej tillämpa guldmyntfot. Dessa förhållanden ha medfört svårigheter för Sverige att hemföra i utlandet placerat svenskt kapital, heter det i k.m:ts motivering.

Stenström har beviljats avsked.

Till landshövding i Västernorrlands län fr.o.m 1 oktober utnämdes i fredagens konselj (11 sep.) landskamreraren i Örebro län A. V. B: Wijman. Landshövding Stenström beviljades i samma konselj avsked och utnämdes samtidigt till häradshövding i Sollentuna-Färentuna domsaga.

3.000 i Ådalen är arbetslös.

Cirka 3.000 är arbetslösa i 15 kommuner i Ådalsdistriktet. Det största antalet ha Gudmundrå, Högsjö, Bjärtrå och Nora. De typiska jordbrukssocknarna synes ha klarat sig bäst hittills. (9 april) Arbetslöshetskommittéernas möte i Sollefteå på torsdagen 5 februari fick karaktären av en samlad opinion i arbetslöshetsfrågan. Utom 50 ombud för 34 kommuner närvaro bl. a landsekreteraren Stattin och landstingets ordförande hr Enar Berglund, Strömnäs.

Sällskapet W Sex.

Sällskapet W Sex i Härnösand firade på lördagen 13 juni sitt 50-årsjubileum med högtidsloge och middag på S:t Petrilogen.

Spritsmugglingen problem i Ådalen.

Det diskussions och opinionsmöte mot den alltmer stegrande olagliga trafiken med rusdrycker, vilket hölls Trettondagen i Kramfors, visar på ett omisskännligt sätt att de ansvarskännande krafterna i samhället på allvar börjar reagera mot detta onda, som hotar att rasera ett av de viktigaste fundamenten i det svenska samhällets ståtliga byggnad, respekten för lag och rätt. Det var en både talrik och representativ samling, som hr Mauritz Lindén kunde hälsa välkommen, då mötet tog sin början.

Kravallerna i Lunde 1931.

Ådalen var under gårdagen (14 maj) skådeplatsen för en händelse som saknar motstycke i Sverige hittills. Under en demonstration mot de arbetsvilliga och militären, vilka äro förlagda i den s. k. Villan i Lunde, förekom skottlossning varvid så vitt hittills är känt fem människor fingo sätta livet till och dessutom har sex erhållit skador av mer eller mindre allvarlig art. Det var under en sammanstötning mellan militären och demonstranterna som den ohyggliga händelsen inträffade. Vid tolvtiden på dagen hade flera tusen människor samlats i Frånö Folkets park till ett protestmöte mot de arbetsvilliga samt mot rekvireringen av militär och extra polispersonal till distriktet. Efter mötet slut tågade mötesdeltagarna i sluten trupp till Lunde för att demostrera mot de arbetsvilliga och militären. I täten för demonstrationståget, dom torde ha räknat 7.000 personer, fördes ett flertal fanor och standar. Under hela marschen sjöngs Internationalen. Allt gick lungt till ända till dess tåget befann sig cirka 100 meter från det inhägnade och fridlysta området, då en beriden patrull sökte hejda demonstrationståget. I tumultet kastades en fana över en av hästarne, vilken blev skrämd och skyggade samt ramlade omkull dragande ryttaren med sig i fallet. Massan fortsatte vidare och patrullen ornade sig för återtåg. Några ögonblick härefter började emellertid skott smälla från de bakom staketet varande militärerna. Vid denna skottlossning träffades åtta personer därav en icke demonstrant, en fröken Söderberg, vilken uppehöll sig som åskådare på en intilliggande gårdstomt. Efter skottlossningen uppträdde en talare och manade demonstranterna att stanna. Massan trängde icke heller på i fortsättningen, man fick nu se verkan av skotten. Enligt obekräftad uppgift skulle de dödade antal vara fem. Ögonvittnen berättar att det hela var en affär på knappast en minut.


År 1932

Kreuger-Kraschen.

Ivar Kreuger påträffades omkring klockan halv två på lördagsmiddagen 12 mars död i sin bostad i Paris. Han kom till Paris på fredagen efter att under tre månader ha vistats i Amerika. På lördagen hade han avtalat ett möte med sin medarbetare ingenjör Littorin i ett hotell, där han skulle konferera med amerikanska och franska bankirer. Det är känt att de frågor som skulle behandlas voro av stor betydelse för Kreugers företag. När Kreuger inte infann sig telefonerade man till hans bostad och husföreståndarinnan svara att  Kreuger sov. För säkerhets skull togo emellertid ingenjör Littorin och fröken Böökman, Kreugers mångåriga sekreterare en bil till Kreugers bostad. Där funno de honom liggande död på sängen fullt påklädd. Han hade skjutit sig med en revolver i hjärttrakten. Kreugerpapperen sjönko ytterligare under onsdagen (16 mars). Däremot visade svenska kronan tendens till en kraftig kusrstegring. Kreugerkoncernens ledning är nu samlad i Stockholm (17 mars) och utredningsarbetet beräknas taga en vecka. I Kreuger-affären är situationen för dagen allmänt oförändrad. Börsen öppnas på måndag ånyo (21 mars) Utlandet bedömmer tydligen icke läget med samma gynsamma blickar som tidigare. Svenska kronan sjönk på tisdagen (22 mars) över hela linjen ganska kraftigt. Den preliminära översikt som hitills vunnits, synes giva vid handen att bolagets ställning icke är hållbar, säger sex personer, som av styrelsen för Kreuger & Toll inkallats att deltaga i utredningen av Kreugerkoncernens ställning (25 mars). På torsdagen (31 mars) lämnades den bebådade propositionen om stöd åt Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Sent på tisdagafton (5 april) ofentliggjordes en sensationell Kreuger-kommuniké. Utredningsfirman Price Watherhouse and Co har inkommit med en preliminär rapport över granskningen av bolagets sista offentliggjorda bokslut. Bl. a. heter det att "det är ställt utom tvivel att bolagets balansräkning pr den 31 dec. 1930 ger en mycket oriktig bild av det verkliga finansiella läget. I enlighet med personliga direktiv av ingenjör Kreuger ha i böckerna gjorts införingar, varigenom å ena sidan balanser, innebärande skulder till bolaget från ingenjör Kreuger samt närstående bolag, eliminerats, och å andra sidan bolagets skulder till andra sidan bolagets skulder till andra sidan bolagets skulder tillandra närstående bolag. Bolidenverken har pantsatts (7 april) Fredagkvällen (15 april) medförde en sensationell vändning i Kreuger affären. Efter anmälan av AB Kreuger & Toll skred kriminalpolis till anhållande av tre av Kreugers medhjälpare, vilka anklagas för att ha varit Kreuger behjälpliga med att skapa fiktiva inkomster och fiktiva tillgångar. På lördagseftermiddagen (16 april) förfogade generaldirektör Nothin för Kreugerutredningens räkning över det avgörande beviset för Ivar Kreuger förfalksningar av de italienska skattkammarväxlarna.

Per Albin bildar regering.

Stockholm 20 september. Konungen har på tisdagseftermiddagen lämnat i uppdrag åt Per lbin Hansson att bilda regering.

Von Sydow mördad.

Svenska arbetsgivareföreningens förre verkställande direktör, vice häradshövding Hjalmar von Sydow, har anträffats död i sin bostad Norr Mälarstrand 24, sannolikt mördad. Enligt uppgift skulle han ha skjutits och hans två tjänarinnor skulle även vara döda.

Lindberghs baby återfunnen död.

Hopewell 12 maj. Charles Lindberghs baby har återfunnits död i närheten av Lindberghs egendom i Hopewell.

En krisbudget.

Den i går (12 jan) framlagda finansplanen är en typisk krisbudget. För att åvägabringa jämnvikt mellan skattebudgetens utgiftssida 767.51 milijoner och de till buds starkt reducerade inkomsterna 693.51 miljoner kr har finansministern föreslagit omfattande höjningar av de direkta och indirekta skatterna.

Kungligt 1

Prins Lennarts bröllop med Karin Nissvandt blev inte bara fredagens (11 mars) stora händelse, utan säsongens evenemang som fångade hela Londons Intresse.

Kungligt 2

Prins Gustav Adolfs förlovning med prinsessan Sibylla av Sachen-Coburg-Gotha bekräftades officiellt den 16 juni. Eklateringen ägde rum på slottet Callenberg nära Coburg.


År 1933


År 1934


År 1935  


    Upp  


Jag rekommenderar Din Studio