Åren 1874-1884

Gå till nästa sida.

År 1874

Röfare i Häggdånger.

Rykten om en rövare i Häggdånger och Säbrå antager en allt allvarligare karaktär. Senast har från Fälle m. fl. byar till kronolänsmannen Särenholm ingått underrättelser om huru bewäpnade manspersoner stryka omkring trakten och anställa huswisitationer der männen äro frånwarande. Till följe heraf hade länsman Särenholm till idag (7 aug.) på morgonen uppbådat ett större antal män af befolkningen inom Säbrå socken för att om möjligt medelst skall uppspåra någon af de fula figurerna.

Ölkriget. 

Kommunalnämden i Ytterlännäs har hos konungens befallningshafwande anhållit om förbud mot försäljning under sön-och helgdagar af öl, porter och kaffe wid de inom socknen befintliga försäljningsställen samt om förbud mot utskänkning av spirituosa under samma dagar ombord å ångbåtar som lägga till vid stationer inom socknen.

Ångf. Oscar ΙΙ.

Det för någon tid sedan af ett bolag i Norrland inköpta fartyget, kommer att instundande wår börja sina turer mellan Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Nyland.

Sehlstedt död.

Elias Sehlstedt, den populäre diktaren af så många glada wisor, poeten med det goda lynnet, det varma hjertat och den fina naturuppfattningen, afled i hjertslag i hufwudstaden den 22 juni. Den bortgångne skalden war född 8 december 1808 i Hernösand och aflade studentexamen 1829.

Jätten på slottet.

Jätten Edvard Andersson var Trettondagen uppkallad till kongl. slottet, der han togs i betraktande af kongl. familjen.

För få ledamöter.

Stadsfullmäktiges till i går (10 sept.) utsatta sammanträde inställdes af brist på ledamöter.

Balanserar med swärmor.

I Krisianstadsbladet annonseras en akrobat, att han gör promenad på lina med sin 90-åriga swärmor på ryggen. 

Lönkrögeri i Hammar.

Hammars marknad företedde i år ett tynande lif, om man undantager lönkrögeriet och kramwaruhandeln. Utom något wäf woro inga landtmannaprodukter synliga. Ett dåligt betyg för Hernösands köpmäns drift och omtanke war den totala brist på speceriwaror marknaden hade att uppwisa. Icke en dosa snus, icke en rulle tobak, icke en bundt tändstickor!! Det är derföre ganska troligt att Sundsvallsborna  liksom öfre Ådalen skola uttränga wåra köpmän på Hammar och närgränsande ställen. Ett egendomligt förhållande war det att ehuru kaffe och socker ej fanns att tillgå i handeln, lönkrögeriet med "kaskar" stod för bästa flor, och det midt för ordningens upprätthållarens luktorgan.


1875

Det gamla Hernösand.

Den bekante literatören Atterling, G.H.T:s korrespondent i Stockholm, gästade för någon tid sedan wår stad. Af hans derefter upptecknade resa meddela wi följande: Omsider, d.w.s. en timme senare än wanligt, gick emellertid Nordstjärnan med wärdigt skick och nobel hållning in i Hernösands präktiga, af inga grund beswärande hamn, en af de yppersta på denna kust, känd och omtalad redan på drottning Margaretas tid, djup och rymlig nog att hysa hela eskadern, bestod den än af Frankliner och Alaskor. Wänligt och blindt, omstrålande af aftonsolens milda glans wälkommnade oss det gamla Hernösand, ej med det ystra, lefnadsglada Sundsvalls förfriska leende, men icke mindre warmt och wälkomnande. Redan wid första anblicken tycktes mig, att det låg så att säga en anstrykning af gammaldags ärbarhet öfwer denna biskop Beckman och Curry Treffenbergs stad.

Förbättrad gatubelysning.

Gatubelysning, hwilken, som wi weta, varit i hög grad ynklig i Hernösand kommer på förslag af magistraten att förändras och förbättras. De gamla lyktorna förswinna och s.k. gasolinlyktor förskaffas i stället.

Strejk.

Strejk har ungfär halwa antalet af arbetare vi Hernösand mekaniska werkstad företagit sig i dagarna. Detta företag länder dem ej till heder, ity saken endast gäller en oposition mot chefens billiga fordran, att hwarje arbetare bör infinna sig på sin bestämda tid till abete och wara närwarande wid uppror.

Tillkännagivande.

Undertecknad kommer att bevista liqvidationsmötet i Sollefteå den 26 dennes: är försedd med ett sorteradt lager af  Pelsvaror och färdiggjorda Kläder m.m. får jag härmed tillkännagifva. Carl Modig.

Hundmål.

Literatören Gust. R. Peterson bötfälldes för det hans hund den 1 maj efter kl 10 på aftonen wäntade på sin husbonde på S:t Petrilogen veranda. För ordningens skull bjuder källarmästaren att hundar ej får medtagas i serveringsrummen. Hwar får då hundar wänta efter kl. 10 ifall deras egare ej äro i tillfälle att ledsaga hem dem? Månne på taket?

Nybygd hjulångare.

Nybygda hjulångsbåten Sollefteå inlöpte i dag på morgonen i Hernösands hamn. Ångbåten, som tillhör Sundsvall-Sollefteå ångbåtsbolag, är bygd å Kockums mekaniska werkstad i Malmö och håller 120 fot i längd. 18 fot i bredd och 30 hästkrafters maskin samt är bekwämt inredd med salonger och hytter för passagerare.

Härnösands elementarläroverk.

Härnösands elementarläroverk räknar innewarande termin 185 lärljungar. Wid Sundsvall lärowerk utgör lärljungeantalet 116.

Bevakande skäl.

Om vi ej äro illa underrättade har denna winters brist på snö warit nära att beröfwa en av länets representanter i första kammaren en älskad maka, som till följd av hästarnas skenande blifwit illa skadad på wägen till Stockholm, hwarföre nu vårdas av läkare i Hudiksvall. Måtte denna olycka förmå hennes make att wid riksdagen werka för att ett ändamålsenligare och för allmogen mindre betungande ordnande af wäghållning och skjutswäsen!

Inställd prissegling.

Hernösands segelsellskap annonserade i fredags och lördags att deras prissegling och kapprodd skulle ega rum förl. söndag, såwida tjenligt wäder inträffade. Tiden war inne, och wädret war äfwen särdeles lämpligt, men styrelsens ledamöter woro, orföranden, bortblåst och de twå öfriga, ehuru närvarande bortkommna, hwadan ingen segling kunde bli ytaf. Hela felet synes ligga deruti att inga arrangementer woro widtagna.


1876

Ny kyrkogård.

Nya kyrkogården i Hernösand invigdes i söndags kl 4 e.m. Hr doktorn och biskopen L. Landgren, assiserad af th. drn. J. Widén lektor Östling, seminarierektorn Wagenius, och v. pastor Sundelin, förrättade akten. 

Jernvägsmöte i Sollefteå.

Jernvägsmöte i Sollefteå i lördags(11 juli) war besökt af omkring 200 personer, deraf närmare 50 jemtländingar. I brist på utrymme kunna wi ej i dag redogöra för diskussionen utan inskränka oss till att meddela beslut. Mötet beswarade med nära nog enhälligt "ja" följande proposition: "Anser mötet önskwärt att för åstadkommande af en förbindelse emellan Westerhafwet vid Trondhjem och Bottenhafwet en jernväg anläggs från Närskott på den jemtländska tvärbanan i östlig riktning förbi Gesund-och Hellgumssjöarne till Bollstafjärden?"

En extra åskådare.

En oväntad födelse egde rum under representationen å kgl teatern sistl, onsdag, i det att en hustru "på grund af omständiheterna" skaffade teatern en åskådare, som dock icke hade betalt någon biljett.

Ny biskop i Hernösand.

Biskopen Landgren helsas vid sin utnämning med ett Qwäde i Helsingen. Den bästa af verserna i detsamma är onekligen denna: Som herde framför hjorden, har du i spetsen gått, men nu i höga norden en biskopsstol du fått, hur kåpan dig skall pryda, derom blir talen tu, jag saken så will tyda, att henne pryder du.

Ångaren Hellgum.

Efter 2 weckors lyckliga turer mellan Forsse och Utanede har ångaren Hellgum (8 aug.) måst återtaga sin inskränkta trade Forsse- Holmstrand i afbidan på höstfloden eller mera watten i elfwen.

Rika skatter i Tåsjöberget.

Tåsjöberget har, i överensstämmelse med den gängse folksägnen ehuru i något förändrad mening befunnits innehålla rika skatter. Wid det nyligen afslutade landtbruksmötet i Norrköping har nemligen professor Bergstrand med anledning af de prisbelönta af länsagronomen Löwenhielm utställda profwen af råg och korn från wårt läns nordligasrte socken, Tåsjö, omförmält att denna säd wuxit på en jord, som blifvit beredd med wittringsprodukter från det i närheten belägna Tåsjöberget, hwilket består af en mycket lätt förvittrande bergart.

Äldsta kyrkan försvinner.

Själevads kyrka, en af de äldsta i riket, bygd, som det anses, i det 13:de seklet, har nu börjat rifwas. Det gamla templet lemnar plats för ett nytt, tidsenligare och större. Gudstjänsterna hållas tills widare i församlingens skolhus.

Småskollärarinneseminarium.

Till ett småskollärarinneseminarium har anslag bewiljats af landstinget med 1.500 kr till lön för föreståndarinnan.

Fornsaker.

Af R Edholm i Bålsjö (Bjertrå) har följande fornsaker, under första qvartalet innewarande år blifwit till kgl vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin inlemnade: En spjutspets av Jern funnen av torparen J Stenberg i Frök, Nora socken, wid dikesgräfning (i en ofwan jordytan knapt synbar stenröse, som befans wara grafröse, spetsen låg på botten af en i röset lagd owal grafkammare), en afbruten pilspets funnen af nunera aflidne torparen N Nilsson i Kläpp, Skogs socken (närmare omständigheter wid fyndet okända), en spjutspets (allt wackert arbete), alla de tre sistnämnda af gråbrun skiffer funnen i äldre tiden i Kläpp, Skogs socken (närmare omständigheterna vid dessa fynd okända).


1877

Det första telefonsamtalet.

Telefonen har sökt sig äfen hit. Genom ett par telegraftjenstemäns i Sundsvall intresse för den nya uppfinningen blev detta medel för samtal på långa afstånd införskrifvet från Berlin och sedan det pröfvats på telegrafstationen i Sundswall hitsändes för några dagar sedan det ena exemplaret för att äfven profva dess förmåga på längre afstånd. Igår afton (30 dec) hade intresset för saken samlat å Sundsvalls börslokal 20-30 personer och äfven å Hernösands station voro några intresserade närvarande. Violin och klarinett uppfattades fullkomligt å begge stationerna: en norsk folkvisa, afsjungen af ett fruntimmer i Hernösand uppfångades mycket väl af örat i Sundsvall. De i Hernösand närvarande afsjöngo till sist "Ur svenska hjertans djup" och Sundsvallsåhörarna urskilde mycket tydligt sångens flerstämmighet. En herre härmade en tupps galande och från Sundsvall frågades strax hvad tuppen hette o.s.v.

Storbrand i Sundsvall.

Från borgmästaren i Sundsvall ingick i dag (3 aug.) på morgonen till k. m:ts befallningshafvande härstädes följande telegram: "Förfärlig eldsvåda utbröt kl. 2 i  natt i Berns qvarn i femte qvarteret. Så vidt räknas kan äro minst 18 gårdar redan nedbrunna. Elden rasar ännu i vestra staden".

Tobaksfabriken har startat.

Hernösands tobaksfabrik, om hvars anläggande och raska framåtskridande vi förut nämt i vårt nummer för den 17 september, har i dessa dagar börjat sin verksamhet.

Nattliga färgrodden.

Den nattliga färgrodden mellan staden och Kronholmen har icke lyckats framkalla någon spekulant, så att den länge öfverklagade olägenheten för Kronholmens befolkning fortfarande kommer att göra sig gällande.

Svimmade i predikstolen.

Biskop Landgren träffades af en tillfällig opasslighet under det att han under onsdagsaftonen höll bibelförklaring i kyrkan. Midt under sitt föredrag tystnade talaren och segnade efter några ögonblick långsamt ned. En stor del af den talrika församlingen satt förlamad af häpnad, men åtskilliga af de qvinliga åhörarne störtade upp på predikstolen och baddade biskopens ansikte med vatten, med den verkan att biskopen strax återfick sina sinnens fulla bruk samt egde kraft att fortsätta och afsluta sitt föredrag.

Landshövdingen åtal VA.

Tidningens ansvarige utgivare blev i december 1876 tryckfrihetsåtalad av landshövdingen Curry Treffenberg. I landshövdingens stämning meddelas att i VA avtryckts en artikel ur Sundsvalls Tidning vilken "innehåller en beskyllning emot mig af den alvarsammaste beskaffenheten, då nemligen der uppgifves att jag vid ett under innevarande års sommar hållet jernvägsmöte i Hernösand "lär" hafva karakteriserat Regeringens åtgärder, såsom orden lyda, "på ett sätt som ej utan risk kan återgifvas i tryck, åtminstone i en för de stora och höge misshaglig tidning". Domen blev 100 kr "tvebötes" samt skriftens konfiskation.

Storbrand i Hernösand.

Hernösands innevånare väcktes i natt (19 febr.) vid tutiden af klämtslag, angifvande eldsvåda i 4:e qvarteret. Vid nämnda tid stod grosshandlaren Oskar Holmberg stora tvåvåningshus i ljusan låga. Innan släckningsmanskap hann tillstädes hade elden kastat sig öfver Köpmangatan och antändt handlanden Wahrgrens hus, öfver hvilket äfven inom några minuter elden var fullständigt herre. Oaktadt sprutor temligen raskt kommo till brandstället, spred sig elden till de närgränsande husen på begge sidor om Köpmangatan, så att efter hvarandra, på ena sidan om gatan, guldsmeden Selling och enkelfru Holmströms hus, och på den andra sidan fröken Boströms och sockerbagaren Roslings hus snart stodo i brand. Handlanden Wahrgrens hus bestod af flere sammanbyggda afdelningar och sträckte sig mellan Köpman-och Sjögatorna. Härigenom sträckte sig elden till Sjögatan, hvarest den ödelade äfven handlanden P Tjernbergs hus samt midt emot vid samma gata handlanden Landahls butik jemte sju magasiner, som på denna sida sträckte sig ned till kajen.


1878

Ny navigationsbyggnad.

Den nya navigationsskolebyggnaden afsynades i går eftermiddag, hvarvid allt befanns fullkomligt tillfredsställande. Byggnaden, som utgöres af ett stort i ren och ädel stil hållet tvåvåningars hus med envånings sidoflyglar samt midt på ett tornparti i fyra våningar, är uppfördt efter en ritning af arkitekten Kumlien i hufvudsaklig överensstämmelse med navigationsskolan i Gefle.

Backe får ett sjukhem.

Vid sammanträde den 30 mars med direktionen för byggnad af sjukhem i Backe har direktionen beslutit att uppföra sjukhemmet efter den af arkitekten Appelberg härstädes uppgjorda och af medicinalstyrelsen gillade planritning. Sjukhemmet varder 80 fot långt och 40 fot bredt samt är för närmaste tiden beräknadt för 14 sängar.

Ändrad tid i Hernösand.

Klockorna i Hernösand kommun med nästa års ingång att gå 11 1/2 minuter senare än nu. Detta är nemligen tidsskillnaden mellan hernösandstid och den af regeringen och riksdag antagna gemensamma borgerliga tid.

250 sälar i roddbåt.

250 stycken sälar hitfördes i förra veckan af en öppen roddbåt från Finland, hvilken sysselsatt sig med sälfiske. Besättningen utgjordes af 5 man. Späcket lär ha sålts härstädes.

Många reser till sågverken.

Stora skaror arbetsfolk resa nu (3 maj) nästan dagligen upp till sågverken utefter elfven. Ett hundratal afgick i dag på förmiddagen med "Billig" upp till Kungsgården.

Kramfors telegrafstation.

Kramfors telegrafstation är nu insatt i förbindelse med öfriga telegrafnät och öppnas för korrespondens den 8 juni.

Döfstumskolan har invigts.

Hernösands döfstumskolas nya hem har idag på middagen invigts. Efter längre upplysande föredrag av lektor Carlgren om döfstumundervisningens historia och af föreståndaren om undervisningsmetoden hölls invigningstalet af biskop Landgren.

Stränga regler.

"Hoppets här" är namnet på den tredje nykterhetsföreningen i Hernösand som bildades den 25 januari och som redan räknar omkring 60 medlemmar. Denna förening skiljer sig från "Hernösands nykterhetsförening" derigenom att hennes medlemmar måste aflägga löfte om iakttagande af absolut nykterhet: detta stadgande uppehålles också så strängt att föreningen redan måst utesluta en medlem som brutit detsamma.

Välkommen lastångare.

Lastångaren "Alma" från Göteborg anlände till Hernösand i lördags medförande till Hernösands utskänkningsbolag icke mindre än 46.132 kannor spritvanor.

Strömnäs såg nedbrunnen.

Klockan halv sex på morgonen den 22 februari utbröt eld i ångsågshuset vid Strömnäs i Gudmundrå socken. Under den då rådande  starka nordostliga stormen var förströelseverket å såghuset fullbordadt kl 10 f.m. En ny såg beslöt Strömnäs aktiebolag den 19 mars att bygga.

En million till stambanan.

Såsom af riksdagsafdelningen inhemtas, har statsutskottet tillstyrkt ett anslag af en million högre belopp än k.m:t begärt, till norra stambanans utförande.

En lokomobil.

En lokomobil om tre hästkrafter uppfördes i fredags (10 maj) till Vålångers tegelbruk, tillhörigt grosshandlare C.F. Hägg.

Blodiglar.

Priset å blodiglar å härvarande apotek är för innevarande halfår till 50 öre stycket.


1879

Ny stor ångsåg i Kramfors nedbrunnen.

En ny ångsåg med sex ramar vid Kramfors nedbrann den 1 februari på aftonen. Verket är ett af de största vid Ångermanelfven och tillhör hrr Kjellberg & Co i Göteborg. Elden varsnades vid pass kl 8.15. Då disponenten Bagge jemte ett par personer skyndade ned till sågen befunnos dörrarna till maskinrummet stängda: i maskinrummet fans ingen eld, som deremot utbredt sog öfver hela det rum der ramarne voro uppställda. 

Amerikansk uppfinning.

En gräsklippare af amerikansk uppfinning och fabrik har sedan i går börjat användas i stadsträdgården. Maskinen, som kostar 80 kr, är levererad genom landtbruksbyrån: den drages med lätthet af en man, som med densamma hinner på 10 minuter afmeja en yta, hvartill med lie fordrats 2 á 3 timmar. 

Ovanlig fångst i Ed.

I Krångens by af Eds socken inträffade den 24 januari den ovanliga händelsen, att en fullvuxen utter kom rusande in i förstugan till hemmansegaren Joh. Magnus janssons boningshus, samt derifrån då dörren till salens öppnades, in i detta rum, der den objudne gästen väckte stor uppståndelse, men snart fick med lifvet plikta för sitt ovanliga besök.

Elektrisk belysning.

Elektrisk belysning användes nu om kvällarna utanför Blanchs kafé i Stockholm.

Strömkarlen ny älvbåt.

Strömkarlen är det tunga namnet på den nya passagerarbåt, som i sommar kommer att trafikera traden Hernösand-Sollefteå. Fartyget, som redan i yttre måtto presenterar sig behagligt för ögat, är i det inre utrustadt med för båtar på denna linje hittills okänd elegans och bekvämlighet.

Stor strejk i Sundsvallsområdet.

250 arbetare vid Haeffnerska sågverket inställde i går (26 maj) arbetet, fordrande förhöjning, som nekades, hvarefter strejken spreds tillöfriga sågverk. Tvåtusen arbetare nu (28 maj) lägrade å norra stadsberget. Arbetarne från Skönvik och Sund antåga. De strejkandes vägran att återtaga arbetet fortfarande bestämd (30 maj). Verksegarne förklarade förhöjning omöjlig. Minfartyget Ran och kanonslupen Blenda, jemte fyra andra anlände i natt (31 maj) medförande amiral Lagercrantz. Gårdagen (3 Juni) hölls sammanträde af sågverkegarne, under landshöfdingens presidium, i general Veidenhielms närvaro. Plan till strejkens upphörande framlades och godkändes.

Ny landsväg.

Den nya landsvägen genom Säbrå är nu framdragen till staden mellan grosshandlare Cederlunds och fabrikör Hasselhuhns gårdar.

Soppkokning.

Soppkokningsinrättningen, för hvars handhafvande några af stadens fruar offra tid och möda, är temligen flitigt anlitad och portionernasantal har vexlat från 35 till 70 om dagen. Det skall vara hufvudsakligen skolbarn som begagna sig af detta liberala tillfälle till gratisservering af god föda, men huruvida man med densamma vunnit det afsedda ändamålet, eller tiggeriets upphörande i staden, torde få vara osagdt.


1880

Poströfveri och mord i Junsele.

Till länstyrelsen hafva inkommit följande telegram: Sollefteå den 28 maj kl 9.30 f.m. Sollefteå-Backe posten jemte häst bortröfvad. Postiljon Sjöqvist mördad i Näsbäcksbacken i Junsele i går morgon. Undersökningen ej då hållen, enligt underrättelse af Kallin (länsman i Junsele). Express afgått till Norlander (länsman i Ramsele).

Konsul Kempe köper Sanna.

Egendomen Sanna, vida känd för sitt vackra läge och för lifligt ombyte af egare, har med inventarien och gröda för 20.000 kr sålts af direktör H. Arnell och förre räntmästaren P.N. Fougt till konsul Frans Kempe. 

En gammal konfirnand.

Lördagen den 24 januari konfirmerades i Nora socken en 54-årig man, hvars uppfostran och undervisning blifvit till den grad försummad att han för ett fjerdedels år sedan ej ens kändt bokstäfverna. 

Qvinnan tige i församlingen.

Lektor Waldenström har, med anledning af frälsningsarmen werksamhet och andra liknande företeelse, uttalat sig emot att qvinnan offentligen uppträda som ordets förkunnare.

Marknaden var talrikt besökt.

Sollefteå marknad var rätt talrikt besökt. Stor efterfrågan af köpmannavaror: penningtillgången någorlunda god till följd deraf att skogsuppköpare i köp och förskott ytdelat, som det säges, omkring 300.000 kr. Hästmarknaden företedde rikedom på kreatur men brist på köpare.

Ryding ny landshövding.

Följande betydelsefulla telegram har på förmiddagen från Stockholm till oss ingått (28 januari): Landshöfding Treffenberg är transporterad till landshöfding i Kopparberg län: justitierådet B.T.G. Ryding är utnämnd till landshöfding i Vesternorrlands län. 

Spetälska äfven i Nora.

Spetälska kräfver sina offer äfven i detta län. Den 3 dennes affördes herifrån med ångaren Telegraf tvenne patienter i denna ohyggliga sjukdom och hade de hitkommit med Noraström från Nora, der sjukdomen synes hafva länge i spridda fall uppträdt. De nu afförda spetälskepatienterna voro en 46-årig qvinna och en 24-årig yngling. Sjukdomen sägas hafva gått i arf.

Holme bildas efter ras.

Natten mot den 7 juli skedde vid Strinnenipan belägen mellan Stenskäret och Strinneberget i Multrå socken ett ras, hvarigenom ungefär 25 fot af platåns och den branta sidans bredd medderå vexande träd fördes ned i elfven och der bildade en liten holme.

Hallsta försålt.

Enligt till oss ingånget telegram har egendomen Hallsta i Sollefteå, tillhörig Westins sterbhus konkursmassa, i går försålts till handlaren A. Nordlander i Forsse för 23.350 kr. 

Vattenodjur.

Det berättas att hemmansegaren Olof Selin i Häggdånger och By under en rodd utanför Hästviken för tre veckor sedan i vattnet sett ett djur hvars hufvud liknat en hästs och som skall hafva visat lust att anfalla båten. Selin som var ensam i båten rodde dock af alla krafter och undkom odjurets anfall. Flera andra personer skola äfven hafva sett samma djur, som för ett år sedan skall hafva varit synligt på samma ställe.

Bref från Sånga brunn.

Från Sånga har vi haft nöjet mottaga följande bref: Vid Sånga brunn pågår  badningen och brunnsdrickningen som bäst under det gynnsamma vädret. Badgästernas antal uppgick i måndags till 160. Nu, såsom förr, är brunnen hufvudsaklingen besökt af allmoge från Ångermanland, Jemtland och Medelpad, men långväga gäster saknas ej heller. Då brunnen i synnerhet besökes af sådana, som måste se styfvern och taxan måste lämpas derefter, kan man skäligen ej påräkna att här finna de beqvämligheter, som en större badort kan bjuda på. Sedan nu öfvningarna med andra klassens beväringar slutats, är här stilla och lugnt, i fleras tycke väl enformigt. Medan mötena pågå, pläga badgästerna vara flitiga åskådare vid exerciten, och att de dervid göra sina iakttagelser är ju helt naturligt. I alla synnerhet gifver man akt på befälets och underbefälets sätt att behandla beväringarna och det är ett nöje att kunna på det bästa vitsorda vederbörande härutinnan. Lustresor från Sollefteå och Hernösand göras om söndagarna med icke mindre än fyra båtar. En av de många lustresande till Sånga i söndags, en äldre qvinna, råkade ut för den olyckan att under gåendet uppför den branta backen från elfven träffas av en butelj i hufvudet, så att hon nedföll afsvimmad hvarför läkare måste tillkallas till hennes hjälp.


1881

Missnöje på Kronholmen.

Missnöjda är Kronholmsborna dermed att de på kallelse till "blåsvakt" skola nödgas fara med färjan fram och tillbaka öfver sundet in till Hernösidan för att uppvakta poliskontoret. De anses billigt att den vaktskyldige må få anmäla sig endast hos qvartersuppsyningsmannen på Kronholmen som ju ansvarar för vaktens fullgörande.

Billigare jernväg.

Under förra året framhöllo vi nödvändigheten af att Hernösand satte sig i förbindelse med landets jernvägsnät medels anläggande till Sundsvall af en billig bibana. Denna vägsträcka är ungefär 5 mil lång och vi vedervågade det påståendet att en sådan bana skulle kunna byggas för en million kronor eller kanske till och med mindre än det. Efter upplysningar vi nu vunnit kunna vi meddela att det finns förhoppningar om att kunna få banan för omkring 600.000 kr.

Folkmängd Hernösands församling.

Hernösands församlings folkmängd utgjorde enligt utdragen ur husförhörslängden den 31 dec 1880 2.596 mankön och 2.774 qvinkön, summa 5.370 personer.

Hård strid om vattnet.

Vattenledningsfrågan blef i går (22nov) afhjord i Hernösand. Med 12 röster mot 12 beslöto stadsfullmäktige att Hernösand  skulle hugnas med en vattenledning. Ordföranderösten gav utslaget. Striden var mycket hård och endast hufvudfrågan krävde närmare 4 timmars diskussion.

Meja-bryggan sjönk också.

Missöde, liknande det som inträffade i sommras å Rignérska kajen, har nu äfven inträffat vid Meja i Ullånger. Å kajen derstädes upplagda 5.000 st tegel blefvo för svår belastning på bryggan, så att hon sjönk i onsdags med hela tegelupplaget i djupet.

En viktig upplysning.

I Nyaste Hernösands-Posten stod i onsdagsbladet att läsa följande notis: "En aktie i Hernösands Boktryckeriaktiebolag (tidningen Vesternorrlands Allehanda)  såldes i går på exekutiv auktion härstädes för 10 kr: aktien lyder å kronor 100". Då denna notis otvifvelaktigt intresserar ett stort antal af tidningens läsare, torde den äfven böra kompletteras med den upplysningen att aktien var exekutivt uttagen hos en medarbetare i N.H.P.

Kronprinsens förlofning.

Kronprinsen af Sverige inträffade i går afton kl 7 och emottogs vid bangården af storhertingen och prinsarna. I morgon eklateras officiellt hans förlofvning med prinsessan Victoria. (Carlsruhe 12 mars.)

Kronprinsens vigsel.

Kronprinsens civiläktenskap fösiggick kl 4.30 e.m. i närvaro af badensiska och svenska furstefamiljerna samt tyska kronprinsparet. Vigseln i kyrkan förrättades af prelaten Doll. (Carlsruhe 20 sept.)

Af hunger.

Af hunger och köld dog i Solna härom dagen en gammal fröken Lundberg, efterlemnade ett i allo wälförsedt bo öfver 8.000 kr i penningar.

Vacker inskrift på kyrkklocka.

Å den mindre klockan i Långsele kyrka skall bland annat följande vers stå att läsa: Andra gången rings med mig, skynden envar på sin stig, när i hören begges ljud, gån i kyrkan tacken gud, när jag efter gudstjenst röres, någon död då visst här höres, allmoshjon mig ensam får, bättre folk oss båda når.


1882

Telefonen i allmänt bruk.

Telefoninrättningen i Hernösand har i dag (1 nov.) öppnats för begagnande.  Med anledning däraf äro till äfventyrs några erinringar icke ovälkommna för abonnenterna. Kontraktet med telegrafstyrelsen innehåller bl.a. att telefonstationen hålles öppen hvarje dag från kl 9 f.m. till kl 7 e.m. hvilket dock inte hindrar att telefonering kan ske före kl 9 och efter kl 7 men endast i den mån telegrafgöromålen medgifva uppmärksamhet på telefonsignalerna. Telefonledningarne från Kramfors telegrafstation till åtskilliga sågverk i orten komma i dagarna att uppsättas. 

Ståtliga byggnader i Hernösand afsynade.

Ståtliga hus äro i dagarna afsynade härstädes. I går afsynades allmänna läroverksbyggnaden och i dag Enskilda bankens hus. detta hus är ett af de förnämsta om icke det i arkitektoniskt afseende allra förnämsta vår stad eger. Byggmästaren Hallström i Stockholm har på entreprenad uppfördt begge husen, och stadsarkitekten P. Appelberg har haft öfverinseendet vid arbetets utförande. Hr Appelberg har äfven hedern af ritningen till bankhuset. Vid den middag biskop Landgren i går gaf för ett större antal personer med anledning af skolhusets afsyning, föreslog hr biskopen en skål, hvari han uttryckte sin tacksamhet till de män, som i första rummet varit verksamma vid byggnaden, nämligen hrr Appelberg, Hallström och Ljunggren (1 sept.). 

Gustav ΙΙ Adolf s minne.

Gustav ΙΙ Adolfs minne på 250: nde årsdagen af hans död har i dag härstädes firats med flaggning på offentilga byggnader, salut från batteriet med 21 skott och gudstjenst i domkyrkan (6 november).

Stal 1.000 kr.

I sjelfva tingshuset i Säbrå under tingslösen bortstals sistlidne tisdag en öfverrock en plånbok med inneliggande 1.000 kr.

Rödsot i Nordingrå.

Enligt i går till länstyrelsen från kyrkoherden Petrus Brandell ingången rapport har rödsot utbrutit i Fällsvik, Nordingrå. Länstyrelsen beordrade distriktets provincialläkare att ofördröjligen vidtaga nödiga åtgärder. Enligt enskilt till V.A. ingånget meddelande skall farsoten redan hafva skördat ett offer. (20 sept.)

Dödades av kyrkklocka.

34-årige arbetaren Nils Petter Boman Boteå presgård råkade vid helgmålsringning i Boteå kyrkas klockstapel sistlidne julafton att erhålla ett slag för bröstet af den klocka hvarmed han ringde så att han ramlade ned på kyrkogården utför den 50 fot långa, tvärbranta trappa, som leder upp till kyrkklockorna, med den påföljd att han afled inom en timme.

Tre flugor i en smäll.

Från Örnsköldsvik skrifver vår meddelare följande: Söndagen den 5 mars vigdes inom Själevads församling ett ungt par, der den lycklige äkta mannen på sjelfvaste bröllopsnatten blef af sin kärälskliga unga hustru begåfvad med en lefnadsfrisk arfvinge, som dock på ett så oroväckande och högljudt sätt protesterade mot sin snabba hitkomst i verlden att han dagen derpå måste döpas. det kan man kalla raskt undanstökat.

Andra stenhuset vid Ångermanelfven.

Det andra stenhuset vid Ångermanelfven håller nu på att byggas. Det uppföres i antik stil för hr S. Wessels räkning. Det enda hus af sten som förut finnes vid elfven är villan å Sandö


1883

Öfverfullt lasarett.

Så kan med skäl det i Sollefteå nämnas. Under det att läkarvården sköttes af provinsialläkaren i orten, voro hans många och långa embetsresor hinder för något flitigare anlitade af denna sjukvårdsanstallt. Men sedan lasarettets sistlidne sommar erhöll egen läkare, nemligen doktor Hemesse, hafva patienternas antal vuxit i hög grad. De 20 sjuksängarna hafva visat sig allt för otillräckliga, i det sjuka måst läggas i andra rum än som afsetts för sängplatser. De många, som ej lyckats få plats på sjukhuset, hafva måst skaffa sig bostad i kringliggande byar.

Skinande klot öfver Nora.

Från vägen mellan Östanå och Öfvergård i Nora socken observerades den 4 dennes kl 9.20 e.m. ett hvitt, klart, skinande klot, med en spetsig svans af skenbart omkring 18 fots längd. Den öfvre kanten af svansen var hvit, mellersta delen högblå och nedre kanten rödbrun. från dess spets utgingo små eldgnistor. Klotet gick i vestlig rikning och var synligt ett par minuter.

Taklagsöl i Sollefteå.

Taklagsöl i Sollefteå nya hotell, tillhörigt hr Erik Appelberg, har i denna vecka (6 okt.) firats. Det kan således icke lida något tvivel om att detta tidsenliga hotell nästa år kan öppnas för turistströmmen som helt naturligt kommer att ökas, då jernvägen blir färdig till Sollefteå.

Dödsfall.

Telegram hit från Paris 16 mars. Socilisten Carl Marx har aflidit i Argenteuil. Telegram hit från Venedig 14 febr. Richard Wagner afled i går afton.

Själevadsbo till Grönland.

Herr P.A. Hörnfeldt från Västernorrlands län följer som 1:ste styrman med prof. Nordenskiölds expedition till Grönland. Herr H. är född 13 juni 1857 i Själevad och son till riksdagsman Hörnfeldt.

En nitisk folkskollärare.

En nitisk folkskollärare synes hr J. Sandler i Thorsåker vilja blifva: Under endast några månaders innehvande af platsen har hr S. redan hunnit verka ganska mycket. Sålunda har han bland skolungdomen bildtadt en sångförening som redan gjort vackra framsteg. Han har hållit en aftonskola, hvari en och hvar som funnit sig vara i behofv av ökade kunskaper erhållit fri undervisning, hvarjämte han öppnat en söndagsskola för äldre barn.

Kyrkonotis.

Född 7 febr. Pigan Laura Kristina..... oäkta dotter Maria.

Nya telefoner.

Ytterligare två telefoner äro i dag uppsatta i Hernösand, nemligen n:r 15 till Wallins minuthandel och n:r 53 till redaktör Ahlbom.

Nära drunkna midt på gatan.

Nära att drunkna midt på gatan var i går middag (7 juni) en liten flicka, dotter till skräddare Pettersson, boende vid Östanbäcksgatan. Som bekant är nämnda gata uppgräfd för nedläggning af vattenledningsrör och har nu stått i detta skick i fjorton dagar, så att tillräkligt med vatten der hunnit samlas för att en fullvuxen människa skulle kunna drukna. Flickan räddades i sista stund af närboende grannar. Det är icke första olyckan som inträffat, ty i söndags föll en karl i, men undslapp med ett litet gyttjebad.


1884

El premiär i Härnösand.

Den elektriska belysningen hade sin premiär i Härnösand på nyåret 1884. VA meddelar i en notis den 5 januari: För elektrisk belysning här i staden äro nu åtskilliga förberedande anordningar vidtagna. Ångmaskin vid skeppsbron är färdig att använda, stolpar äro uppsatta o.s.v. 7 jan: Ingengören Högfeldt från Stockholm har idag anländt för att anordna den profbelysning med elektriskt ljus, hvarom vi förut nämnt några ord. 14 jan: Det elektriska ljuset har nu i tvenne aftnar varit föremål för vår goda stads beundran. I lördags blefvo alla 6 båglamporna färdiga till begagnande och den 7 hästar starka ångmaskinen satte dynamomaskinen i verksamhet. På långt afstånd hörde man ångmaskinens tunga flämtningar  och från de sex lamporna utgick ett måttligt starkt ljus, som det ena ögonblicket blixtrade till med bländande glans, det andra ögonblicket syntes färdiga att slockna.

Straffarbete i två år för stöld af en mössa.

För stöld af en mössa, värderad till 2 kr och 25 öre, dömdes i lördags af Säbrå tingslags häradsrätt bleckslageriarbetaren Johan Johansson Westberg från Sånga att hållas till straffarbete i två år samt att tio år utöfver strafftiden vara medborgerligt förtroende förlustig. Westberg har förut undergått bestraffning för andra resan stöld. 

Stationshus i Sollefteå.

Enligt hit ingången enskild skrifvelse skall stationshuset i Sollefteå förläggas å det s.k. Engmanska hemmanet. Jernvägstyrelsens chef generaldirektör Beijer, major Roos och kapten Thisell m.fl. hade i lördags frågan till behandlimg och lära hafva till nämda resultat såsom det ändamålsenligaste.

116 mål i Ö-vik.

Tillsammans 116 mål af olika beskafenhet hade landsfiskalen J. Cederberg i Örnsköldsvik i egenskap af allmän åklagare anhängiggjort vid Själevads vinterting, som afslutades den 4 mars efter att hafva pågått i 9 dagar. Af dessa mål blefvo 90 afgjorda.

Lugnviks såghus brann ned.

I går qväll (3 juli) klockan half tio uppstod eld i Lugnviks ångsåg. Elden utbröt så plötsligt att arbetare, som strax förut slutat sina göromål och ännu qvarstodo på plankbryggan derinvid ej märkte något ovanligt, förrän lågorna frambröto ur såghuset. Att bekämpa elden lät sig icke göra utan såghuset nedbrann till grunden.

Konfiskerat.

Stockholm i dag. "Giftas", August Strindbergs senaste arbete, konfiskerades i går. (16 okt.) 

Farhågor för kronprinsen.

Kronprinsens helsa, som aldrig varit synnerligt stark, lär på allra senaste tiden börjat ingifwa allvarsamma farhågor. En vetenskaplig celebritet har yttrat herom: "Upplefver kronprinsen sitt trettionde år, torde helsan så småningom stadga sig: men då fordras ovillkorligen den största försigtighet och vistande i ett sydligare klimat". (Utlåtande om den klene kronprinsen gällde ingen mindre än Gustav V. Han avled först 1950 och var då 92 år).

En potatis blev 170.

Till Vesternorrlands Allehanda skrifves: Lantbrukaren Hans Norberg i Skullersta, Nora socken, sysselsätter sig ofta med försök i jordbruksväg. Sålunda har han under denna sommar äfven gjort försök med potatisodling. Han hade, berättade han på våren skaffat sig en stor potatis, skar densamma i tretton bitar, eller i så många delar som på densamma funnos gladögon, och satte sedan dessa frödelar i jorden. Vid upptagningen erhölls en skörd af 170 st. medelstora potatisar.